1998 m. rugpjūčio mėnesį Birža iš ne pelno siekiančios organizacijos tapo akcine bendrove. VP biržos valdymas organizuojamas pagal Akcinių bendrovių įstatymą, atsižvelgiant į šiame įstatyme numatytus ypatumus.
VP biržoje privalo būti sudarytos stebėtojų taryba ir valdyba. Stebėtojų tarybos funkcijas VP biržoje atlieka biržos taryba. Biržos taryba sudaroma laikantis šių proporcijų:

• 1/3 – emitentų, investitorių, jų susivienijimų (asociacijų, konfederacijų ir pan.) pasiūlyti asmenys, neturintys nuosavybės ar darbo santykių su VP biržos nariais;

• ne mažiau kaip 1/3 – biržos narių pasiūlyti asmenys.

VPK įgaliotas atstovas turi teisę dalyvauti biržos tarybos ir valdybos posėdžiuose su patariamuoju balsu.

Siekiant užtikrinti maksimalų žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą, 1998 m. pakeista Biržos organizacinė struktūra. Šiuo metu veikia 7 departamentai, Konsultavimo ir mokymo centras, Juridinė tarnyba bei Sekretoriatas ir personalo skyrius. Biržoje dirba 50 darbuotojų, iš jų 9 – administracija, 23 – specialistai ir 18 – aptarnaujantis personalas.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2024
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!