Knygos, skirtos Juozo Matulio 100-osioms gimimo metinėms pažymėti

Dr. Raimonda Jankauskienė

Juozas Matulis. Fizikinė chemija: Rinktiniai skyriai. – T. 1. – V.: TEV, 1999. – 383 p.: iliustr. – ISBN 9986-546-49-4 (996-546-50-8). – T. 2, 440 p. Redakcinė kolegija: akad., prof. A. Vaškelis (pirmininkas), dr. R. Jankauskienė (ats. sekretorė), dr. A. Džiūvė, dr. D. Kimtienė, prof. L. Simanavičius, dr. V. Skominas.

“…labai gailiuosi, kad per mažai parašiau mokslinės literatūros. Turbūt jau nebaigsiu ir Fizinės chemijos kurso, nors liko tik du skyriai…”, – taip 1992 m. pasakė akademikas Juozas Matulis interviu “Tiesos” laikraščio korespondentei (“Tiesa”, 1992 m. balandžio 2 d.).

Straipsniai 1 reklama

Apie vadovėlio, skirto aukštųjų mokyklų studentams, rankraštį J. Matulis užsimena ir 1984 m. parašytoje autobiografijoje. Vadovėlis buvo rašomas 2-ojo pasaulinio karo metais ir neužbaigtas iki pat akademiko mirties. Rankraštis 1985 m. buvo perduotas Lietuvos MA Centrinei bibliotekai, kitas egzempliorius – 1992 m. Chemijos instituto direktoriui akad. A. Vaškeliui. Jį sudarė 3 stori aplankai – 1460 lapų, iliustruotų 410 autoriaus ranka darytų brėžinių.

J. Matulio 100-mečio jubiliejaus proga Chemijos instituto mokslininkai parengė rankraštį (išskyrus atomų, molekulių struktūrai, medžiagų optinėms ir magnetinėms savybėms skirtą dalį) spaudai ir štai dabar, daugiau kaip po 50 metų, vadovėlis išvydo šviesą ne tik kaip istorinis garsaus mokslininko palikimas, bet ir bus naudojamas Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalaurų, magistrantų ir doktorantų studijoms, pasitarnaus visiems besidomintiems Lietuvos chemijos mokslo istorija bei kalbotyra, nes ši knyga – sėkmingiausiai lietuvių kalba parašytas fizikinės chemijos vadovėlis.

Pirmoje knygos dalyje nagrinėjami bendrieji chemijos dėsniai. Ją sudaro įžanga, bendrieji principai ir pagrindiniai chemijos dėsniai, dujos, cheminiai termodinamikos pagrindai, kinetinės teorijos pagrindai, realiosios dujos, garai ir skysčiai, skysčiai, kietoji medžiagos būsena.

Antroji knygos dalis skirta tirpalams, cheminei pusiausvyrai, heterogeninei pusiausvyrai, pusiausvyrai elektrolitų tirpaluose.

Nors rengiant knygą stengtasi išlaikyti autoriaus savitą stilių, teko sumoderninti kai kurių žodžių rašybą bei skyrybą. Taisant terminus remtasi “Chemijos terminų aiškinamuoju žodynu” (V., Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997) ir “Fizikos terminų žodynu” (V., “Mokslas”, 1979). J. Matulio vartoti CGS sistemos matavimo vienetai nekeisti.

Knygų gale pateikiamos dalykinė ir pavardžių rodyklės.

Juozas Matulis. – T. I. [Autobiografiniai bruožai. Prisiminimai]. – V.: TEV, 1999. – 294 p. iliustr. – ISBN 9986-54-0 (9986-546-53-2). – T. 2. [Mokslo populiarieji straipsniai. Publicistika]. – 359 p.: iliustr. Redakcinė kolegija: akad., prof. A. Vaškelis (pirmininkas), dr. R. Jankauskienė, dr. D. Kimtienė (sudarytojos), prof. L. Simanavičius, dr. V. Skominas.

Pirmoje leidinio dalyje spausdinami paties J. Matulio ranka 1984 m. parašyti “Autobiografiniai bruožai”, gauti iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos archyvo, ir amžininkų atsiminimai apie J. Matulį.

Chemijos instituto bendradarbių iniciatyva atsiminimai buvo pradėti rinkti dar 1995 m. Juos renkant buvo stengtasi pažvelgti į visas šio žymaus mokslininko, mokslo organizatoriaus, visuomenės veikėjo ir tiesiog žmogaus gyvenimo puses. Prisiminimus parašė mokslininkai dirbę kartu su J. Matuliu ilgus dešimtmečius Lietuvos mokslų akademijoje, Chemijos institute, buvę diplomantai, Vytauto Didžiojo universiteto kolegos, šeimos nariai bei kiti jį pažinoję žmonės.

Pirmosios knygos gale pateikta trumpa informacija apie prisiminimų autorius, tekstuose minimų asmenų rodyklė ir trumpa informacija, Lietuvos mokslo bei studijų institucijų rodyklė ir informacija apie institucijų pavadinimų, pavaldumo pasikeitimus bei santrumpos.

