Monografijų sąrašas

Baltrūnas V. (ats. red.), Barzdžiuvienė D., Blažauskas N., Karmaza B., Kisielienė D., Melešytė M., Pukelytė V., Šeirienė V., Šinkūnas P., Dvareckas V., Gaigalas A., Grigienė A., Juodagalvis V., Kabailienė M., Ostrauskas T., Rimantienė R., Stančikaitė M., Ūsaitytė D. Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). 2000. 492 (spaudoje).

Baltrūnas V. (sudarytojas), Karmaza B., Petrošius R., Pukelytė V., Žukienė R. A., Kvizikevičius L., Ostrauskas T., Stančikaitė M., Širmulis A., Vaitkevičius V. Ar tikrai Raigardas prasmego (kompleksinių tyrimų duomenys). 2000. 114 (spaudoje).

Lapinskas P. Lietuvos silūro sandara ir naftingumas. 2000. 203.

Zdanavičiūtė O., Sakalauskas K. (red.) Petroleum geology of Lithuania and adjoin offshore. 2000 (spaudoje).

Laškovas J. Rytų Europos platformos pietvakarinio pakraščio ordoviko baseino sedimentacijos sąlygos ir nuosėdų litogenezė. 2000. 314.

Straipsnių, publikuotų Lietuvos mokslo leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą, sąrašas

Baltrūnas V., Puronas V. Žemės gelmių raidos ir jų išteklių kitimo tendencijų tyrimas Lietuvoje tarptautinių mokslo programų kontekste. Litosfera, 4. 2000.

Barzdžiuvienė V., Šinkūnas P., Jurgaitis A., Satkūnas J. Problems of Pleistocene sedimentation in the Middle Neris palaeobasin. Litosfera, 4. 2000. 36-45.

Blažauskas N., Šinkūnas P., Jurgaitis A. Conditions of sandy deposit sedimentation in Svėdasai – Andrioniškis depression Litosfera, 4 2000 46-53 Gelumbauskaitė L.-Ž. Late- and Postglacial palaeogeomorphology on the Klaipėda submarine slope, southeastern Baltic Sea. Baltica, 13. 2000. 36-43.

Kazakauskas V., A. Gaigalas Kai kurių Lietuvos stambes-niųjų prieledyninių ežerų sedimentacijos klausimu. Geologija, 31. 2000. 66-78.

Kazakauskas V. Kauno-Kaišiadorių limnoglacialinio baseino nuosėdų storis, paklotinis paviršius ir litofacijos. Geologija, 31. 2000.

Kisielienė D Antanaitis I., Kelertas K. Simone R., The evolution of the subsistence economy and archaeobotanical research in Lithuania. Lietuvos archeologija, 19. 2000. 47-67.

Kisielienė D. Floristic complexes from lacustrine sediments of inter-glacial and early glacial in the borehole Medininkai-117. Geologija, 29. 1999. 50-56.

Kondratienė O. Aktualios palinologijos problemos tūkstantmečių sandūroje. Litosfera, 4. 2000.

Kondratienė O., Kisielienė D., F. Velichkevich The paleocarpologic complexes of the Merkinė (Eemian) interglacial deposits in Netiesos outcrop (South Lithuania). Geologija, 29. 1999. 40-49.

Kondratienė O., Šeirienė V. Merkinės (Mikulino, Emio) tarpledynmečio paleogeografijos bruožai remiantis palinologinių tyrimų duomenimis Litosfera, 4. 2000.

Radzevičius R Main associations of microelements in sediments from the Šventoji-Nida area, southeastern Baltic Sea. Baltica, 13. 2000. 61-68.

Šliaupa S. Tectonic setting of Early Precambrian supracrustal mafites of south-eastern Lithuania. Geologija, 28. 1999. 19-31.

Šliaupa S., Čyžienė J. Perloja Formation lithofacies in southern Lithuania. Geologija, 28. 1999. 46-59.

Suveizdis P. Pabaltijo ir gretimų sričių kaledoninio komplekso istorinė raida. Litosfera, 4. 2000. 10-20.

Vosylius G. Nauji Deimenos serijos uolienų poringumo žemėlapiai. Litosfera, 4. 2000. 80-85.

Zdanavičiūtė O. Angliavandenilių telkinių paplitimo dėsningumai Baltijos sineklizėje. Litosfera, 4. 2000. 73-79.

Zdanavičiūtė O. Aktualūs Baltijos sineklizės naftos klasifikacijos klausimai. Geologija, 28. 1999. 48-53.

