Kas yra meilė? Keldami tokį klausimą, ieškome ne vien kokio nors bendro paaiškinimo. Norime žinoti, kaip su meile susitinkame , ką ji mums duoda. Meilei apibudinti neužtektų net kelių popieriaus lapų, net įvairiose knygose ją autoriai apibudina įvairiai.Meilė yra jausmas – švelnumas, rūpestingumas ir ilgesingas troškimas. Meilė – yra veiksmas, gerumas, labdaringumas ir įsipareigojimas, Meilė yra pažinimas – požiūrio atvirumas, bendrystės įgyvendinimas. [3] Meilė tai stiprus intensyvus jausmas, kurie traukia žmones vienus prie kito ir skatina palaikyti santykius.[1] Poreikis mylėti – vienas iš pačių svarbiausių žmogaus gyvenime. Viskas prasideda vaikystėje. Jei šeimoje vaikas yra mylimas, jei tarp tėvų ir vaikų susiformavo šilti ir švelnūs santykiai, yra pagrindo tikėtis, kad ateityje vaikas bus kilni asmenybė, mokanti džiaugtis gyvenimu ir dovanojanti meilę savo artimiesiems.[11]Taigi žmogus negali gyventi be meilės. Jis liktų būtybe, nesuprantama pati sau, jo gyvenimas būtų beprasmis. Todėl meilė, pasak Jono Pauliaus II, yra pagrindinis ir vidinis kiekvieno žmogaus pašaukimas.[8] Tikslas: apžvelgi meilę kaip dorovinnę vertybę ir santokos pagrindą.

Kad savyje išugdyti tikrąją meilę, jei nori pasiekti aukštą buvimo laipsnį, kuriuo yra meilės būsena, reikės ilgų kruopščių ir nesuskaičiuojmų pastangų save švarinti. Į meilę atsitiktinai nepateksi. Meilė nėra vien biologinis potraukis, ar jausmas. Anaiptol! Ištarti žodį ,,myliu‘‘ ir žodį ,,tikrai myliu‘‘ – tai tokie vienas kitam tolimi poliai. Tikroji meilė reikalauja, kad asmuo būtų pilnoje harmonijoje su savimi ir su visais, su kuriais kontaktuoja. Visą tai ką asmuo bjauroja savo mintimis, elgsena, jausmais, visą, ką jis gadina, darko, žaloja – rodo, kad jame meilės nėra nei kruopelės. Meilės esmė yra ta, kad ji niekada nėra izoliuota. Ji niekada nieko neskaldo ir nedarko, o priešingai. Meilė jungia, meilė vienija. Meilė tai pažinimo aktas ir kultūra, prasiskleidžianti visuose žmogaus sielos kapiliaruose. Giliausia prasme mylėti mes galime tik kitą asmenį, o ne daiktą ar gyvūną. Tik asmuo turi valią, tik asmuo gali atiduoti save kitam. Meilė yra vienintelis teisingas santykis tarp asmenų. Asmuo niekada negali būti naudojamas kaip objektas, kaip priemonė kokiam nors tikslui pasiekti. Priešingu atveju kitas žmogus taps „mažiau žmogumi” arba daiktu. Tačiau, kadangi asmenys yra lygūs, tie, kurie pažemina kitus, drauge pažemina ir save. Taigi tik žmogus fizine prasme gali parodyti, kaip žmonės myli. Kiekvienas žmogus yra arba vyras, arba moteris. [10]

Santuoka – teisinis aktas, sutvirtinantis tam tikromis sankcijomis prisiimamą atsakomybę ir apsaugantis meilėje glūdintį atsitiktinumą. Kas dorumu pasižymi, tas šalina atsitiktinumą. Santuoka, paremta meile (doroviniu motyvu), tampa pamatine vyro ir moters ryšių forma.[7] Mūsų visuomenės idealas yra santuoka iš meilės, bet vien jos neužtenka, nes žmogus turi būti ekonomiškai, socialiai, doroviškai subrendęs šeimai, kad galėtų ją išlaikyti, auklėti vaikus, būti sąvarankiškas ir kt. Santuokoje įgyvendinama meilė apima ir sykiu pranoksta draugystę. Meilė tarp vyro ir moters tampa tikrove tada, kai jie kiekvienas pagal savo vyriškumą ir moteriškumą atsiduoda vienas kitam kaip visuma ir santuokine sandora įsteigia Dievo norėtąją asmenų bendruomenę vaikams pradėti, gimti ir augti. Šiai santuokinei meilei ir tiktai jai skirtas lytinis atsidavimas, kuris “tikrai žmogiškas būna tik tada, kai sudaro neatsiejamą meilės, suvienijančios vyrą ir moterį ligi mirties, dalį” Katalikų Bažnyčios katekizme primenama: “Santuokoje fizinis sutuoktinių suartėjimas tampa jų dvasinės bendrystės ženklu ir laidu. Santuokiniai pakrikštytųjų ryšiai pašventinti sakramentu’’ [2]

