Nuo šių metų pradžios įsigaliojo naujas Rusijos Federacijos muitinės kodeksas, kuris, anot Rusijos muitinės pareigūnų, visiškai atitinka tarptautinius Pasaulio muitinių organizacijos reikalavimus. Naujai Rusijos Federacijos muitinės kodekso, kurio svarstymas truko 4 metus, redakcijai Rusijos Federacijos Taryba vienbalsiai pritarė 2003 m. balandžio 25 dieną.

Naujoje redakcijoje yra apibrėžiamos muitinės procedūros, jų atlikimas, muito mokesčių išieškojimas, muitinės kontrolė, muitinės institucijos, jų struktūra, veikimas. Asociacija „Linava” savo nariams praėjusių metų pabaigoje surengė Muitinės kodekso pristatymą, kuriame dalyvavo RF valstybinio muitinės komiteto Teisinės valdybos viršininko pavaduotojas Maratas Faizulinas, Vyriausiosios muitinės kontrolės organizavimo valdybos viršininko pavaduotojas Andrejus Korovinas, Kvotos ir muitinės tyrimų valdybos skyriaus viršininkė Olga Urozovskaja ir Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU atstovybės Maskvoje vyriausiasis muitinės klausimų ekspertas Arkadijus Šmeliovas.

Šie pareigūnai pristatė pagrindines naujojo RF muitinės kodekso nuostatas, muitinės kontrolės organizaciją, RF administracinių pažeidimų kodekso subtilybes bei pateikė naujausius TIR konvencijos taikymo duomenis.

Pokyčiai ir nuostatos

Visų pirma reikia pažymėti, kad Tarptautinės sutartys turi pirmenybę prieš valstybinius įstatymus, t.y. jeigu tarp jų kyla prieštaravimas, turi būti taikomos tarptautinių konvencijų nuostatos.

Vienas iš aktualiausių pristatyme nagrinėtų klausimų – kokie pagrindiniai pakeitimai, susiję su vežėjo atsakomybe, apibrėžti naujame RF muitinės kodekse. RF VMK muitinės pareigūnai minėjo pagrindinį principą: vežėjas atsako už pažeidimą tose ribose, kurios nustatytos tarptautinių sutarčių. Vežėjo atsakomybė apima krovinio pristatymą iki muitinės, o gavėjo kompetencijos ribos – atsakomybė už procedūras ir dokumentaciją, susijusią su krovinio pristatymu iki nurodytos paskirties vietos. Anot pareigūnų, vežėjas atsakingas už transporto dokumentus, jis nėra atsakingas už komercinius dokumentus, jeigu pats nėra su jais susijęs. Be to, jeigu fiksuojamas pažeidimas, susijęs su krovinio siuntėjo-gavėjo kompetencija, tai krovinys iškraunamas į laikino saugojimo sandėlį ir vežėjas yra paleidžiamas. Iki šiol vežėjas dažniausiai būdavo laikomas muitinėje.

Vežėjui taip pat neprivalu žinoti smulkią krovinio specifikaciją. Pvz., už sąskaitoje faktūroje nurodytus finansinius duomenis vežėjas neatsako, nes tai yra siuntėjo-gavėjo kompetencijos ribos. Tačiau visada reikia turėti omeny rizikos sumažinimą, nes tam tikra rizika, vežėjui gabenant krovinį, visada egzistuoja. Todėl vežėjas, priimdamas krovinį, turėtų atkreipti dėmesį į krovinio turinio vietų ar pakuočių kiekį. RF VMK pareigūnai minėjo, kad siekiama keisti tokią praktiką, kai vežėjas būdavo atsakingas už krovinio turinį.

Naujas RF muitinės kodeksas turėtų supaprastinti muitinės procedūrų atlikimą pasienyje. Sukonkretinta sienos kirtimo technologija, t.y. nustatytas tam tikras konkretus laikas, per kurį vežėjas turi kirsti sieną. Maksimalus dokumentų patikrinimo laikas – 2 valandos. Jeigu nustatomas pažeidimas, muitinės institucijos gali reikalauti prekes iškrauti į laikinojo saugojimo sandėlį tik iškėlus bylą dėl administracinio pažeidimo. Tokiu būdu apribojama muitinės taisyklių interpretacija.