Paškevičienė L. Apatinio ordoviko akritarchai Lietuvos facijinių zonų pjūviuose Litosfera, 3. 1999. 19-26.

Jonynas J., Valiūnas J., Juozapavičius G. Kietųjų naudingųjų iškasenų gavybos poveikis aplinkai Lietuvos teritorijoje įvertinimas Litosfera, 3. 2000. 98-109.

Valiūnas J. Subalansuotos miesto plėtros geologiniai aspektai. Statyba, 7. 2000.

Valiūnas J., Česnulevičius A., Veteikis D., Ramonas A. Kiekybinis kraštoaizdžio elementų sąveikos vertinimas. Geografija, 36, 2. 2000.

Valiūnas J., Česnulevičius A., Veteikis D., Ramonas A. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 4. 2000. 114-120.

Kadūnas V. Mikroelementų kaupimosi ypatumai chemogeninės sedimentacijos etapuose cechšteino baseino Baltijos įlankoje Litosfera, 4. 2000. 86-92.

Katinas V. Pietryčių Baltijos regiono neogeno nuogulų litostratigrafija. Litosfera, 4. 2000. 21-26.

Kadūnas V. Lietuvos skirtingo amžiaus glacigeninių nuogulų dirvožemių mikroelementinės sudėties ypatumai. Geologija, 30. 2000. 5-13.

Kadūnas V., Budavičius R. Mikroelementai Lietuvos ežerų skirtingo gylio dugno nuosėdose. Geologija, 31. 2000. 3-14.

Taraškevičius R. Sunkieji metalai Vilniaus miesto Naujamiesčio, Senamiesčio, Šnipiškių, Žirmūnų, Žvėryno ir Antakalnio seniūnijų dirvožemiuose. Aplinkos inžinerija, VIII, 3. 2000. 137-145.

Zinkutė R. Paragenetinių asociacijų bei taršos kodų taikymas ekologiniuose-geocheminiuose tyrimuose. Geologija, 31. 2000. 15-23.

Katinas V., Kadūnas V., Laškovas E. Baltijos sineklizės ordoviko karbonatinių ir mišrių uolienų mikroelementinės sudėties ypatumai. Litosfera, 3. 1999. 74-82.

Mokrik R., Zuzevičius A., Petkevičius R. Kambro-vendo komplekso paleohidrogeologinė raida. 5. Litosfera, 3. 1999. 58-65.

Mokrik R. Groundwater formation model of the Cambrian-Vendian aquifer during Quaternary in the Baltic Basin. Litosfera, 4. 2000. 134-136.

Mokrik R., Zuzevičius A., Petkevičius R. Baltijos baseino Pernu-Tilžės vandeningo komplekso paleohidrogeologinė raida. Litosfera,. Vilnius, 2000, Nr.4. P. 54-63. Litosfera, 4. 2000. 54-63.

Mažeika J., Zuzevičius A., Petrošius R., Jakimavičiūtė V. Ignalinos AE radioaktyvių atliekų saugyklų ilgalaikio poveikio gamtiniams vandenims prognozė Geologija, 28. 1999. 78-92.

Diliūnas J., Jagminas E. Gradeckas A. Mikroelementų ir sunkiųjų metalų kaupimasis gluosnių biomasėje. Ekologija. 1. 2000. 22-29.

Diliūnas J., Jagminas E., Kaminskas M. Lietuvos gėlo požeminio vandens manganingumas Geologija. 30. 2000. 35-54.

Kitų svarbesniųjų mokslinių straipsnių, publikuotų Lietuvos leidiniuose, sąrašas

Blažauskas N., Šinkūnas P., Jurgaitis A. Kvartero smėlio ir žvirgždo nuogulų sedimentacijos paleosrautų parametrų nustatymas. Geologijos akiračiai 1-2. 2000. 21-25.

Kondratienė O. Kvartero stratigrafiniai padaliniai Lietuvos stratigrafijos vadovas. 2000. 42-102.

Motuza G. Nasedkin V., Jacyna J., Korabliova L. Viršutinės litosferos sandara išilgai profilio EUROBRIDGE Lietuvos teritorijoje Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 54-56.

Motuza G., Nasedkin V., Jacyna J., Korabliova L. Viršutinės litosferos sandara išilgai profilio Šeštokai-Paberžė Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 57-60.

Šliaupa S. Neotektonika kaip pavojingas geologinis faktorius Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 35-37.

Šliaupa S. Pačėsa A. Seisminių triukšmų matavimas Lietuvoje. Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 45-46.