Meilė santuokoje suprantama kaip pasirinkimas, pasišventimas, giminės pratęsimas, tarnavimas ir nuolatinis darbas. Kai tuokiamės, būname lyg su šydu ant akių, neįvertiname dviejų asmenybių skirtumų ir būsimų sunkumų. Kaip atsitinka, kad vos po keleto mėnesių ar metų tas, kuris atrodė pats protingiausias ir gražiausias, mūsų akyse tampa nevykėliu ir netikėliu? [5]

Visavertė santuoka suprantama, kaip patarnaujamasis vadovavimas, vienas kito papildymas, atsidavimas, unikalumas, vieningumas. Sveika, funkcionali santuoka yra ta, kai aiškiai susitariama dėl vaidmenų pasiskirstymo šeimoje, kai asmeninę visų narių lygybę papildo pasišventimas šeimai ir santuokai, besąlygiška meilė ir draugystė, pagarba ir pasitikėjimas, asmeninė atsakomybė už savo veiksmus, savikontrolė (atidėtas malonumas), individualybės ir santuokos raida, geras pavyzdys vaikams ir jų auklėjimas.

Net ir labai mylint galima įskaudinti kitą, net nenoromis kartais įskaudiname artimą žmogų. Nereikia idealizuoti santuokos. Nėra nei idealių žmonių, nei idealių santuokų. Reikia išmokiti klausyti ir išklausyti. Atsiverti ir atsiduoti vienas kitam. Pasitikėjimas – santuokos santykių pagrindas. Gerai jausitmės tada, kai priimsime sutuoktinio trūkumus. [6]

Meilės esmė veikti vardan kažko ir ,,suteikti gyvenimą kažkam‘‘. Kiekvienas myli tai, ką jis sukuria, ir kiekvienas dirba verdan to, ką jis myli. Vien romantiškos meilės santuokoje nepakanka, bet be jos santuoka taip pat lyg gardėsis be prieskoniu. [4] Santuoka yra santykių sistema, kuri turėtų rasti pusiausvyrą tarp nuolatinių pasikeitimų ir ilgų sąstingio periodų. Nėra namų be dūmų – taip yra ir taip turi būti. Žmonės per amžius ieškojo atsakymo, kas yra meilė. Jei mes laikysime ją kaip vieną iš savo emocijų, jausmų, mes labai klysime, kadangi ji dar niekomet nebuvo kam nors iš žemės gyventokų pavaldi. Meilė – tai vienijantis ryšys, tai – kieno dalimi mes esame, ji apima visą visatą. Meilė ir gyvenimas yra mums duoti, ir mes neturime teisės kėsintis į juos. [10]

 NAUDOTA LITERATŪRA:
1. Chomentauskienė R. meilės tipai 2004/6 lapkritis – gruodis
2. Katalikų bažnyčios katekizmas 2337
3. MatulienėG. Šeimos psichologija, Kaunas 1997.
4. Uzdila J. V. Menas kurti šeimą. Šiauliai, 2001.
5. www.sam.lt
6. www.sam.lt Šeimo ir santuokos problemos
7. www.straipsniai.lt Dividonienė L., Kad meilė neišblėstų
8. www.straipsniai.lt meilė ir realigija
9. www.straipsniai.lt Meilė (referatas)www.straipsniai.lt)
10. www.straipsniai.lt Narbekovas. A. Asmens genealogija: santuoka ir šeimos gyvenimas – didelė paslaptis)
11. www.sveikatossodas.lt meilė sargina ar gydo?

Views All Time
Views All Time
225
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!