Ar galima vaikščioti į AA grupę ne ten, kur gyveni?

      Šį klausimą kartais užduoda tie, kurie turi rimtų priežasčių baimintis, kad kaimynai sužinos, jog jie yra alkoholikai. Pasitaiko, pavyzdžiui, kad kas nors dirbo vadovaujami asmenų, kurie neturi nė mažiausio supratimo, kas yra AA, ir griežtai neigiamai vertino tuos, kurie viešai pasisakė, jog turi problemų dėl gėrimo. Tokiais atvejais net ir tie, kurie labai norėtų mesti gerti, ateiti į AA draugiją ir su jos pagalba gyventi blaiviai, vengia kreiptis į artimiausią grupę.
      Kiekvienas pats turi teisę spręsti, į kurią grupę jam ateiti. Žinoma, patogiausia į artimiausią, nes tai, be abejonės, tiesiausias būdas įveikti savo problemas. Mat tuos, kurie kreipiasi pagalbos į AA, dažniausiai ir taip visi vadina girtuokliais, ir kai šie meta gerti, apie tai anksčiau ar vėliau sužino aplinkiniai. Vargu ar viršininkai ir kaimynai susierzins dėl to, kas padeda jų bendradarbiui ar kaimynui gyventi blaiviai, – ar tai būtų vietinė AA grupė, ar grupė, įsikūrusi už penkiasdešimties kilometrų.
      Be to, sunku įsivaizduoti, kad mūsų laikais kas nors išmestų iš darbo arba imtų persekioti žmogų už tai, kad jis negeria. Daugelio tūkstančių AA narių patirtis užtikrintai rodo, jog naujiems AA nariams geriau nesirūpinti aplinkinių reakcija, o kreiptis pagalbos į artimiausią AA grupę.

Ar netrūks man būnant AA daugybės draugų ir malonumų?

      Geriausias atsakymas į šį klausimą būtų šimtų tūkstančių vyrų ir moterų, jau esančių AA draugijoje, patirtis. Jie perkainojo šias vertybes, ir dabar jiems atrodo, kad anksčiau, iki jiems ateinant pas AA, jie nepatyrė nei tikros draugystės, nei tikrų malonumų džiaugsmo.
      Daugelis alkoholikų patyrė, kad diena, kai jie pripažino savo priklausomybę nuo alkoholio, tapo tikra švente jų geriausiems draugams, kuriems buvo skaudu stebėti jų kančias.
      Suprantama, reikia skirti draugus nuo atsitiktinių bičiulių iš barų. Gali būti, kad alkoholikas, kuris tokių draugelių veikiausiai turi daug, pradžioje kurį laiką jų pasiges. Tačiau jis įgis šimtą naujų bičiulių AA, tokių, kurie supras jį, priims į savo būrį ir padės nuolat išlikti blaiviam.
      Mažai kas iš AA narių sutiks iškeisti malonumus, kuriuos patiria blaiviame gyvenime, į malonumus, kuriuos atrodė kad patyrė praeityje.

Sveikimo programa

      Jau pirmuosiuose susirinkimuose naujiems nariams teks išgirsti apie Dvylika žingsnių, Dvylika tradicijų, Didžiąją knygą, atkryčius ir daug kitų specifinių sąvokų, vartojamų AA. Toliau mes nagrinėjame šias sąvokas ir aiškiname, kodėl jos taip dažnai skamba AA narių pasakojimuose.

Kas tai yra Dvylika žingsnių?

