Tauragnų bildukai

Tauragnų apylinkėje, Žiazdrių kaime gyvena Grašių šeima: Andrius Grašys, jo žmona Jadvyga, sūnus Algirdas (gim. 1934 m.) ir duktė Ona (gim. 1944 m.) su jais kartu gyveno dar šie asmenys: Andriaus tėvas (irgi Andrius) ir dėdė Anupras.

1957 m. spalio mėn. 27 d. t.y. Kristaus Karaliaus dieną, jaunasis Andrius su žmona Jadvyga ir Anupru buvo išvažiavę Utenon turgun. Namuose tada pasiliko abu Andriaus tėvai ir dukra Onutė (Algirdas tada buvo kariuomenėje).

Apie 12 val. dienos Onutė perkėlė karves ir skubėjo trobon, kad galėtų sumos metu pasimelsti. Parbėgusi randa išdaužyta keletą lango stiklų negyvenamame trobos gale.

Atėjo Onutės draugė Stasė Grašytė, užsuko ir Strakšys (Žiezdrių km.), ėjęs pro šalį. Visi stebėjosi, kas gi čia galėjo išdaužyti langus ir dabar jiems besistebint, kažkas prorečiais mėtė į langą akmenukus.

Onutė ir jos draugė Grašytė nubėgo į Gegūniškį pas Antaną Starą prašyti, kad jis telefonu iškviestų milicininką.

Apie 16 val. iš Utenos sugrįžo ir kiti šeimos nariai. Stiklų niekas nebedaužė. Onutės tėvas Andrius, pasiėmęs kirvį, apibėgo krūmus, ieškodamas langų daužytojo, bet nieko nerado.

Grašių trobos stovi ant gana stataus aukšto kalno. Nuo gyvenamojo namo vieno galo ir iš vieno šono tuoj prasideda nuokalnė, o iš kito namo galo stovi tvartas. Iš šono aukštyn eina prieškalnė ir stovi kluonas.

Buvo rami apniūkusi diena, bet viskas buvo matyti. Pavakare susirinko daug žmonių. Visi stebėjosi tuo įvykiu.

Pirmadienį, išaušus, vėl kažkas nematomas pradėjo daužyti langus. Nuostabiausiai buvo tai, kad į langų stiklus buvo mėtoma skiedromis, burokais ir akmenimis tiek iš lauko, tiek iš vidaus pusės. Kamaroje, kur buvo daužomi stiklai, rytą buvo rasta didžiausia netvarka: išversta dėžė su sėlenomis ir išmėtyti burokai. Keletas burokų buvo įsodinta į supjaustytų kopūstų statinaitę.

Views All Time
Views All Time
5597
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!