Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 24 d. rezoliuciją “Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje” (Žin., 2002, Nr.12-394), Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 (Žin., 1999, Nr.76–2291, 2001, Nr.8–235), ir atsižvelgdamas į plintantį rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą bei Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2002 m. gegužės 10 d. Specialiosios sesijos vaikų klausimais veiksmų planą,
1. N u s t a t a u:
1.1. švietimo įstaigų vadovams:
1.1.1. užtikrinti švietimo įstaigose saugią ir sveiką aplinką vaikams ir pedagogams;
1.1.2. riboti pašalinių asmenų patekimą į mokyklas, organizuoti teritorijos ir jos prieigų sustiprintą priežiūrą, stebėjimą ir vykdyti švietimo ir mokslo ministro 2000 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 921 “Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose” (Žin., 2000, Nr. 66-2005);
1.1.3. informuoti vietos kriminalinę policiją apie žinomus narkotikų platinimo, vartojimo atvejus mokyklose ar šalia mokyklų esančiose teritorijose;
1.1.4. supažindinti darbuotojus, moksleivius ir jų tėvus, globėjus su Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073), Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 11-281), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin., 1998, Nr. 8-161), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr.35-1305) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsakomybę už narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimą, gamybą ir platinimą;
1.1.5. sudaryti sąlygas, esant poreikiui, įsivesti sveikatos pamokas ar kursą, kuriame pagrindinis dėmesys būtų skirtas vaikų sveiko gyvenimo įgūdžių formavimui, psichologiniam atsparumui didinti, lytiškumo ugdymui, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei ŽIV/AIDS prevencijai;
1.1.6 užtikrinti, kad lektorių paskaitoms, vykdomoms švietimo įstaigose, pritartų Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisijos ar savivaldybių švietimo padalinių specialistai, o švietimo įstaigos ugdymo procese naudoti literatūrą, mokymo ir vaizdines priemones, kurioms yra pritarusios Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisijos;
1.1.7. įtraukti į aktyvią prevencijos veiklą pačius moksleivius, pasitelkiant vaikų ir jaunimo organizacijas, savanorių darbą ir kitus partnerius, bei sudaryti sąlygas vaikams naudotis švietimo įstaigų baze nepamokinėje veikloje ir moksleivių atostogų metu, skiriant ypatingą dėmesį vaikams iš probleminių šeimų ir vaikams iš šeimų, turinčių mažas pajamas;
1.1.8. kelti administracijos, mokytojų, psichologų, socialinių pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais;
1.1.9. aukštųjų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų vadovams kasmet numatyti priemones narkomanijos prevencijai organizuoti ir plėtoti prevencinių programų įvairovę ypač rengiant specialistus darbui su vaikais;
1.1.10. sustiprinti prevencinį darbą specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose bei kasmet, vykdant vaikų sveikatos patikrinimą, atlikti vaikų testavimą dėl ŽIV/AIDS, virusinių hepatitų B ir C, sifilio;
1.2. apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams:
1.2.1. sustiprinti pirminę prevenciją švietimo įstaigose bei numatyti bendradarbiavimo priemones su pedagoginėmis-psichologinėmis tarnybomis, policijos, sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos, verslo, konfesinėmis bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, įtraukiant į aktyvią prevencinę veiklą ir moksleivių tėvus;
1.2.2. organizuoti pasitarimus su apskričių centrų kriminalinės policijos narkotikų kontrolės padalinių vadovais ir detaliau aptarti bendradarbiavimo klausimus.
1.2.3. įgyvendinti kartu su Vaikų teisių apsaugos tarnybomis priemones, kurios padėtų sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius vaikus;
1.2.4. steigti konkurso tvarka socialinių pedagogų etatus švietimo įstaigose, siekiant aktyvinti socialinį, pedagoginį, prevencinį darbą mokyklose, organizuoti veiklą su institucijomis, užtikrinančiomis vaikų teises ir socialines garantijas;
1.2.5. siekti, kad vaikai gautų reikiamą psichologinę, medicininę ir socialinę pagalbą, o tinkamas gydymas ir reabilitacija būtų prieinama ir vaikams, priklausomiems nuo narkotikų, psichotropinių medžiagų, inhaliantų ir alkoholio;
1.2.6. sudaryti sąlygas švietimo įstaigose medicinos punkto veiklai;
1.2.7. pateikti kasmet iki gruodžio 1 d. Socialinės politikos departamentui ataskaitą apie Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073) bei Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281) vykdymą švietimo įstaigose.
2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 1087 “Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ugdymo įstaigose” ir išdėstau 2 punktą taip:
“2. Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovai kasmet iki rugsėjo 25 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo plėtotės centrui Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos vykdymo priemonių praėjusių mokslo metų ataskaitą bei narkomanijos prevencijos priemonių planą einamiesiems mokslo metams, o Švietimo plėtotės centras kasmet iki lapkričio 10 d. pateikia Socialinės politikos departamentui ataskaitą apie šalies švietimo įstaigų veiklą narkomanijos prevencijos srityje”.
3. Šis įsakymas taikomas visoms švietimo įstaigoms nepriklausomai nuo jų pavaldumo, nuosavybės ir jų veiklos formos.
4. Į p a r e i g o j u Socialinės politikos departamentą (direktorius R.Zuoza) iki 2002 m. gruodžio 1 d. parengti Narkomanijos pirminės prevencijos švietimo įstaigose strategiją.

Švietimo ir mokslo ministras
Algirdas Monkevičius

Views All Time
Views All Time
2135
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!