Narkotikų prevencijoje naudojamus ugdymo metodus lemia ugdymo tikslai, uždaviniai, ugdymo turinys, asmenybiniai lūkesčiai bei sociokultūrinė aplinka. Mokytojas, atsižvelgdamas į moksleivių poreikius ir galimybes, pasirenka tinkamiausius ugdymo metodus, pats susidaro jų derinius ir autentiškai kuria darbo stilių.

Tinkamai ugdymo procese naudojami metodai kelia moksleivių motyvaciją, ugdo moksleivių norą savo bei kitų vertybinių nuostatų tyrinėjimui, o tai turi įtakos jų elgesio formavimuisi. Ugdymo metodai turi tarnauti ne tik reikiamos informacijos suteikimui (akademiniam lavinimui), bet tuo pačiu jie turėtų ugdyti gyvenimo įgūdžius bei formuoti vertybines nuostatas. Tai iš mokytojo pareikalauja visiškai kitokių įgūdžių, lakstumo, sugebėjimų vesti diskusijas, kontroliuoti klasę, ko dažniausiai neprireikia įprastinėje pamokoje, kada paprasčiausiai moksleiviams perduodamos žinios.

Tinkamai naudojami ugdymo metodai turi:

Sudaryti sąlygas ir galimybes moksleivių veiklai.

Aptarti moksleivių bei kitų žmonių (ypač įžymybių) visuomenines nuostatas ir vertybes, susietas su narkotikais.
Užtikrinti suprantamą, bešališką ir teisingą informaciją apie narkotikus.

Pasitelkti normatyvinį ugdymą, kuris įtikintų moksleivius, kad dauguma žmonių nenaudoja alkoholio, tabako ar kitų narkotikų.
Suteikti moksleiviams tinkamą ir atitinkamą patarimą ir paramą.
Formuoti moksleivių savigarbą ir pasitikėjimą savimi bei saviauklos poreikį.

Formuoti gyvenimo – asmeninius ir socialinius įgūdžius, reikalingus daryti teisingus sprendimus, priklausomai nuo įvairių socialinių situacijų ir aplinkos.

Vertinti dalyvaujančių moksleivių jausmus, požiūrį ir patyrimą.
Sudaryti sąlygas ir galimybes individualioms ir nedidelių grupelių diskusijoms, o taip pat darbui didesnėse grupėse.
Užtikrinti žinių teikimo, įgūdžių ir nuostatų formavimo tęstinumą bei perinamumą moksleiviams vystantis ir keičiantis jų poreikiams.

Skatinti pozityvų mąstymą. Supratimą, kad suaugę irgi ne visada yra teisūs.

Plačiai ir kūrybiškai taikyti aktyvius ir netradicinius mokymo/si metodus.

Narkotinių medžiagų prevenciją pagrįsti tarpdalykinio integralumo principu.

Ugdyti ne tik reprodukuojantį, bet ir interpretuojantį žmogų, gebantį žinias mobilizuoti į kūrybinį procesą ir taikyti praktikoje.
Ugdomų vertybių sistemoje dominuojančią poziciją skirti sveikai gyvensenai, kaip visuomeninei ir ekonominei vertybei.

Views All Time
Views All Time
2323
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!