Rasa Remeikienė (2000 m.); Pamokos planas; Anglų k.; Klasės: 6

Darbo anotacija:
Mokytojas, naudodamas internetą anglų kalbos pamokose, integruoja ir kitus mokomuosius dalykus, individualizuoja mokinių darbą ir mokymą sieja su tarptautiniais ryšiais. Paprastos pamokos metu tai atlikti kur kas sunkiau negu naudojant internetą kompiuterių klasėje:
– organizuojant mokinių darbą poromis, mokiniai internete rasta informacija gali dalytis su kitais, perteikti gautas žinias žodžiu ir įgyti oratorinės patirties kalbėdami klasei (auditorijai).
– darbui internete skiriamas specialus sąsiuvinis, tampantis mokiniui informacijos šaltiniu: čia kaupiami adresai, nuorodos, nurodymai apie paiešką, duomenų bazę. Ši informacija naudinga ne tik jiems patiems, bet ir draugams ar šeimos nariams.
– renkant faktus iš interneto ir apie internetą bei juos klasifikuojant siekiama dirbti lėtai, laipsniškai, sistemingai.

Mokinių darbas turi būti labai tiksliai ir gerai organizuotas, nes internete, vis labiau gilinantis į pasirinktą temą, prarandamas laiko jausmas. Mokytojas privalo sekti minutes, kad mokiniai spėtų atlikti visas užduotis.
Mokytojas per 5 minutes turi pristatyti pamoką ir skirti pirmines užduotis.
Informacijai ieškoti ir užsirašyti skiriamos 25 minutės.
Per likusias pamokos 10-15 minučių mokiniai kalba, klauso ir užsirašo namų užduotį.

Pasaulio šalys ir jų sostinės.
Mokymosi uždaviniai:

Pamokos pabaigoje mokiniai mokės surasti pasaulio žemėlapio tinklalapį internete ir sužinos, kiek ir kokių šalių yra skirtinguose pasaulio žemynuose, galės išvardinti įvairių pasaulio šalių sostines, bus pasiruošę namų darbuose palyginti kitų pasaulio šalių gyventojų skaičių su Lietuva, žinos, kokia yra internete rastų šalių valiuta bei tų šalių kaimynės.

Mokinių motyvacija:

Iš pirmojo vadovėlio “Enterprise I” skyriaus mokiniai jau žino kai kurias pasaulio šalis ir jų sostines, mokėsi jų tarimo. Jiems bus įdomu sužinoti, kokiame žemyne yra tos žinomos šalys, kokios dar šalys yra tame žemyne, kokios šalys yra kaimynės, kokie ten naudojami pinigai, kokiomis kalbomis ten kalbama.

Mokymo metodai:

Darbas grupėse po 3 mokinius. Rašymo įgūdžių ugdymas. Panašumų ieškojimas. Lyginimas. Kitų mokymas.

Mokomoji veikla:

Mokiniai suskirstomi į grupes po 3 ir kiekvienai grupei skiriama užduotis surasti vieno žemyno šalių ir jų sostinių pavadinimus. I grupė – Europa, II grupė -Azija, III grupė – Šiaurės Amerika, IV grupė – Pietų Amerika, V grupė – Afrika. Aptariama, kad Australijos žemyne yra tik viena šalis – Australija ir pakartojama, kad jos sostinė Sidnėjus ir joje vyko 2000 metų Olimpinės žaidynės.

A. Skaitymas

Mokiniai skaito ant lentos užrašytus nurodymus, kaip naudotis internetu:

1. Susirasti simbolį e, reiškiantį interneto ryšį.

2. Parašyti adresą www.mapquest.com

B. Paieška

Mokiniai, mokytojo padedami ir skaitydami nurodymus, atsiverčia tinklalapį ir ieško informacijos:

1.maps;

2.world atlas;

3.Atskirų žemynų pavadinimai pagal grupes;

4.Žemėlapio apačioje randa ir nusirašo informaciją apie 5 šalių sostines, gyventojų skaičių, kad galėtų lyginti su Lietuva, kalbas, valiutą.

C. Užduočių skyrimas

Mokytojas paaiškina, kad grupių atstovai turės pristatyti:

– kiek šalių grupė rado nurodytame žemyne ir

-pasakyti 5 šalių iš nurodyto žemyno sostinių pavadinimus.

Užsirašyti duomenis apie:

-šalis kaimynes ir

-kiek gyventojų yra tose 5 rastose šalyse, kokia ten valiuta

(namų darbui).

D. Darbas grupėse. Rašymas

Mokiniai užsirašo į sąsiuvinius nurodyto žemyno šalių ir sostinių pavadinimus (angliškai), pasižymi, kiek ten gyvena žmonių ir kokiomis kalbomis ten kalbama.

Po to pasižymi, kokios šalys yra kaimynės.

E. Kalbėjimas

Kiekviena grupė pasako, kokių šalių sostines jie užsirašė iš jiems skirto žemyno bei pristato savo ieškoto žemyno šalis, kartu pasakydami ir jų sostines. Pvz., Švedijos sostinė yra Stokholmas ir t.t.

Kitos grupės tuo metu klausosi ir gali užduoti klausimus, jei nori sužinoti daugiau. Klausimų pavyzdžiai užrašomi ant lentos angliškai:

Kokia yra Jūsų rastos šalies valiuta?

Koks yra nacionalinis arba mėgstamiausias tos šalies žmonių patiekalas?

Ar galima iš Lietuvos į šią šalį nuvykti autobusu?

Ar Tu, Tavo draugai ar šeimos nariai esate buvę toje šalyje?

Į klausimus galima atsakyti vienu žodžiu, tad laiko sugaištama nedaug ir surinktos informacijos pristatymas darosi gyvesnis, artimas vaikų kasdienybei ir jų aplinkai, nenusibosta klausytis sausų faktų.

F. Klausymas ir kalbėjimas

Mokytoja klausinėja, kokiame žemyne yra daugiausia šalių, ar daug kaimynų turi šalys, kokie miestai parenkami būti šalies sostine, kas yra Lietuvos sostinė, kokiose sostinėse yra buvę mokiniai ar jų tėveliai.

Mokiniai nusirašo pavyzdį, pagal kurį turės parašyti namų darbą apie ieškoto žemyno 5 šalis ir jų sostines:

Lietuvos sostinė yra Vilnius. Lietuvos valiuta yra litas. Lietuvoje gyvena 3,7 milijono gyventojų. Lietuvos kaimynės yra Latvija, Baltarusija, Lenkija.

G. Įvertinimas

Pamokos tikslai pasiekti išmokius ugdytinius naudotis interneto žemėlapių tinklalapiu, analizuojant pasaulio šalių išsidėstymą žemynuose, skaitant sostinių pavadinimus, užsirašant informaciją į sąsiuvinius, dalijantis rasta informacija su grupės ir klasės draugais, pasakojant kitoms grupėms apie rastą informaciją. Kartu įtvirtinama vadovėlyje analizuota medžiaga ir gaunama papildomos informacijos apie kitas šalis. Integruojant geografijos mokomąjį dalyką į anglų kalbos pamoką, ugdomas pasaulio pažinimas ir plečiamas bendras išsilavinimas.

Views All Time
Views All Time
10339
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!