      Dvylika žingsnių yra AA asmeninio sveikimo nuo alkoholizmo programos pagrindas. Tai ne abstrakti teorija, joje atsispindi ankstesniųjų AA narių patirtis, įgyta per išbandymus ir klaidas. Juose išdėstyti požiūriai ir nuostatos, kurie padėjo pirmeiviams – AA nariams pasiekti blaivų gyvenimo būdą. Tačiau šie Žingsniai jokiu būdu nėra privalomi.
      Vis dėlto patirtis rodo, jog tie AA nariai, kurie stengiasi laikytis Dvylikos žingsnių ir taiko tai kasdieniame gyvenime, gauna iš AA kur kas daugiau negu tie, kurie neteikia jiems ypatingos reikšmės. Manoma, kad griežtai ir nuolat laikytis visų 12 žingsnių reikalavimų neįmanoma. Galbūt ir taip, mat tie Žingsniai daugeliui alkoholikų siūlo visiškai naują požiūrį į gyvenimą. Tačiau vis dėlto AA nariai mano, jog tie, kurie norėtų gyventi blaiviai, be Žingsnių neišsivers.
      Toliau pateikiame Dvylikos žingsnių tekstą, pirmą kartą išspausdintą kolektyvinį AA patyrimą išreiškiančioje knygoje “Anoniminiai alkoholikai”.

      I
      Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

      II
      Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

      III
      Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo,
kaip mes Jį suprantame, globai.

      IV
      Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

      V
      Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

      VI
      Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

      VII
      Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.

      VIII
      Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

      IX
      Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

      X
      Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

      XI
      Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu,
kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.

      XII
      Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

Kas tai yra Dvylika tradicijų?

      AA Dvylika tradicijų yra siūlomos nuostatos, skirtos užtikrinti tūkstančių grupių, kurios sudaro draugiją, išlikimą ir augimą. Jos pagrįstos ankstyviausiųjų grupių patirtų sunkumų patirtimi.
      Tradicijos yra svarbu tiek senesniems nariams, tiek naujokams, jos primena AA bendrijos tikrąjį pamatą – rūpintis savo blaivumu ir padėti kitiems pasiekti blaivybę. Štai jos:

      I
      Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė; kiekvieno gijimas priklauso nuo AA vienybės.

      II
      Mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas – mylintis Dievas, koks jis pasireiškia mūsų grupės sąmonėje. Mūsų patikėtiniai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo.

      III
      Vienintelė sąlyga tapti AA draugijos nariu – noras mesti gerti.

      IV
      Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos AA draugijos veikla.

      V
      Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.

      VI
      Nė viena AA grupė neturėtų remti, finansuoti jokios jai artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos nei leisti naudotis AA vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.

      VII
      Kiekviena AA grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.

      VIII
      Anoniminių alkoholikų draugija visada turėtų likti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.

      IX
      AA draugija niekada neturėtų būti griežtai organizuota, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.

      X
      Anoniminiai alkoholikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl AA vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.

      XI
      Mūsų bendravimas su visuomene grindžiamas labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą.

      XII
      Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

Kas tai yra atkrytis?

      Būna, kad žmogus, su AA pagalba gyvenantis blaivų gyvenimą, staiga ima gerti. AA tokie recidyvai paprastai vadinami atkryčiu. Atsitinka tai ir tiems, kurie negeria keletą savaičių arba mėnesių, ir tiems, kurie negėrė jau keletą metų.
      Beveik visi AA nariai, kurie patyrė atkryčio laikotarpius, pritaria nuomonei, jog nebūna atkryčio be priežasties. Kartais kas nors, jau pripažinęs, kad jis alkoholikas, pasistengia tai užmiršti ir pats labai tvirtai nutaria, kad jis “moka sustoti”; arba kuris nors liaujasi lankytis susirinkimuose ir nebepalaiko santykių su grupės nariais, arba tiek pasineria į savo reikalus ir visuomeninį gyvenimą, jog pamiršta apie blaivumo reikšmę. Pasitaiko, kad kas nors nuo persitempimo, pervargimo užsimano “atsipalaiduoti” ir t.t.
      Kitaip tariant, “nutrūkimo” nei iš šio, nei iš to nebūna.

Ar yra koks nors AA vadovėlis?

