Motiejus Gustaitis – kunigas, poetas, mokytojas: gyvenimas ir kūryba. Sudarytojas Algimantas Liekis. Vilnius: mokslotyros institutas, 2008. – 404 p.

Sovietiniai okupantai norėjo ištrinti iš tautos atminties vardus visų tų, kurie prisidėjo prie jos atgimimo, nepriklausomos Lietuvos kūrimo, kurie žadino tautinę savimonę, troškimą būti savo krašto šeimininkais. Tarp tokių pasmerktų užmarščiai buvo ir kunigas, poetas, nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, mokytojas ir mokslininkas Motiejus Gustaitis.

1940 m., bene birželio 20 d., enkavedistai ir vietiniai sovietiniai aktyvistai, įsiveržė į „Sakalo“ spaustuvę Kaune ir sudegino spaudos rengiamas knygas tarp kurių buvo ir pirmosios M. Gustaičio poezijos rinktinės lankas. Ir tik bene vieną egzempliorių spaustuvės darbininkui pavyko išgelbėti.

Poezijos rinktinę buvo sudaręs poetas ir rašytojas V. Mykolaitis-Putinas, parašęs jai ir įžanginį straipsnį. Tai turėjo būti pirmoji išsami M. Gustaičio kūrybos knyga. Nors daug jo eilių, publicistinių straipsnių ir buvo spausdinama nuo XIX a. Pabaigos periodikoje, tačiau tik keletas jo kūrybos nedidelių knygelių ir mokslinio pobūdžio studijų tebuvo išleista jam gyvam esant (mirė 1927 m.)

Iš barbarų nagų tuomet išgelbėtos baigiamos rengti spaudai M. Gustaičio knygos lankai pateko jo vaikaičiui Algirdui Gustaičiui, tuometiniam VDU trečiakursiui, aktyviam besikuriančios pogrindyje pasipriešinimo okupantams organizacijos nariui. Jis tą savo dėdės knygos egzempliorių kaip didžiausią brangenybę išsaugojo per tremties Vokietijoje, po to emigracijoje JAV metus.

Šioje, prieš 68 metus M. Mykolaičio-Putino rengtoje knygoje yra beveik visa reikšmingesnė M. Gustaičio poezija. Taip pat knygoje straipsnis apie M. Gustaičio gyvenimą ir kūrybą iliustruotas nuotraukomis.

Views All Time
Views All Time
1258
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!