Šliaupa S., Korabliova L., Nasedkin V., Jacyna J. Gravitacinio ir megnetinio laukų modeliavimio programos (GM-SYS) įsisavinimas. Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 41-43.

Šliaupa S., Nasedkin V., Jacyna J. Gravitacinio lauko monitoringas. Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 38-40.

Šliaupa S., Čyžienė J. Tetervinų ploto prekvartero geologinis žemėlapis. Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 54-55.

Šliaupa S., Čyžienė J., Lazauskienė J. Lietuvos prekvartero geologinio žemėlapio masteliu 1:200 000 revizija. Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 21-23.

Šliaupa S., Ilginytė V. Kauno miesto tektoninis žemėlapis Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita. 2000. 27-28.

Šliaupa S., Ilginytė V. Seismicity in Lithuania: evaluation of external sources. Defence Technologies from Lithuania. 2000. 34-35.

Franckevičius M. Lietuvos apatinio silūro uolienų cheminių makrokomponentų analizė. Geologijos akiračiai. 4. 1999. 31-37.

Diliūnas J. Burokas V., Gradeckas A. Kauno nuotėkų dumblas – miško tręšimui Vandentvarka. 4. 2000.

Diliūnas J., Jurevičius A. Sakalauskas A., Šulga V. Povilaitis E. Geležies ir mangano šalinimas iš požeminio vandens (rekomendacijos R 17-00). 2000. 1-39.

Diliūnas J. Kauno miesto gruntinio vandens kokybės ir išteklių kontrolės, apsaugos bei valdymo sistemos (monitoringo) sukūrimas Kauno savivaldybės sveikatos programos. 1999. 4-5.

Diliūnas J., Čyžius G., Karvelienė D. Kauno gruntinio vandens kokybė ir jos valdymas Kauno sveiko miesto konferencija. 2000.m. 2000. 23-25.

Diliūnas J. Iron and manganese in the frsh groundwater of Lithuania. Defence Technologies from Lithuania. 2000. 50-50.

Mažeika J. Motiejūnas S., Jokšas K., Galkus A. Radionuklidų ir suspenduotų dalelių srautai Drūkšių ežere Sveikatos aplinka. 3 priedas. 2000. 56-62.

Petrošius R., Mažeika J. Berlinskas G., Šliuožaitė I., Batalin J., Mirošnik O., Vaitkus E. Dahlgard H., Nielsen S.P., Miškinis A., Šagalova E., ˇukova O. Tarptautinės ekspedicijos Ignalinos atominės elektrinės regione rezultatai Sveikatos aplinka. 3 priedas. 2000. 62-67.

Mažeika J. Butkus D., Lebedytė M., Morkūnas G., Lubytė D.J., Matuzevičius K., Galvonaitė A. Radionuclide of artificial origin in soils in Lithuania 4th International Conference “Environmental Engineering”, Vilnius Gediminas Technical University, May 25-26, 2000, program and abstracts. 2000. 107-108.

Kadūnas V. Geotechnical conditions for the installation of underground depositories for strategic resources in Lithuania Defense technologies for Lithuania. 2000. 46-46.

Taraškevičius R. Evaluation of soil and ground contamination by heavy metals on territories formerly occupied by the soviet military forces Defense technologies for Lithuania. 2000. 31-32.

Straipsnių, publikuotų mokslo leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (Institute of Scientific Information) sąrašą, sąrašas

Monkevičius A. Glacial incisions and fossil cryogenic structures in Mesozoic deposits GFF 121. 1999. 1-12.

Motuza G. Guterch A. & POLONAISSE Working Group POLONAISSE’97 – an international seismic experiment between Precambrian and Variscan Europe in Poland. Tectonophysics 314. 1999. 101-121.

Motuza G. Wilde-Piorko M. &POLONAISSE Working Group Regional teleseismic events recorded across the TESZ during POLONAISSE’97. Tectonophysics 314. 1999. 161-174.

Motuza G. Sroda P., POLONAISSE’97, Profile P3 Working Group P- and S- wave velocity model of the southwestern margin of the Precambrian East European Craton; PLONAISSE’97,Profile P3. Tectonophysics 314. 1999. 175-192.

Motuza G. EUROBRIDGE Seismic Working Group Seismic velocity structure across the Fennoscandia-Sarmatia suture of thew East European Craton beneath the EUROBRIDGE profile through Lithuania and Belarus. Tectonophysics 314. 1999. 193-217.

Motuza G. Krysinski, POLONAISSE Working GROUP POLONAISSE-97 – seusmic and gravimetric modelling of the crustal structure in the Polish Basin. Physics and the Chemistry of the Earth. 25. 4. 2000. 355-363.