      Tokius “vadovėlius”, tai yra knygas AA turi keturias. Pirmoji tokia knyga išleista 1939 metais, kitos jos redakcijos – 1955 ir 1976 metais. Tai “Anoniminiai alkoholikai” (Alcoholics Anonymous), taip pat vadinama Didžiąja knyga. Joje pateikiami pasakojimai keturiasdešimt dviejų tipiškų alkoholikų, sugebėjusių visiškai mesti gerti su AA pagalba. Šioje knygoje pateikiamos rekomendacijos, išdėstyti principai, kurie, daugelio AA narių nuomone, turėjo lemiamos reikšmės, kad jie įveiktų savo potraukį svaigalams.
      Antroji knyga – “Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų” (Twelve Steps and Twelve Traditions) – buvo išspausdinta 1953 metais. Joje vienas iš AA įkūrėjų, Billas W. pateikia savo interpretaciją principų, kurių pagrindu jau daug metų vyksta AA individuali ir grupių veikla.
      Trečioji knyga “Anoniminiai alkoholikai subręsta” (Alcoholics Anonymous Comes of Age) išleista 1957 metais. Tai trumpa draugijos veiklos per dvidešimt jos egzistavimo metų istorijos apybraiža.
      Ketvirtoji knyga “Kaip tai mato Bilas” (As Bill Sees It; pirmasis leidimas – The A.A. Way of Life) – tai vieno autoriaus, Billo W., rinktiniai kūriniai.
      Šias knygas galima nusipirkti grupėse ar užsisakyti paštu (Alcoholics Anonymous, Box 459, Grand Central Station, New York, N.Y. 10163). Lietuvoje – pasiteirauti AA grupėse.

Kas tai yra “24 valandų programa”?

      “24 valandų programa” rodo, kaip AA iš esmės žiūri į nuolatinio blaivumo problemą. AA nesiūlo alkoholikams duoti “ištikimybės priesaiką” visam gyvenimui arba iškilmingai pasižadėti negerti “nuo rytdienos”. Alkoholikai, dar iki ateina į AA draugiją, būna įsitikinę, kad, nepaisant jų nuoširdžiausių pažadų nevartoti svaigalų “ateityje”, jie visuomet įsigudrina užmiršti savo pažadus ir prisigerti. Neįveikiamas potraukis išgerti pasirodo esąs stipresnis už nuoširdžiausius ketinimus nebegerti.
      AA nariai supranta, jog svarbiausia – būti blaiviam dabar, ir daro viską, ką tik gali, kad negertų esamą parą. “Vakar” jau buvo, “rytoj” dar neatėjo, “tačiau šiandien, – sako alkoholikas, – šiandien aš neišgersiu nė lašo. Rytoj galbūt aš ir užsimanysiu, galbūt rytoj aš ir išgersiu. Bet tegul pirma “rytoj” ateina, tada žiūrėsime. Dabar svarbiausia – negerti šiandien, negerti šias 24 valandas”.
      AA pabrėžia, jog, be “paros programos”, taip pat svarbūs yra trys teiginiai, kuriuos nauji AA nariai būna daug kartų girdėję dar iki ateina į AA draugiją. Jie tokie: “nereikia komplikuoti”, “gyvenk ir kitiems leisk gyventi”, “pirmiausia – kas svarbiausia”. Jei šie teiginiai tampa požiūrio į kasdieninio gyvenimo problemas pagrindu, alkoholikui paprastai tampa daug lengviau siekti tikslo – gyventi normalų gyvenimą be alkoholio.

Kas tai yra “A.A. Grapevine”?

      Tai nedidelis mėnesinis žurnalas, skirtas tiek patiems alkoholikams, tiek ir visiems, kurie norėtų pasinaudoti AA patirtimi. Visą redakciją sudaro AA nariai, o šis žurnalas yra vienintelis tarptautinis periodinis draugijos leidinys.
      Kai kuriuos žurnalo numerius galima gauti perskaityti grupių susirinkimuose, tačiau daugeliui AA narių labiau patinka jį reguliariai gauti užprenumeruotą į namus. Prenumerata metams JAV kainuoja 12 dolerių, Kanadoje – 14 dolerių. Vienas numeris kainuoja 1,25 dolerio.

Kodėl buvimas AA ne visiems padeda?