Naujame RF muitinės kodekse išvardintas sąrašas dokumentų, kurių pasienio punkte turi teisę reikalauti muitinės pareigūnai, o vežėjas privalo pateikti muitinės kontrolei. Tokia pati tvarka bus taikoma ir vidaus muitinėse. Reikalauti kodekse nenurodytų dokumentų muitinės institucijos neturi teisės, todėl numatytas šiek tiek ilgesnis sąrašas dokumentų, kurių galima reikalauti išskirtiniais atvejais ir tik raštišku kontroliuojančių institucijų reikalavimu.

Naujoje redakcijoje tranzitui numatytas maksimalus laikas (1 mėn. – 2 000 km). Pratęsti laiką galima tame regione, kur prekė yra fiziškai: būtina kreiptis į atitinkamas artimiausias muitinės institucijas vienos paros laikotarpiu, pateikti motyvuotą prašymą.

Naujame RF muitinės kodekse numatyta galimybė importuotojams pateikti muitinės deklaraciją prieš prekėms ir transporto priemonėms atvykstant į RF muitų teritoriją. Tačiau tarp kitų dokumentų turi būti pateikiami transporto dokumentai arba jų kopijos.

Atsakydami į klausimą apie prekės nepristatymą vagystės atveju, RF VMK pareigūnai minėjo, kad negali būti vienareikšmiško atsakymo. Pavyzdžiui, jeigu užpuolė banditai, tai šiuo atveju vežėjo atsakomybės nėra. Vagystės atveju tai gali būti traktuojama kaip vairuotojo išsiblaškymas ir priemonių nesiėmimas kroviniui išsaugoti. Avarijos atveju yra nustatyta atitinkama procedūra. Gaisro atveju – gali būti vertinama kaip atsakomybės nebuvimas. Bet visa tai vertinama kiekvienu atveju konkrečiai.

RF VMK pareigūnai pabrėžia, kad TIR procedūra Rusijos Federacijoje veikia pagal TIR konvenciją ir jokių didelių pasikeitimų šioje srityje nenumatoma. Anot RF VMK, šiuo metu Rusijos Federacijoje keičiama elektroninė muitinio deklaravimo sistema ir siekiama, kad visuose pasienio punktuose ji būtų ta pati, t.y. kad vežėjas, įvažiavęs pro vieną punktą, galėtų sugrįžti per kitą.

Muitinės veiksmų apskundimo sistema

Muitinės institucijų apskundimo sistema taps efektyvesnė ir paprastesnė, prognozuoja RF VMK atstovai. Nuostatos dėl atsakomybės už muitinės taisyklių pažeidimus yra RF administracinių pažeidimų kodekse. Apskundimo tvarka numatyta ir naujame RF muitinės kodekse.

Pagal administracinių pažeidimų kodeksą, skundas gali būti paduotas per 10 parų nuo protokolo surašymo aukštesnei Muitinės institucijai ar jos pareigūnui. Skundas taip pat gali būti pateiktas teismui. Jeigu skundas pirma pateikiamas Muitinės institucijai, tai vėliau jį galima pateikti ir teismui. Jeigu skunde nurodytos aiškios priežastys, sprendimas turi būti priimtas per 10 dienų.

Jeigu norima pateikti skundą dėl muitinės institucijos priimto sprendimo, jis pateikiamas dar aukštesnei muitinės institucijai ir tam skiriamos 3 dienos. Pateiktas skundas turi būti peržiūrėtas per 10 dienų ir jį nagrinėjant turi dalyvauti asmuo, pateikęs pretenziją. Vėliau sprendimo kopija atiduodama skundą padavusiam asmeniui arba jo įgaliotiems asmenims. Minėtą sprendimą taip pat galima apskųsti teismui.