Šliaupa S., Lazauskienė J. Poprawa P., Stephenson R., van Wees J.-D. Vendian-Early Palaeozoic subsidence history of the Baltic Basin: Geodynamic implications. Tectonophysics 314. 1999. 219-239.

Valiukevičius J. Kruchek S. Acanthodian biostratigraphy and interregional correlations of the Devonian of the baltic States, Belarus, Ukraine and Russia. Courier Forschungsinstitut Senckenberg. 223. 2000. 271-289.

Valiukevičius J., Blieck A., Cloutier R., Elliott D., Goujet D., Leboziak S., Reed R., Rodina O., Steemans P., Vyushkova L., Yolkin E., Young V.T. Biostratigraphical correlations of early Devonian vertebrate assemblages of the Old Red sandstone Continent. Courier Forschungsinstitut Senckenberg. 223. 2000. 223-269.

Talimaa V., Valiukevičius J. Blieck A., Turner S., Young G., Luksevics E., Mark-Kurik E. Devonian vertebrate biochronology and global marine/non-marine correlation. Courier Forschungsinstitut Senckenberg. 220. 2000. 161-193.

J.Mažeika T.Nedveckaitė, S.Motiejūnas, V.Kučinskas, V.Filistovič, D.Jusčienė, E.Maceika, L.Morkeliūnas D.M.Hamby Environmental releases of radioactivity and the incidence of thyroid disease at the Ignalina nuclear power plant. Health Physics. 79. 6. 2000. 666-674.

Straipsnių, publikuotų užsienio mokslo leidiniuose, neįrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (Institute of Scientific Information) sarašą, sarašas

Baltrūnas V., Linčius A. Satkūnas J., Mikulėnas V. List of the most representative geosites of Lithuania. Polish Geological Institute. Special Papers. 2. 1999. 97-102.

Motuza G., Korabliova L. Modelling of the basement structure by means of GM SYS programme Geophysics in the Baltic region. International Conference. Abstracts. 2000. 32-33.

Motuza G., Nasedkin V., Jacyna J., Korabliova L. Geological structure of the upper lithosphere beneath northwestern part of the DSS EUROBRIDGE profile Geophysics in the Baltic region. International Conference. Abstracts. 2000. 47-49.

Motuza G., Gies R. &EUROBRIDGE Working Group DSS EUROBRIDGE’94-97: an overwiev of activities and results Geophysical Journal, Kijev. 22. 4. 2000. 86-89.

Motuza G., Starostenko V. The tectonic pattern of the East European Craton based on integrated gravity and magnetic studies – project outline. Geophysical Journal. 22. 4. 2000. 129-130.

Motuza G., Bogdanova S., Claesson S. at. all Palaeoproterozoic accretionary tectonics in the western part of the East European Craton as evidenced by geology and the EUROBRIDGE seismic experiment. Abstracts volume, 31st International Geological Congress , Rio de Janeiro, Brazil www.31igc.org. 2000.

Motuza G., Motuza V. Magmatic rocks of the centra part of Ringvassoya greenstone belt: implication for the stratigraphy and tectonic setting 24. Nordiske Geologiske Vintermoote, Trondheim, 2000. Abstracts. 2000. 122.

Šinkūnas P., Bitinas A., Damušytė A., Stančikaitė M. Preliminary results of investigations in the Lithuanian coastal zone of Baltic Sea Quaternaria, Stocholm University. A7. 1999. 75-79.

Skridalitė G., Wiszniewska J., Duchesne J.-C. Rapakivi granites and related rocks in NE Poland and southern Lithuania Abstracts of Field Conference on “Transbaltic Precambrian Correlation”, Bornholm-Blekinge, liepos 17-30.

Skridlaitė G., Taran L, Bogdanova S. Metamorphic evolution in the Proterozoic along the western and central parts of the EUROBRIDGE profile Geophysical Journal, Kiev. 22. 4. 2000. 127-128.

Skridlaitė G., Taran L. Bogdanova S. Proterozoic evolution of the western part of the East European Craton: implications from metamorphism Abstracts volume, 31st IGC, Rugpjūtis , Rio de Žaneiras, Brazilija www.31igc.org.

Skridlaitė G., Wiszniewska J., Duchesne J.-C. Rapakivi granites in northern Poland and southern Lithuania: western part of the East European Craton Abstracts volume, 31st IGC, Rugpjūtis , Rio de Žaneiras, Brazilija www.31igc.org.