      AA gali padėti tiktai tiems, kurie pripažįsta, jog yra alkoholikai, nuoširdžiai nori mesti gerti, ir kuriems kiekvienu momentu tai yra kertinis dalykas.
      O dėl tų vyrų ir moterų, kurie abejoja dėl savo alkoholizmo arba nepraranda vilties kada nors vėl gerti, “mokėti sustoti”, – tokiems AA dažniausiai padėti negali.
      Medikai mano, kad nė vienas tikras alkoholikas niekada gyvenime jau nebemokės “sustoti”. Tai neginčijama teisybė, ir alkoholikai privalo ją suprasti ir įsisąmoninti. Be to, alkoholikai turi norėti mesti gerti.
      Pasitaiko, kad alkoholikas ateina į AA draugiją, kurį laiką negeria svaigalų ir palaipsniui užmiršta, kad jis yra alkoholikas, ir šitą užmarštį lydi visos žinomos pasekmės. Vien tai, kad jis nebegeria, suteikia jam pernelyg didelį pasitikėjimą savo jėgomis, ir jis nutaria vėl paeksperimentuoti su alkoholiu. Kuo baigiasi tokie eksperimentai, galima numatyti absoliučiai tiksliai: liga progresuoja, ir jų girtuokliavimas įgauna vis sunkesnes formas.

Naujų narių klausimai

      AA turi vienintelį pagrindinį tikslą, tačiau siekiant šio tikslo dažnai tenka spręsti daugelį kitų problemų. Toliau pateikiami klausimai, kartais užduodami naujų mūsų narių, ir atsakymai į juos.

Ar AA suteiks man pagalbą pinigais?

      Daugelis besikreipiančių į AA pagalbos alkoholikų kenčia ne tik nuo alkoholizmo, bet ir dėl susidariusios sudėtingos materialinės padėties. Ir visiškai suprantama, jog kai kurie iš jų tylomis tikisi, kad AA padės jiems kaip nors išsisukti nuo susikaupusių skolų.
      Tačiau jau patys pirmieji AA nariai įsitikino, kad alkoholiko sugebėjimas mesti gerti ir išspręsti savo problemas, susijusias su nesaikingu alkoholio vartojimu, visiškai nepriklauso nuo to, kiek tas alkoholikas turi pinigų.
      Pasirodo, jog nei pinigų trūkumas, nei skolų našta nėra kliūtis alkoholikui, nuoširdžiai ir rimtai nusprendusiam mokytis blaiviai gyventi. Ir kai tik jis įveikia savo pagrindinę – alkoholizmo – problemą, visos kitos problemos, ir tos, kurios susijusios su pinigais, taip pat išsisprendžia. Vieni AA nariai sugebėjo pataisyti savo materialinę padėtį per palyginti trumpą laiką ir pasiekti fenomenalių laimėjimų. Kitiems teko gerokai paplušėti, kol sugebėjo atsistoti ant kojų. Taigi galima sakyti: AA egzistuoja tik vienam tikslui, ir kad pasiektum tą tikslą, visiškai nesvarbu, kiek tu turi pinigų.
      Suprantama, kiekvienas AA grupės narys gali pakviesti naują narį pavalgyti, nupirkti jam kostiumą arba paskolinti didelę sumą pinigų, tačiau tai jokiu būdu neturėtų sudaryti naujam nariui įspūdžio, neva AA yra turtinga labdaros organizacija.

Ar AA padės man užglaistyti šeimyninius nesklandumus?

      Alkoholizmas dažnai pagilina šeimyninius nesklandumus ir lemia, jog net menkiausios priežastys sukelia rimtus konfliktus, paryškina neigiamas žmonių charakterio savybes, blogina materialinę padėtį. Daugelio į AA besikreipiančių alkoholikų šeimyninis gyvenimas jau būna virtęs košmaru.
      Vieni alkoholikai, kai tik ateina į AA draugiją, netrukus supranta, jog dėl to iš dalies kalti jie patys, nuoširdžiai stengiasi pataisyti reikalus, atkurti normalius šeimos santykius. Kiti jaučia savo šeimos nariams didžiulę nuoskaudą, nepriklausomai nuo to, ar yra tam priežasčių.
      Beveik visi be išimties AA nariai, kurie nuoširdžiai stengiasi laikytis sveikimo nuo alkoholizmo programos, atkuria normalius šeimos santykius. Dažnai tarp tokių alkoholikų ir jų šeimų narių pirmą kartą susiklosto puikūs santykiai. Žinoma, atsitinka ir taip, kad jau nieko nebegalima pataisyti, ir žmogui tenka iš naujo pažvelgti į savo būsimą gyvenimą. Beje, dažniausiai viskas baigiasi laimingai.
      Patirtis rodo, kad jeigu alkoholikas ateina į AA draugiją tik tam, kad šeimoje būtų ramiau gyventi, o ne dėl to, kad nuoširdžiai nori mesti gerti, tai jam atsisakyti svaigalų bus labai nelengva. Pirmiausia kaip tik turi būti noras mesti gerti. Visiškai išsiblaivęs, alkoholikas galės realiau pažvelgti ir į visas kitas savo problemas, be to, atsiras daugiau galimybių išspręsti jas teigiamai.