RF muitinės kodeksas numato ir savarankišką apskundimo procedūrą, tam numatytos dvi tvarkos. Pirma, supaprastinta, tvarka susijusi su vežimais per sieną. Speciali supaprastinta muitinės institucijų ir jų pareigūnų sprendimų apskundimo tvarka taikoma, kai vienos transporto priemonės prekių muitinė vertė neviršija 1,5 mln. rublių. Esant konfliktinei situacijai, skundas nedelsiant žodiškai perduodamas aukštesnio rango muitinės institucijos pareigūnui ar posto viršininkui. Skundas iš karto peržiūrimas, sudaromas aktas, kuriame pateikiami visi duomenys ir pridedamas sprendimas. Tokį dokumentą pasirašo ir muitinės institucija, ir asmuo, kuris kreipėsi. Skundas taip pat gali būti paduodamas ir įprasta tvarka.

Antroji tvarka sudaro galimybes asmeniui, manančiam, kad jo teisės pažeistos, apskųsti muitinės institucijų ar jų pareigūnų sprendimus bendra tvarka, kreipiantis raštu. Pagal bendrą tvarką skundas paduodamas rašytine forma, kur nurodomas muitinės pareigūno ir asmens, paduodančio skundą, vardas, pavardė, pareigos. Nėra būtina prie skundo pridėti papildomus dokumentus, įrodančius padėtį, tačiau juos galima pateikti. Tokio tipo skundas peržiūrimas per 3 mėnesius.

Skundas, esant pretenzijai, gali būti paduotas teismui, arbitražiniam teismui bei muitinei. Jeigu skundas paduodamas vienu metu į minėtas instancijas, tai pirmiausia jį peržiūrės teismas. Bet kuriuo metu skundą paduodantis asmuo gali atšaukti jį, tačiau tai turi padaryti iki sprendimo priėmimo. Atsiėmus skundą, vėliau galima jį paduoti dar kartą per 1 mėnesį. Galimas ir termino pratęsimas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Sprendimas vykdomas per 10 dienų, pvz. disciplinos nuobauda pareigūnui, finansinė atsakomybė.

RF valstybinio muitinės komiteto pareigūnai akcentavo, kad, esant pretenzijai, vežėjai turi naudotis suteikiamomis teisėmis ir ginti savo teisėtus interesus.

Pažeidimų skaičius kardinaliai sumažėjo

Kalbėdama apie naują Rusijos muitinės kodeksą, RF valstybinio muitinės komiteto Kvotos ir tyrimų valdybos skyriaus viršininkė O. A. Urozovskaja pirmiausia pažymėjo, kad per šiuos metus kardinaliai sumažėjo Lietuvos vežėjų padarytų pažeidimų skaičius Rusijos Federacijoje. Per 2003 metų 10 mėnesių Rusijos Federacijos teritorijoje iš viso užfiksuota 12 Lietuvos vežėjų pažeidimų, iš kurių 3 atvejai – patvirtintos pretenzijos, 8 – dar ginčytini. Užfiksuoti pažeidimai susiję su krovinio nepristatymu.

Iš visų Rusijoje fiksuotų pažeidimų Lietuvos vežėjų „indėlis” – 0,023 proc. RF valstybinio muitinės komiteto pareigūnai pripažino, kad kardinaliai sumažėjęs pažeidimų skaičius – tai ir asociacijos „Linava” veiklos nuopelnas vykdant griežtą TIR sistemos kontrolę.

RF valstybinio muitinės komiteto duomenimis, 2003 metais per 10 mėnesių Rusijos Federacijos teritorijoje užfiksuota 1 500 įvairių valstybių vežėjų pažeidimų (2002 metais – 3 180). Pastebėta, kad Rusijos Federacijoje nors ir nedaug, bet daugėja maršruto, tranzito laiko pažeidimų.

Views All Time
Views All Time
3769
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!