Šliaupa S., Poprawa P. Post-Silurian flexural uplift of the western part of the Baltic sedimentary basin Geophysical Journal, Kiev. 22. 4. 2000. 129-129.

Šliaupa S. Ershov A. Lithosphere strength variations in the Baltic basin Geophysical Journal, Kiev. 22. 4. 2000. 86-86.

Šliaupa S., Ershov A. Influence of the lithosphere strength variations to geometry of the Baltic basin Geophysical Journal, Kiev. 22. 4. 2000. 128-128.

Šliaupa S., Laškovas E., Motuza V. Ordovician-Silurian metabentonites in the Baltic basin: A record of surrounding Caledonian volcanic activity Geophysical Journal, Kiev. 22. 4. 2000. 128-129.

Šliaupa S., Lazauskienė J. Brazauskas A., Musteikis P. Sequence stratigraphy of the Baltic Silurian succession: tectonic controls on the foreland basin infill evolution. Geophysical Journal, Kiev. 22. 4. 2000. 109-109.

Šliaupa S., Rastenienė V., Laškova L Cambrian geothermal aquifer of Lithuania Institut Gospodarki Surowsami Mineralnymi i Energia. Simpozja i Konferencje. 45. 2000. 41-55.

Suveizdis P., Rastenienė V. Zinevičius F. Geothermal potential of Lithuania and outlook for its utilization WorldGeothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku, Japan, May 28-June 10,2000: Abstracts. 2000. 195-195.

Suveizdis P., Rastenienė V. Zinevičius F. Geothermal potential of Lithuania and outlook for its utilization Proceedings of the World geothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku, Japan, May 28-June 10, 2000 [Elektroninis resursas]. 2000. 461-468.

Valiukevičius J. Phylogenetical lineages of Early Devonian nostolepids of Timan-Pechora region. Ichtyolith Issues. 6. 2000. 134-136.

Karatajūtė-Talimaa V., Valiukevičius J., Yur’eva Z. Lower devonian facies and vertebrates in the Timan-Pechora region. Ichtyolith Issues. 6. 2000 147-150.

Valiukevičius J. Ąźąķņīäū Źķ.: Ńņšąņčćšąōč˙ ńčėóšą č äåāīķą ąšõčļåėąćą Ńåāåšķą˙ Ēåģė˙. 1999. 131-137.

Šečkus J. Middle Devonian morphotypes of Lithuanian palaeoniscoids and their stratigraphic distribution. Ichtyolith Issues. 6. 2000. 101-104.

Šliaupa A. Gareckij R.G., Aizberg R.E., Karabanov A.K., Palijenko V.P. Ķīāåéųą˙ ņåźņīķčźą č ćåīäčķąģčźą Öåķņšąėüķīé Åāšīļū. Ćåīņåźņīķčźą. 5. 1999. 3-14.

Valiūnas J. Environmental geology mapping on state and municipal level in Lithuania Geological cartography and information systems for land and environmental planning in European Regions – Contributions to a Sustainable Development. 2000. 341-343.

Kadūnas V. Gregorauskienė V. Chemical composition of surface sediment – indicator of geological processes in Lithuania. Geological Quaterly. 44. 4. 2000. 347-354.

Mažeika J. Nedveckaitė T., Motiejūnas S., Filistovič V., Maceika E. Hamby D.M. Environmental dose conversion factors for the Ignalina Nuclear Power Plant, Lithuania Joint meeting between the American Nuclear Society and the Health Physics Society “Radiation Protection for National Priorities: Medicine, the Environment and the Legacy”, September 17-21, 2000, Spokane, Washington. 2000. 1-7.

Petrošius R., Kapačauskas V.T. Bioenergoinformation peculiarities of Raigardas valley (Druskininkai) Abstracts of II International congress “Weak and hyperweak fields and radiations in biology and medicine. 2000. 234-234.

Diliūnas J., Čyžius G. Shallow Groundwater Quality Research in the Kaunas city area Soil and Groundwater Pollution: Expanding Possibilities for Nordic – Baltic Co – operation. Vilnius, Lithuania, 13 –15 April, 2000. Conference materials. 2000. 27-28.

Diliūnas J., Čyžius G., Bajorinas V. Groundwater And Streams Monitoring of Kaunas Municipality Landfill at Lapės Soil and Groundwater Pollution: Expanding Possibilities for Nordic – Baltic Co – operation. Vilnius, Lithuania, 13 –15 April, 2000. Conference materials. 2000. 23-26.

Views All Time
Views All Time
4319
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!