Finansų maklerio įmonė gali būti bet kurios Įmonių įstatyme nustatytos rūšies įmonė, VP viešosios apyvartos įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka gavusi licenciją verstis tarpininkavimo viešojoje VP apyvartoje veikla. Finansų maklerio įmonės išleidžiamos akcijos gali būti tik vardinės.

Finansų maklerio įmonės gali verstis šia veikla:
• tarpininkauti VP viešojoje apyvartoje:
• pirkdamos ar parduodamos vertybinius popierius savo ar klientų vardu klientų sąskaita;
• pagal susitarimą su emitentu platindamos jo vertybinius popierius, taip pat garantuodamos išplatinti šių VP emisiją;
• pirkti ar parduoti vertybinius popierius savo vardu ir savo sąskaita;
• konsultuoti investavimo į vertybinius popierius klausimais, išskyrus investicinių bendrovių ir pensijų fondų VP portfelio valdymą, taip pat konsultuoti emitentus VP emisijos ir investicijų pritraukimo klausimais;
• saugoti savo klientų vertybinius popierius ir valdyti savo klientų pinigines lėšas, skirtas operacijoms su VP;
• tvarkyti emitentų ir investitorių VP apskaitą, taip pat savo vardu įsigytų VP apskaitą;
• pagal VPK patvirtintas taisykles skolinti klientams vertybinius popierius bei savo lėšas VP įsigyti ir skolintis iš klientų vertybinius popierius.

Finansų maklerio įmonės turi teisę steigti dukterines įmones. Finansų maklerio įmonių dukterinės įmonės turi teisę užsiimti tik investicinių bendrovių ir pensijų fondų VP portfelių valdymu arba tik veikla, nurodyta šio straipsnio antrojoje dalyje, išskyrus VP pirkimą-pardavimą savo ar klientų vardu klientų sąskaita. Finansų maklerio įmonėms draudžiama steigti dukterines įmones, kurios verstųsi abiem šioje dalyje nurodytomis veiklos rūšimis arba kita šioje dalyje nenurodyta veikla.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2186
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!