Įžen­gus į penk­tą de­šim­tį pra­si­de­da auk­so am­žius, ti­ki­na spe­cia­lis­tai. Žmo­gus jau pui­kiai pa­žįs­ta sa­vo kū­ną, su­pran­ta jo siun­čia­mus sig­na­lus ir ge­riau­siai mo­ka pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta. De­ja, tik ne­dau­ge­lis tą iš tik­rų­jų da­ro.

„La­bai ne­daug vy­res­nio am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je kas­dien mankš­ti­na­si ar spor­tuo­ja. Daž­niau­siai tai bū­na pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai ar šo­kė­jai. Jie ir bai­gę kar­je­rą no­ri pa­lai­ky­ti for­mą”, – sa­kė spor­to klu­bo „Tik Jums” tre­ne­rė Iri­na Bu­to­ri­na. Daž­niau­sias pa­si­tei­si­ni­mas yra nu­ga­ros ar są­na­rių skaus­mai, ne­lei­džian­tys daug ju­dė­ti. Ta­čiau tin­ka­ma mankš­ta ne tik ne­ken­kia, bet ir pa­de­da kū­nui su­stip­rė­ti bei mal­ši­na skaus­mus.

Už­ten­ka 20 mi­nu­čių kas­dien tru­pu­tį pa­si­mankš­tin­ti ir sa­vi­jau­ta grei­tai pa­ge­rė­ja. Du kar­tus per sa­vai­tę klu­be ap­si­lan­kan­ti vil­nie­tė Va­len­ti­na Gar­bul ti­ki­no, jog be spor­to jau ne­ga­li gy­ven­ti.

„Nie­ka­da anks­čiau ne­spor­ta­vau. Bet da­bar, kai man suė­jo 50 me­tų, su­pra­tau, kad pa­lai­ky­ti for­mą rei­kės pa­pil­do­mų pa­stan­gų”, – pa­sa­ko­jo Va­len­ti­na. Atė­ju­si į klu­bą šok­ti tan­go, ji grei­tai su­si­do­mė­jo mankš­tos pra­ti­mais, skir­tais žmo­nėms nuo 40 me­tų. Va­len­ti­na su­ti­ko pa­de­monst­ruo­ti ke­lis pa­pras­tus pra­ti­mus, ku­riuos ga­li­ma at­lik­ti ir na­mie. Ji įspė­jo, kad svar­biau­sia yra ne­sku­bė­ti ir ne­si­kan­kin­ti.

„Jei skau­da ke­lio są­na­rį, ne­bū­ti­na steng­tis vi­siš­kai iš­ties­ti ko­ją. Už­ten­ka tiek, kiek kū­nas lei­džia”, – per­spė­jo I.Bu­to­ri­na. Ji pri­mi­nė, kad vy­res­niems žmo­nėms rei­kė­tų veng­ti šuo­liu­kų ir pa­ta­rė prieš pra­de­dant spor­tuo­ti bū­ti­nai pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar pro­fe­sio­na­liu tre­ne­riu.

Views All Time
Views All Time
1169
Views Today
Views Today
1
0 0