Kategorija: Harmoninga senatvė

Mankšta, nuvejanti senatvę

Įžen­gus į penk­tą de­šim­tį pra­si­de­da auk­so am­žius, ti­ki­na spe­cia­lis­tai. Žmo­gus jau pui­kiai pa­žįs­ta sa­vo kū­ną, su­pran­ta jo siun­čia­mus sig­na­lus ir ge­riau­siai mo­ka pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta. De­ja, tik ne­dau­ge­lis tą iš tik­rų­jų da­ro. „La­bai ne­daug vy­res­nio am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je kas­dien mankš­ti­na­si ar spor­tuo­ja. Daž­niau­siai tai bū­na pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai ar šo­kė­jai. Jie ir bai­gę kar­je­rą no­ri pa­lai­ky­ti for­mą", - sa­kė spor­to klu­bo „Tik Jums" tre­ne­rė Iri­na Bu­to­ri­na. Daž­niau­sias pa­si­tei­si­ni­mas yra nu­ga­ros ar są­na­rių skaus­mai, ne­lei­džian­tys daug ju­dė­ti. Ta­čiau tin­ka­ma mankš­ta ne tik ne­ken­kia, bet ir...

Tinkama mityba gali nutolinti senatvę

Per 1995-2003 metų laikotarpį Kauno apskrityje nuo 11,8 proc. iki 14,76 proc. padaugėjo 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų. Populiacijos senėjimas kelia rūpestį sveikatos priežiūros specialistams, nes vyresni nei 65 metų amžiaus žmonės lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis serga 15 kartų dažniau nei 45-erių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje sparčiai didėja pagyvenusio bei seno amžiaus žmonių populiacija. Pasaulyje gyvena 605 mln. žmonių, kurie yra vyresni nei 60 metų. Pasak Kauno visuomenės sveikatos centro sveikatos stiprinimo skyriaus sveikatos ekologės Žanetos Pavilonytės, vieni iš veiksnių, padedančių...

Šokis – linksmiausias būdas nutolinti senatvę

A.Ambrozaitis teoriją apie tai, kad vyresnio amžiaus žmonėms svarbiausia – kojos, sužinojo tik tada, kai pats pradėjo šokti. Prieš penkerius metus kartu su žmona Nijole, akių gydytoja, pradėjo lankyti senjorų šokių klubą „Rondo“ ir smagiai judėti šokių salėje po du kartus per savaitę. Šokių klubui tada vadovavo prieš metus miręs choreografas Adomas Gineitis. Dabar studijai vadovauja A.Gineičio našlė Valentina ir buvusi parketo žvaigždė Vidas Kamaitis. Šešiasdešimtmetis profesorius ir šiek tiek jaunesnė jo žmona kartu su kitais „Rondo“ dalyviais (beje, kolektyve – net keturios...