Programos naudojimas teisine prasme yra jos paskelbimas, atgaminimas ir kiti su tuo susiję ūkinės veiklos veiksmai. Kad būtų apsaugotos autoriaus teisės ir teisėti interesai, įstatymai nustato tam tikras sąlygas ir reikalavimus, kurių privalo laikytis asmuo naudojantis kompiuterinę programą, taip pat tam tikrus teisių apribojimus kurių programos naudotojai privalo nepažeisti. Visų pirma, užtikrinant kompiuterių programų apsaugą nustatomi reikalavimai, kurių privalu laikytis perduodant teises į kompiuterines programas. Pagal Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos įstatymo 12 straipsnį, programa ar duomenų baze galima naudotis, tik sudarius sutartį su jos autoriumi arba jo teisių perėmėju. Taigi, kompiuterinė programa gali būti perduodama naudojimuisi tik pagal sutartį. Įstatymas tokiai sutarčiai nustato privalomą rašytinę formą, kurios nesilaikymas pagal Civilinio kodekso 58 straipsnį atima iš šalių teisę, esant ginčui, remtis sandoriui patvirtinti liudytojų parodymais. Tačiau įstatyme numatyta išimtis, kai programų ar duomenų bazių egzemplioriai parduodami prekybos įmonėse. Tokiais atvejais pirkimo – pardavimo sutartys gali būti sudaromos žodžiu. Programos naudojimo sutartyje turi būti nurodomas sutarties dalykas, mokėjimo tvarka, šalių teisės ir pareigos, programos ar duomenų bazės naudojimo sąlygos, terminai, šalių atsakomybė. Tais atvejais, kai programos ar duomenų bazės masiškai parduodamos arba jomis leidžiama naudotis kitiems asmenims, tipinės jų naudojimo sąlygos gali būti nurodomos programų ar duomenų bazių egzemplioriuose, ant įpakavimo („paketo licencija“). Šios sąlygos yra privalomos programos ar duomenų bazės įgijėjui (Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalis). Teisėtai įgyto kompiuterinės programos egzemplioriaus savininkas turi teisę be autoriaus ar jo teisių perėmėjo sutikimo ir nemokėdamas jiems atlyginimo šį egzempliorių parduoti ar kitaip perduoti kitam asmeniui nuosavybės teise, jei sutartyje nenumatyta kitaip. Šiuo atveju buvęs programos egzemplioriaus savininkas praranda teises į perduotą programą, o jo teisės atitenka naujam savininkui.

Kompiuterinių programų naudotojų teisėms įstatyme yra numatyti tam tikri apribojimai. Be autoriaus ar jo teisių perėmėjo sutikimo, programos naudotojas neturi teisės:

1) kitiems asmenims atskleisti programos esmės, jeigu jos nėra viešai paskelbęs autorius ar jo teisių perėmėjas;

2) leisti kitiems asmenims susipažinti su naudojama, atgaminama programa ar duomenų baze, kol autorius ar jo teisių perėmėjas nėra jų viešai paskelbęs;

3) leisti kokiu nors būdu ir kokiomis nors priemonėmis kopijuoti programą ar duomenų bazę;

4) naudodamasis programa ar duomenų baze, sukurti tokią pat arba savo turiniu panašią kompiuterių programą ar duomenų bazę arba jų aprašymą;

5) naudodamasis programos ar duomenų bazės aprašymu, sukurti tokią pat arba iš esmės savo turiniu panašią kompiuterių programą ar duomenų bazę.

Jei programa buvo gauta nesilaikant šių nustatytų naudotojo teisių apribojimų, draudžiama programą naudoti, siūlyti ar saugoti, turint tikslą parduoti, perduoti, importuoti, eksportuoti, nuomoti ar suteikti licencijas (Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos įstatymo 13 straipsnis).

Views All Time
Views All Time
2584
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!