1776 liepos 4 d. kolonijų atstovų kongresas priėmė “Nepriklausomybės deklaraciją”, kuri skelbė, kad 13 kolonijų atsiskiria nuo Anglijos ir sukuria savarankišką valstybę.

Deklaracija nustatė naujos valstybės santvarkos pagrindus: ” Mes laikome akivaizdžiomis šias tiesas: visi žmonės sukurti lygūs ir visi jie Kūrėjo apdovanoti neatimamomis teisėmis, prie kurių priklauso laisvės, gyvybės ir laimės siekimas. Šioms teisėms garantuoti žmonės sudarė vyriausybes, kurių teisėtos valdžios šaltinis yra valdomųjų sutikimas.jeigu kuri nors valdymo forma tampa pragaištinga jų tikslams, tai tauta turi teisę ją pakeisti arba panaikinti ir sudaryti naują vyriausybę.

Kovai su Anglija kolonijas paskatino ne tik ekonominės ir politinės priežastys, bet ir naujos idėjos. Laisvė nebuvo pripažinta “neatimama teise” negrams.

1787 m. buvo priimta Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucija, kuri paskelbė JAV federacine respublika, sustiprino centrinę valdžią, bet valstijos išliko ir pačios galėjo spręsti vidinės reikšmės problemas, tarp jų ir vergijos panaikinimo.

Federacija – viena valstybė turinti savivaldą ir centralizuotą valdymą.
Respublikos vykdomoji valdžia priklausė prezidentui, kuris buvo renkamas 4 metams. Jis turėjo teisę tvirtinti arba atmesti kongreso sprendimus, skirti ministrus ir kitus aukštuosius pareigūnus, sudaryti sutartis su užsienio valstybėmis. Prezidentas buvo ir vyriausias ginkluotų pajėgų vadas. Įstatymų leidimo valdžią turėjo kongresas, kurį sudarė dveji rūmai: aukštieji – senatas ir žemieji – Atstovų rūmai. Į senatą kiekviena valstija siunčia po du atstovus. Atstovų rūmų deputatai buvo renkami pagal kiekvienos valstijos gyventojų skaičių. Teisminės valdžios viršūnė – aukščiausias teismas, kurio narius iki gyvus galvos skirdavo prezidentas. Rinkimų teisę iš pradžių turėjo suaugę baltieji vyrai – nuosavybės savininkai, vėliau šias teises gavo visi suaugę JAV gyventojai.

1791 m. JAV papildė teisių bilis, kuris suteikė JAV piliečiams žodžio, spaudos, susirinkimų, sąžinės – bet kokios tikybos išpažinimo arba ne – laisvę.

1787 m, konstitucija bei Teisių bilis įtvirtino JAV demokratinę santvarką.

Views All Time
Views All Time
11033
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!