Korupcija – kompleksinis pagal pobūdį ir priežastis socialinis reiškinys, apimantis beveik visas šalies gyvenimo sritis. Antikorupcinės iniciatyvos atitinka visuomenės ir kiekvieno asmens lūkesčius, todėl visokeriopai skatintina visuomenės parama kovos su korupcija priemonėms įgyvendinti, glaudus valstybės institucijų bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais asmenimis. Demokratijos plėtra, pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės stiprinimas, valdžių padalijimo principo įgyvendinimas – vieni svarbiausių korupcijos apraiškas šalinančių veiksnių. Pastaraisiais metais demokratinėse šalyse daugėja politinių ir visuomeninių iniciatyvų, nukreiptų prieš korupciją. Viena priežasčių – pilietinės sąmonės stiprėjimas ir suvokimas, kad savanaudiškumas gali pažeisti visuomenės interesus bei visuomenines vertybes.

Lietuvos Vyriausybė ir Seimas kovą su korupcija laiko viena iš prioritetinių veiklos sričių.

2002 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Nacionalinę kovos su korupcija programą (Nr. IX-711).

2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą (Nr. IX-904).

2002 m. liepos 7 d įsigaliojo Seimo ratifikuota „Baudžiamosios teisės konvencija“.

2002 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo patvirtinimo“.

2003 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į tai, jog sėkminga kova su korupcija įmanoma tik derinant prevencines, baudžiamąsias ir šviečiamąsias priemones, Nacionalinės kovos su korupcija programoje didelis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai ir visuomenės švietimui. Vienu svarbiausių uždavinių programa skelbė: „4.1.4. visokeriopai skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir žiniasklaida, sukurti ir įdiegti mokomąsias programas švietimo ir mokslo sistemoje“.

Programoje buvo numatyta: 8.2.3. rengti mokomuosius seminarus antikorupcine tema, kuriuose įvairių visuomenės sluoksnių atstovai galėtų gauti praktinių, teorinių žinių, susipažinti su naujausiais kovos su korupcija laimėjimais, įgyti praktinių priešinimosi jai įgūdžių, pasikeisti nuomonėmis apie veiksmus, kurių jie ketina imtis; 8.2.4. sukurti ir įdiegti antikorupcines mokymo programas bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose. Specializuotos mokymo programos turėtų būti skirtos aukštesniosioms ir aukštosioms mokykloms, rengiančioms labiausiai korupcijos pažeidžiamų veiklos sričių specialistus. Antikorupcinis švietimas turėtų tapti sisteminis, turėti savo vietą visuomenės švietimo sistemoje.

Antikorupcinį visuomenės švietimą numatė ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnis:
„1. Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. 2. Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais“.

Didžioji dalis Nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatų dėl antikorupcinio visuomenės švietimo jau yra įvykdyta.

Nevyriausybinė organizacija „Šiuolaikinių didaktikų centras“, bendradarbiaudama su kitomis nevyriausybinėmis bei valstybinėmis organizacijomis 2002 m. parengė antikorupcinio ugdymo programą bendrojo lavinimo mokykloms. Dalis aukštųjų mokyklų taip pat sutiko dalyvauti antikorupcinio švietimo programų ruošime ir artimiausiu metu įtraukti jas į savo mokymo programas. LR Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai vedė antikorupcinius seminarus valstybinėse ir savivaldybių institucijose bei toliau tęsia savo veiklą antikorupcinio švietimo srityje.

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba rengia ir artimiausiu metu perduos Seimui svarstyti Nacionalinės kovos su korupcija programos papildymo projektą.

Šiame tinklapyje pateikiama informacija apie Šiuolaikinių didaktikų centro vykdytus projektus „Švietimas prieš korupciją“ (2002-2003 m.), „Antikorupcinių švietimo programų tobulinimas ir sklaida“ (2004 m.) bei dalyvavimą LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomame projekte „Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant ir sąmoninant visuomenę“ (2003-2004 m.). Įgyvendinant šiuos projektus, buvo kuriamos antikorupcinio ugdymo programos bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms, taip pat kvalifikacijos tobulinimo programa, bei vykdoma jų sklaida.

Views All Time
Views All Time
4179
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!