Įžen­gus į penk­tą de­šim­tį pra­si­de­da auk­so am­žius, ti­ki­na spe­cia­lis­tai. Žmo­gus jau pui­kiai pa­žįs­ta sa­vo kū­ną, su­pran­ta jo siun­čia­mus sig­na­lus ir ge­riau­siai mo­ka pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta. De­ja, tik ne­dau­ge­lis tą iš tik­rų­jų da­ro. „La­bai ne­daug vy­res­nio am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je kas­dien mankš­ti­na­si ar spor­tuo­ja. Daž­niau­siai tai bū­na pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai ar šo­kė­jai. Jie ir bai­gę kar­je­rą no­ri pa­lai­ky­ti for­mą", - sa­kė spor­to klu­bo „Tik Jums" tre­ne­rė Iri­na Bu­to­ri­na. Daž­niau­sias pa­si­tei­si­ni­mas yra nu­ga­ros ar są­na­rių skaus­mai, ne­lei­džian­tys daug ju­dė­ti. Ta­čiau tin­ka­ma mankš­ta ne tik ne­ken­kia, bet ir...