Knyga iliustruota nuotraukomis ir archyviniais dokumentais, kuriuos pateikė J. Matulio šeimos nariai ir artimieji. Dalis nuotraukų paimta iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondų.

Antrojoje leidinio dalyje chronologine tvarka pateikiami J.Matulio mokslo populiarinimo bei publicistikos rašiniai. Čia perspausdinami visi didesni prieškario Lietuvoje publikuoti jo straipsniai, skirti chemijos bei fizikos mokslo naujienoms apžvelgti.

Iš labai gausaus pokario metų J. Matulio straipsnių laikraščiuose ir populiariuose žurnaluose skaičiaus spausdinami darbai apie mokslo tyrimų organizavimą, mokslo vaidmenį visuomenėje, chemijos, ekologijos mokslo problemas ir Lietuvos chemikų atliekamus tyrimus.

Taip pat pateikiami keli jo straipsniai apie žymius mūsų šalies mokslininkus: Antaną Purėną, Vincą Čepinskį, Povilą Brazdžiūną bei rašytoją ir poetą Vincą Mykolaitį-Putiną.

Pabaigoje spausdinami J. Matulio tekstai, publikuoti jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Jie reikšmingai papildo J. Matulio autobiografiją.

J. Matulio tekstai spausdinami ištisai, siekiant perteikti tiek autentišką autoriaus dėstymą ir stilių, tiek to meto, kai jie buvo parašyti, aplinkybes.

A. Steponaitienė. Juozas Matulis: Literatūros rodyklė, V.: Lietuvos MA centrinė biblioteka, 1999, 204 p.

Akademiko Juozo Matulio darbų literatūros rodyklė apima jo mokslinę ir visuomeninę veiklą nuo 1929 iki 1993 m. imtinai. Rodyklės pradžioje spausdinamas Chemijos instituto direktoriaus akad., prof. A. Vaškelio įžanginis straipsnis.

Pradžioje pateikiamos pagrindinės J. Matulio gyvenimo ir visuomeninės veiklos datos.

Literatūros rodyklė sudaryta iš šių skyrių: “Knygos. Straipsniai”, “Disertacijų mokslinis vadovas”, “Išradimai”, “Literatūra apie J. Matulį”.

J. Matulio darbų sąraše per 1000 leidinių. Jis vadovavo 85 disertantams, padarė 76 (su kitais) išradimus.

R. D. Jankauskienė, D. O. Kimtienė. Lietuvos chemikai. [Akademiko Juozo Matulio šviesiam atminimui]. – V.: TEV, 1999, 368 p.: iliustr. – ISBN 9986-546-55-9.

Knyga “Lietuvos chemikai “ – biografijų žinynas, kuriame pateikiamos žinios apie Lietuvos chemikų gyvenimą bei kūrybinį darbą. Tai nėra enciklopedinis ar bibliografinis žinynas. Jame pateikiama duomenų ir apie chemikus, kurie nesusilaukė enciklopedijų sudarytojų dėmesio. Leidinyje pateikiama per 900 biografijų.

Knygoje aprašomi Lietuvoje gyvenę bei gyvenantys asmenys, kurių darbai yra apie chemijos ar gretutines mokslo šakas.Knygoje minimi ir chemijos mokytojai, daug prisidėję prie chemiko specialybės pasirinkimo.

Leidinį sudaro dvi dalys: “Gyvenimo ir mokslinės veiklos trumpas aprašymas” ir “Bibliografija”. Pirmoje dalyje abėcėlės tvarka pateikiami biografiniai duomenys apie chemikus: gimimo data, vieta, vidurinės ir aukštosios mokyklos baigimo datos, apgintos disertacijos, mokslo laipsniai ir vardai, pareigos, darbo vietos. Nurodomos mokslinių tyrimų kryptys, bendras mokslinių publikacijų bei išradimų skaičius, išleisti leidiniai, vertimai. Aprašoma ir šeimyninė padėtis, interesų sritis, mėgiami užsiėmimai ir kt.

Literatūros sąraše per 800 leidinių. Tai nėra Lietuvos chemikų bibliografija. Į jį įtraukti daugiausia tik bibliografinėje kronikoje abėcėlės tvarka originalo kalba paminėti leidiniai. Jis suskirstytas į skyrelius: 1. Knygos. Skyriai knygose. Autorių kolektyvų leidiniai; 2. Vadovėliai ir mokymo priemonės; 3. Informaciniai leidiniai; 4. Standartai ir kiti norminiai dokumentai; 5. Žodynai ir žinynai; 6. Mokslo populiarinimo leidiniai; 7. Kiti leidiniai; 8. Vertimai; 9. Literatūra apie mokslininkus.

“Chemija-99”. Lietuvos 4-oji chemikų konferencija, skirta J. Matulio 100 metų sukakčiai: Pranešimų tezės. – V.: ChI, 1999, 134 p.

Organizacinis komitetas: akad. prof. A. Vaškelis – pirmininkas, nariai: prof. R. Kazlauskas, prof. L. Simanavičius, prof. S. Tumkevičius, dr. R. Juškėnas, dr. V. Karpavičienė, dr. A. Steponavičius.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *