Jeigu Dievas egzistuoja, tai logiška manyti, kad Jis yra sukūręs kažkokį būdą pranešti mums apie Save. Mes tikime Bibliją esant Dievo apreiškimu žmonėms, kuriame randame atskleistą Dievo asmenybę. Štai kodėl Dievo žodis yra vadinamas Jo “sėkla” (1 Pt 1:23). Juk šiam žodžiui sąveikaujant su mūsų protu, mumyse užgimsta naujas žmogus, turintis Dievo bruožų (Jok 1:18; 2 Kor 5:17). Todėl kuo daugiau mes užsiimsime Dievo žodžiu ir mokysimės iš jo, tuo labiau tapsime panašūs “į jo Sūnaus pavidalą” (Rom 8:29), o šis savo charakteriu buvo tobulas Dievo atvaizdas (Kol 1:15). Netgi ir istorinių Biblijos knygų nagrinėjimas duoda daug naudos; iš jose pateiktų įvykių aprašymų mes sužinome, kaip Dievas elgėsi su žmonėmis ir tautomis, ir pastebime, kad visada būdavo demonstuojami iš esmės tie patys Jo asmenybės bruožai.

Hebrajų kalboje vardas dažnai atskleidžia kokius nors asmens charakterio bruožus arba suteikia kitokios informacijos apie jį. Štai keletas pavyzdžių:

“Jėzus” – “Gelbėtojas”, “nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių” (Mt 1:21).
“Abraomas” – “Didelės daugybės tėvas”, “nes aš tave paskyriau daugelio tautų tėvu” (Pr 17:5).
“Jieva” – “Gyvybė”, “nes ji buvo visų gyvųjų motina” (Pr 3:20).
“Simeonas” – “Išklausymas”, “Kadangi Viešpats išgirdo mane esant paniekintą, man davė dar ir šitą” (Pr 29:33).

Todėl reikia tikėtis, kad Dievo vardai ir titulai gali mums suteikti daug žinių apie Jį patį. Dievo asmenybė ir tikslai yra labai įvairiapusiai, todėl iš tikrųjų Jis turi ne vieną Vardą. Išsamias Dievo vardų studijas patartina pradėti po krikšto; visą savo gyvenimą Viešpatyje mes turėtumėm stengtis vis geriau ir geriau suvokti Dievo asmenybę, kurios būdingi bruožai atsispindi Jo varde. Taigi žemiau pateikiami aiškinimai yra ne daugiau kaip įvadas.

Sunkiu savo gyvenimo laikotarpiu Mozė savo tikėjimo sustiprinimui troško geriau pažinti Dievą. Tada “jis šaukėsi Viešpaties vardo.Ir šiam pro jį praeinant jis tarė: ‘Valdove, Viešpatie, gailestingasis ir maloningasis, kantrusis, gerasis ir ištikimasis Dieve. Tu sergi gailestingumą tūkstančiams; tu atleidi neteisybę, nusikaltimus ir nuodėmes; tavo akyse tačiau nė vienas nėra iš savęs nekaltas’;” (Iš 34:5-7).

Tai aiškiai įrodo, kad Dievo vardai atskleidžia įvairius jo asmenybės bruožus. Dievas turi vardus, taigi Jis tikrai yra asmuo; būtų neprotinga įrodinėti, kad dvasios gūsis gali turėti šiuos charakterio bruožus, kurie gali pasireikšti ir mumyse.

Dievas yra išsirinkęs vieną ypatingą vardą ir nori, kad šiuo vardu žmonės Jį pažintų ir prisimintų; šis vardas apibendrina ir trumpai paaiškina Dievo ketinimus žmonių atžvilgiu.

Kai izraelitai buvo vergais Egipte, jiems reikėjo priminti Dievo ketinimus jų atžvilgiu. Mozei buvo liepta pasakyti jiems Dievo Vardą. Tai turėjo padėti jiems apsispręsti, palikti Egiptą ir iškeliauti pažadėtosios žemės link (plg. 1 Kor 10:1). Prieš pasikrikštydami ir pradėdami savo kelionę Dievo Karalystės link, mes taip pat turime suprasti pagrindinius dalykus apie Dievo Vardą.

Dievas pasakė Izraeliui, kad Jo vardas yra JAHVEH, kas reiškia “Aš esu, kursai esu”, arba , tiksliau išvertus, “Aš būsiu, kas aš būsiu” (Iš 3:13-15). Po to šis vardas buvo dar šiek tiek papildytas: “Ir vėl Dievas kalbėjo Mošei: Tai sakysi Izraelio sūnums: VIEŠPATS (Jahveh), jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Isaoko Dievas ir Jokūbo Dievas… Toks mano vardas per amžius, ir taip mano vardas minėtinas per kartų kartas.” (Iš 3:15).

Taigi pilnas Dievo vardas yra “VIEŠPATS Dievas”.

Senasis Testamentas parašytas daugiausia Hebrajų kalba, o verčiant šioje kalboje naudojamus žodžius Dievui pavadinti, neišvengiamai prarandama daug detalių. Vienas dažniausiai naudojamų Hebrajų kalbos žodžių, verčiamų “Dievas”, yra “elohim”, kas reiškia “galingieji”. Taigi “minėtinas” Dievo Vardas, kuriuo jis nori būti prisimenamas, yra

JAHVEH ELOHIM
kas reiškia
TAS, KURIS BUS APREIKŠTAS GALINGUOSIUOSE
Todėl Dievo tikslas yra apreikšti savo charakterį ir savo asmenybės esmę didelėje grupėje žmonių. Paklusdami Dievo žodžiui mes netgi dabar galime išsiugdyti savyje kai kuriuos Dievo charakterio bruožus, taigi kažkuria prasme Dievas apsireiškia tikruose tikinčiuosiuose šiame gyvenime, nors ir labai ribotai. Bet Dievo Vardas yra pranašystė apie būsimuosius laikus, kada žemėje gyvens žmonės, tiek charakteriu, tiek ir prigimtimi panašūs į Jį (plg 2 Pt 1:4). Jei mes norime būti susiję su Dievo planais, tapti panašiais į Jį, nemirti, amžinai gyventi ir būti morališkai tobulais, tada mes privalome prisijungti prie Jo Vardo. Tai mes galime padaryti pasikrikštydami “vardan”, t.y. į vardą Jahveh Elohim (Mt 28:19). Tada mes taip pat tampame ir Abraomo palikuonimis (Gal 3:27-29), kuriems pagal pažadą bus duota paveldėti žemė (Pr 17:8; Rom 4:13). Jie ir yra tie “galingieji” (“elohim”), kuriuose išsipildys pranašystė, duota Dievo Varde. Šie dalykai smulkiau išaiškinami 3 skyriuje.

Views All Time
Views All Time
2870
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!