Konkurencija turi būti sąžininga. Konkurenciją reglamentuoja LR Konkurencijos įstatymas. Šio įstatymo pagr. tikslas- saugojama sąžiningos konkurencijos laisvė LR.

Reglamentuoja konkurenciją ribojančių ar galinčių riboti institucijų, ūkio subjektų veiklą, nesąžiningus konkurencijos veiksmus, kontrolės pagrindus.

Šis įstatymas taikomas visiems ūkio subjektams, nesvarbu, kokia ūkio veikla užsiima. Liečia ir prekybos dalyvių veiksmus.

LR Prekybos įstatymo 9 skirsnis – Prekybos konkurencijos ypatybės – čia yra reglamentuotos prekybos dalyvių konkurencijos ypatybės.

Konkurencijos įstatyme nurodyta, institucijos privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, t.y. pirmiausia jos negali priimti tokių sprendimų, teisės aktų, kurie

* teiktų privilegijas vieniems ūkio subjektams;
* diskriminuotų kitus;
* dėl kurių atsirastų konkurencijos sąlygų skirtumai rinkoje tarp konkuruojančių ūkio subjektų.

Konkurencijos įstatyme yra nurodomi konkurenciją ribojantys veiksniai:

1. Visi susitarimai, kurie riboja konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento. Pvz. susitarimas pasidalinti prekės rinką teritoriniu pagrindu ar pagal pirkėjų grupes ir pan.

Gali būti išimtys – pvz. jei susitarimas skatina investicijas, ekonominę-technologinę. pažangą ir pan. Dėl jų vartotojai gauna naudos. Konkurencijos taryba priima teisės aktus dėl išimties suteikimo tam tikroms susitarimo grupėms.

2. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Dominuojanti padėtis – vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusitariama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Jei neįrodoma priešingai – tai ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį rinkoje, jei jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40%. Jei neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš 3 ar mažiau ūkio subjektų, kuriems tenka didžiausios atitinkamos prekės rinkos dalys, kartu turinčių 70% ar daugiau % rinkos, turi dominuojančią padėtį rinkoje.

Dominavimas susijęs su tuo, kad dominuojant galima atlikti veiksmus, kurie riboja konkurenciją, kitų subjektų veikimą toje rinkoje, t.p. pažeisti vartotojų interesus. Dominavimas susijęs ir su draudimu – neleidžia atlikti kaip tiesiogiai ar netiesiogiai, primetimas kainų, diskriminacinių sąlygų nustatymas atskiriems ūkio subjektams ir pan., techninės pažangos ribojimas darant žalą vartotojams – tai viskas draudžiama.

3. Koncentracijos kontrolė. Koncentracija – susijungimas, kai prie 1 ūkio subjekto, kuris tęsia veiklą, prijungiami kiti ūkio subjektai, kurie baigia veiklą ar kai iš kelių, kurie nustoja veikti, sukuriamas vienas.
Koncentracija yra ir kontrolės įgijimas – t.y. 1 ar daugiau ūkio subjektų kontrolę turi kuris nors ūkio subjektas.

Koncentracija yra t.p. ribojama. Jei numatoma įvykdyti koncentraciją, apie tai reikia pranešti konkurencijos tarybai ir gauti leidimą. Jei koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės pajamos yra daugiau nei 30 mln. Lt – reikia pranešti. Tai reikia daryti nustatyta tvarka. Yra nustatyti terminai ir gali būti koncentracijos vykdymas sustabdytas iki bus priimtas leidimas ją vykdyti.

4. Nesąžininga konkurencija. Taip pat draudžiama. Neleidžiama atlikti bet kokius veiksmus, prieštaraujančius sąžiningos veiklos praktikai, geriems papročiams, kitų ūkio subjektų galimybėms konkuruoti.

Views All Time
Views All Time
5545
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!