Ar turi AA ligonines ir poilsio namus alkoholikams?

      Ne, nei ligoninių, nei poilsio namų AA neturi. Pagal egzistuojančias tradicijas, AA draugijoje nėra nei medicinos darbuotojų, nei medicinos centrų ir tokių paslaugų niekada nesiūloma. Laikydamiesi tradicijos neteikti paslaugų, kurias teikia kitos organizacijos, AA nariai griežtai laikosi savo pagrindinio tikslo – padėti alkoholikams, kurie stengiasi gyventi blaiviai.
      Kai kuriose vietose AA nariai yra subūrę grupeles, kurios susitaria su vietinėmis ligoninėmis, kad į jas būtų priimami alkoholikai, kai tos grupelės pasiunčia. Tačiau jų nariai kreipiasi į ligonines kaip privatūs asmenys, o ne kaip AA atstovai. Kai kuriose vietose AA nariai arba jų grupės steigia poilsio namus, į kuriuos dažniausiai priimami tik susipažinę su programa nauji AA nariai. Gerai suprasdami alkoholikams kylančias problemas, tokių poilsio namų savininkai arba vedėjai turi galimybę padėti naujiems AA nariams pradiniu, sunkiausiu, laikotarpiu, kai jie tik pradeda eiti blaivumo keliu. Tačiau tokie poilsio namai, net jeigu juose dirba žmonės, kuriems AA padėjo mesti gerti, visiškai nėra susiję su AA. AA niekada neturi nieko bendra su verslo įstaigomis.

Ar AA remia savo narių pramogas?

      Kadangi vienintelis draugijos tikslas – padėti alkoholikams mesti gerti, jokios oficialios pasilinksminimų renginių programos AA niekada neruošė. Kai kuriuose rajonuose AA nariai savo iniciatyva steigia klubus savo grupių nariams. Pagal galiojančią tradiciją, tie klubai neturi nieko bendro su AA, ir daroma viskas, kad klubai nebūtų siejami ir tapatinami su AA.
      Kituose kraštuose, kur klubų nėra, grupės ruošia pietus per įvairius jubiliejus, naujametinius vakarus ir kitokius panašius renginius. Kai kuriuose dideliuose miestuose AA nariai reguliariai kartu pietauja ir susitinka išeiginėmis dienomis.

Ką apie AA sako gydytojai?
(Žr. brošiūrą “A.A. as a Resource for the Health Care Profession”)

      Nuo pačių pirmųjų egzistavimo dienų AA naudojasi draugiška gydytojų, susipažinusių su AA gydymosi nuo alkoholizmo programa, parama ir pagalba. Veikiausiai būtent gydytojai turi daugiau galimybių negu kitų profesijų atstovai įvertinti, kiek kiti būdai spręsti alkoholizmo problemas buvo nepatikimi. AA niekada nemanė, kad jų kelias yra teisingiausias, tačiau AA programa taip dažnai duodavo vaisių tuomet, kai kiti būdai būdavo beprasmiški, kad pastaruoju metu daugelyje vietų būtent gydytojai yra patys uoliausi AA programos šalininkai.
      Tam tikra prasme apie gydytojų požiūrį į AA kalba ir faktas, jog 1951 metais, kai Amerikos sveikatos apsaugos darbuotojų asociacijos teikė žinomą Laskerio apdovanojimą, AA draugija buvo viena iš apdovanotųjų. Premija buvo įteikta “oficialiai pabrėžti AA nuopelnus gydant alkoholizmą kaip ligą ir išgyvendinti išankstinį nusistatymą prieš alkoholikus”.
      Daugelyje vietų AA tebėra naujas ir nežinomas reiškinys, ir ne visi gydytojai yra susipažinę su jų programa. Tačiau pažvelkime, ką sako apie AA didžiausi medicinos šviesuliai. Toliau pateikiamos kai kurių jų kalbų ištraukos.

