Jau esame išsiaiškinę, kad amžinąjį gyvenimą ir dievišką prigimtį tikintieji įgys tik po teismo. Pirmiausia Kristus prikels tuos, kurie atsakingi prieš Dievo teismą, ir juos teis, kai visi susirinks prie jo. Kadangi nemirtingą prigimtį mes įgysime tik po teismo, iš to seka, kad visi prikeltieji turės mirtingąją prigimtį. Jeigu jie prisikeltų su nemirtinga prigimtimi, tai nebūtų jokios prasmės laukti apdovanojimo teismo metu.

Mes įžengsime į Dievo Karalystę iš karto po teismo (Mt 25:34); teisieji nebus Dievo Karalystėje prieš teismą. “Kūnas ir kraujas negali paveldėti Dievo karalystės… visi būsime perkeisti… nes šitas gendamasis turi apsivilkti negendamumu ir šitas mirtingasis apsivilkti nemirtingumu” (1 Kor 15:50,51,53). Tai reikštų, kad prigimties pasikeitimas iš mirtingos į nemirtingąją įvyks teismo vietoje, kadangi į Dievo Karalystę mes įžengsime būtent iš ten.

Tarp kitko, įkvėptas apaštalas Paulius dažnai kalba apie “prisikėlimą” kaip apie “gyvenimo prsikėlimą”, turėdamas omenyje prisikėlimą tų teisiųjų, kurie po teismo paveldės amžinąjį gyvenimą. Žinoma, jis suprato, kad “įvyks teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas” (Apd 24:15). Jis suvokė, jog atsakingieji “išeis (iš kapo), tie kurie darė gera, gyvenimo prisikėlimui; tie, kurie darė bloga, teismo prisikėlimui” (Jn 5:29).

Tokiu būdu, kalbėdamas apie “prisikėlimą”, Paulius dažnai turi omenyje “gyvenimo prisikėlimą”. Teisieji išeis iš savo kapų “gyvenimo prisikėlimui” – išėję iš žemės jie bus teisiami ir gaus amžinąjį gyvenimą. Visas šis procesas yra “gvenimo prsikėlimas”. Taigi išėjimas iš žemės ir “gyvenimo prisikėlimas” yra skirtingi dalykai. Paulius kalba apie savo siekimą gyventi krikščioniškai, “tikėdamasis kaip nors pasieksiąs prisikėlimą iš mirusiųjų” (Fil 3:11). Kadangi jis buvo atsakingas, tai bet kuriuo atveju jis bus prikeltas atsiskaityti prieš teismą, ir tai, kad jis siekė “prisikėlimo”, parodo, jog “prsikėlimas” čia reiškė “gyvenimo prisikėlimą”.

Kiti pavyzdžiai, kuriuose “prisikėlimas” reiškia “gyvenimo prisikėlimą”, yra šie: Lk 20:35; Jn 11:24; 1 Kor 15:21,42; Žyd 11:35; Apr 20:6. Ps 17:15 Dovydas mini, kad jis bus apdovanotas, kai “pabus”. Jis panašiai suprato prsikėlimą, nors ir žinojo, kad dar įvyks teismas. Posakio “prisikėlimas” vartojimas 1 Kor 15 padeda išsiaiškinti 1 Kor 15:52 žodžių prasmę – “mirusieji bus prikelti negendą”. Reikia pabrėžti, kad ši frazė “mirusieji” kartais (o ypač 1 Kor 15) reiškia mirusius teisiuosius, kurie bus prikelti apdovanojimui teismo metu: 1 Kor 15:13,21,35,42; 1 Tes 4:16; Fil 3:11; Apr 14:13; 20:5,6.

1 Tes 4:16,17 išvardijami įvykiai, susiję su Kristaus grįžimu:

Kristus sugrįžta ir pasirodo visiems
Prikeliami mirusieji
Atsakingieji, kurie tuo metu yra gyvi, taip pat pristatomi į teismą
Amžinasis gyvenimas bus suteiktas po to, kai visi bus surinkti kartu (Mt 25:31-34; 13:41-43); todėl mes neįgysime nemirtingumo tuoj po prisikėlimo, kadangi prieš tai visi turi susirinkti kartu. Jau esame išsiaiškinę, kad visi teisieji bus apdovanoti vienu metu (Mt 25:34; Žyd 11:39,40). Tai būtų neįmanoma, jei prisikeltume nemirtingu pavidalu, nes prisikėlusieji turi susirinkti kartu su tais atsakingaisiais, kurie tuo metu bus gyvi.

Tačiau reikėtų priminti, kad mūsų laiko supratimas yra labai žmogiškas; Dievas neturi tokių ribotumų. Galima nueiti per daug toli bandant nustatyti seką įvykių, kurie vyks Kristaus atėjimo metu. Prisikėlimas ir mūsų pasiketimas į nemirtingumą teismo metu įvyks “ūmai, akimirka” (1 Kor 15:52). Reikalui esant Kristaus sugrįžimo metu laikas tekės kitaip, bent jau tiems žmonėms, kurie bus teisiami. Bendras biblijinis principas yra toks, kad kiekvienas atsakingas žmogus turės prieš teismą atsiskaityti už savo gyvenimą ir vienaip ar kitaip pasikalbėti su teisėju, Viešpačiu Jėzumi (Mt 25:44; Koh 3:17; 12:14; Lk 12:2,3; 19:23; Ez 18:21,22; 1 Tim 5:24,25; Rom 14:11,12). Turint omenyje, kad bus didelė daugybė atsakingųjų, galima padaryti išvadą, jog laikas bus sustabdytas ar stipriai sutankintas, kad visi mes galėtume būti teisiami greitai, ir vis dėlto individualiai. Kadangi to proceso metu laikas bus sutankintas, kad prisikėlimas ir teismas įvyktų “ūmai, akimirka”, tai galima suprasti, kodėl apie prisikėlimą kartais kalbama kaip apie metą, kuomet teisiesiems bus suteiktas amžinasis gyvenimas. Tačiau taip bus dėl didelio greičio, kuriuo mes būsime perkelti iš kapo į teismą, o po to Dievo malone – į nemirtingą būseną. Vis dėlto iš anksčiau aptartų citatų išaiškėja, kad pagal Biblijos mokymą amžinasis gyvenimas bus suteiktas teisme, o ne iš karto po prisikėlimo. Dėl šios priežasties 1 Tes 4:17 sakoma, jog teisieji bus pašaukti į teismą nuskambėjus trimitui, o 1 Kor 15:52 tas pats trimitas siejamas su nemirtingumo suteikimu. Tas taip pat paaiškina, kodėl Paulius mąstydamas apie prisikėlimą prilygindavo jį teismui ir nemirtingumo gavimui (pvz. 1:23).

Views All Time
Views All Time
1639
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!