      1967 metais Amerikos gydytojų asociacija, remdamasi žymiausios to meto alkoholizmo srities gydytojos Rutos Foks autoritetu (ji tada buvo Nacionalinės alkoholizmo problemų tarybos direktore medicinos reikalams), pareiškė, jog narystė AA draugijoje tebėra efektyviausias gydymosi nuo alkoholizmo metodas. “Visiškai aišku, jog tūkstančiai AA grupių ir 300 000 metusių gerti alkoholikų [šiandien metusių gerti daugiau nei 2 milijonai] sugebėjo padėti daug didesniam skaičiui žmonių, negu mes visi kartu paėmus. Pacientams, kurie gali ir nori kreiptis į AA, tai galbūt yra vienintelė terapijos forma.”
      “Aš su didele pagarba vertinu AA draugijos darbą, jos nusiteikimą ir tokią būtiną tarpusavio pagalbos filosofiją. Ir visur, kur tik yra kalbama apie AA, aš nepaliaudamas, ar tai būtų privatus pokalbis, ar vieša kalba, reiškiu savo prielankumą AA.”

Daktaras Karlas Menningeris,
Menninger fondo gydytojas

      “Gydant nuo alkoholizmo, suprantama, nieko nėra svarbiau kaip išmokyti žmogų gyventi santarvėje su savimi pačiu, su savo šeima, išmokyti jį tikrai tikėti savo jėgomis. Tai tampa įmanoma, kai žmogus išmoksta pažinti save ir bendrauti su tais, kurių patirtis yra tokia kaip ir jo. Todėl būtina, kad gydantis gydytojas bendradarbiautų su AA.”

Daktaras Marvinas A. Blockas,
Amerikos gydytojų asociacijos
Priklausomybės nuo alkoholio ir narkotikų
komiteto narys

Ką mano apie AA religiniai vadovai?
(Žr. brošiūrą “A Clergyman Asks about A.A.”)

      Vargu ar šiuo metu pasaulyje yra kitas masiškesnis judėjimas, kuris jaustų tokią didelę visų pasaulio religijų dvasininkijos paramą, kaip AA. Kaip ir gydytojus, dvasinius žmonijos vadovus jau seniai rimtai jaudina alkoholizmo problema. Daugeliui iš jų teko girdėti, jog padorūs žmonės, nuoširdžiai žadėję susilaikyti nuo alkoholio vartojimo, laužydavo savo pažadą po keleto valandų, dienų ar savaičių. Dvasininkai stengdavosi padėti alkoholikams, užjausdavo juos, mėgindavo juos suprasti, belsdavosi į jų sąžinę – niekas nepadėdavo.
      Todėl nenuostabu, jog pačių įvairiausių tikybų atstovai taip šiltai vertina AA, nepaisant to, kad AA siūlo žmonėms tam tikrą gyvenimo būdą, o ne oficialias bažnyčios dogmas. Štai ką kalbėjo apie AA kai kurie dvasiniai vadovai:

      Iš “The Directors Bulletin” – periodinio jėzuitų leidinio, leidžiamo St. Luise
      “Tėvui Doulingui iš The Queen’s Work pasitaikė reta galimybė susipažinti su AA judėjimu. Jis praneša, jog visa AA veikla pagrįsta atsidavimu, susitaikymu, labdara, gerais pavyzdžiais, sudarymu sąlygų kitaip praleisti laisvalaikį. AA judėjime atstovaujamos visos tikybos. Galiu patikinti skaitytojus, jog nė vienas AA skirtas straipsnis ar knyga neatspindi nė dešimtos dalies to įspūdžio, kurį patiri asmeniškai susipažinęs su pavieniais nariais ar AA grupe, kai gali pats įsitikinti, kokios pasiekė harmonijos dvasiniame, šeimyniniame ir tarnybiniame gyvenime žmonės, kuriems anksčiau viskas buvo kreivai šleivai.”

      Iš The Living Church, Episcopal medžiagos
      “AA principas – nepadėdamas kitiems, negalėsi padėti ir sau pačiam – tai iš esmės krikščioniškas principas. Patys AA nariai vadina jį “apsidraudimo” principu. Dėl šio “apsidraudimo”, jo visiškai neįtikėtinų, tačiau veiksmingų gydomųjų savybių šimtai vyrų ir moterų, kurie buvo galutinai benusigeriantys, sugebėjo atkurti savo fizinę ir dvasinę sveikatą, atgavo vertės jausmą.”

Kas skleidžia informaciją apie AA?

      Pagal tradiciją, AA santykiai su išoriniu pasauliu formuojami patrauklumo, o ne savireklamos principu. AA draugija niekada nesistengs reklamuotis, tačiau visada yra pasiruošusi maksimaliai padėti rimtiems žurnalistams – radijo, spaudos, televizijos, kino studijų ir kitų žiniasklaidos priemonių darbuotojams, norintiems gauti informacijos apie AA sveikimo nuo alkoholizmo programą.
      Nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu informaciją apie AA teikia Viešosios informacijos komitetas (Public Information Committee), AA Generalinės tarnybos taryba (General Service Board of A.A.). Yra vietiniai komitetai, turintys teikti vietinei žiniasklaidai duomenis apie AA su tikslu, kad AA paslaugomis galėtų pasinaudoti tose vietovėse gyvenantys alkoholikai.
      AA nuoširdžiai dėkingi visiems draugams, kurių rūpesčiu AA draugija įgijo tokį pripažinimą. AA taip pat nuoširdžiai dėkoja visai žiniasklaidai, maloniai atsižvelgiančiai į svarbiausią AA principą – draugijos narių anonimiškumą.
      AA pabrėžia, jog draugijos vidaus gyvenime, susirinkimuose ir tarpusavio santykiuose AA nariai netaiko inkognito principo.

Naujas gyvenimo būdas

      Gyvenimo būdą iš tikrųjų galima suprasti tik betarpiškai, nes tiksliai jį aprašyti nėra jokios galimybės. Bet kuri brošiūra, kur bandoma išsamiai, patraukliai, tačiau vis dėlto apibendrintai perteikti, kas tai yra AA programa, šiaip ar taip paliks daugybę neatsakytų klausimų, taip pat nesuteiks galimybės galutinai atsakyti sau pačiam į klausimą: ar tai ir yra tai, ko aš ieškau. Eidami kitu keliu ir pateikdami skaitytojui sausą, išsamų programos elementų išdėstymą duotume jam tiktai programos išorinį vaizdą, bet jokiu būdu ne jos esmę.
      AA programa – tai naujo gyvenimo programa, gyvenimo be alkoholio, atvedusio į blaivybę šimtus tūkstančių vyrų ir moterų, nuoširdžiai ja susidomėjusių. Ją sėkmingai taiko skirtingiausios visuomeninės padėties ir įvairiausių profesijų žmonės visame pasaulyje.
      Mes tikimės, kad ši brošiūra atsakė bent į svarbiausius jūsų klausimus, susijusius su AA. Jeigu jūs turėtumėte kitų klausimų, mes taip pat pasistengsime į juos atsakyti, kaip atsakinėjome šioje brošiūroje, – tai yra remdamiesi tiktai savo patirtimi sveikstant nuo alkoholizmo. Kreipkitės į artimiausią AA grupę arba parašykite mums adresu: General Service Office, Box 459, Grand Central Station, New York, N.Y. 10163.

      Lietuvos AA Tarnybos adresas:
      a/d 2304
      Vilnius 2050

      Tel. (8-5) 216 00 17
      Internete: anonalko.tinklapis.lt

Views All Time
Views All Time
1421
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!