2004 m. kovo 14 d. Boston centrinė miesto katedra pirmą kartą istorijoje tapo lietuvių šventės vieta – į šią vietą specialiai iš Lietuvos atvyko Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriai: A. Avižienis (1-sis VDU rektorius) ir V. Kaminskas (dabartinis VDU rektorius). Jie atvyko, kad iškilmingai, milijoninio miesto viename iš gražiausių pastatų, įteikti VDU Garbės daktaro regalijas JAV gimusiam ir visą gyvenimą Massachusetts valstijoje gyvenančiam lietuviui, kunigui, istorikui William Wolkovich-Valkavičiui.

Nors kai kas mintyse tikriausia ir pagalvoja: koks čia lietuvis, jei angliškai skambanti pavardė? Tačiau tokios mintys kyla tik tiems, kas užmiršta, kad vardus ir pavardes mums parinko Tevai, o XIX ir XX a. pradžioje norint pragyventi ir gauti darbą JAV reikšmę turėjo ir pavardė. Tačiau niekas negalėjo paveikti meilę savo kraštui ir tos meilės skiepijimui savo vaikams.

O kokia tai buvo meilė geriausia parodo šių vaikų atlikti darbai. Be anglų kalbos puikiausiai įvaldęs ir lietuvių kalbą, po kunigystės mokslų W. Wolkovich-Valkavičius Boston College įsigyja ir istoriko specialybę (master degree). Vincas Valkavičius (kaip Jis pasiraso savo elektroninio pašto adrese) po tiesioginų savo kunigo pareigų, visą likusį paros laiką skyria JAV lietuvių istorijai. Daug metų Jis rinko istorinę medžiagą apie JAV lietuvius ir tais klausimais rašė įvairius straipsnius. Kai prieš porą dešimtmečių, išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio paskatintas V. Valkavičius nutarė parašyti JAV lietuvių religinio gyvenimo istoriją – nebeliko nei švenčių, nei atostogų: griežtu režimu nuo 5 val. ryto kiekvieną dieną buvo dirbama tik šiam tikslui. Tuo reikalu buvo išvažinėta visa JAV, užmegzti ryšiai su daugybe archyvų, vyskupijų, parapijų, atskirų asmenų. Taip buvo surinktas vienas iš didžiausių individualių JAV lietuvių archyvų, kuris pabaigus darbą irgi tvarkingai buvo supakuotas į 60 dėžių ir persiųstas Kauno VDU.

Taip gimė daugiau kaip 1,500 psl. apimties 3 tomų enciklopedija “Lithuanian Religious Life in America: A Compendium of 150 Roman Catholic Parishes and Institutions “. Šį informacijos šaltinį savo apimtimi, faktų gausa, išsamumu galima palyginti nebent su 1953 – 1985 m. Boston išleista 37 tomų “Lietuvių Enciklopedija”.

Todėl, kai 2003 m. pradžioje buvo imtasi iniciatyvos įvertinti visą šį didžiulį atiktą darbą lietuvių kultūrai ir istorijai, įvairių mokslo sričių mokslininkai, JAV lietuviai ir visuomenės lyderiai nedvejodami pasirašė po prašymu VDU – suteikti kun. V.Valkavičiui Garbės daktaro vardą. 2003 m. birželio 16 d. VDU mokslinė taryba vieningai šiuo klausimu priėmė šį nutarimą.

2004 m. kovo 14 d. pirmą kartą VDU istorijoje, pagerbiant asmens nuopelnus, VDU vadovai specialiai atvyko į VDU Garbės daktaro gyvenamą vietą ir suorganizuotoje šventėje iškilmingai iteikė VDU Garbės daktaro regalijas naujam VDU Garbės Mokslų daktarui.

Ta proga centrinėje Boston Holy Cross katedroje dalyvaujant lietuviams, kun. W.Wolkowich-Valkavičius gerbėjams ir draugams, katedros rektorius monsinjoras Fredrick J. Murphy koncelebravo Šv. mišias, kuriose dalyvavo VDU rektoriai Vytautas Kaminskas ir Algirdas Avižienis, Boston College sekretorius, kun. Joseph Duffy, S.J., kun. William P. Leahy, kun. William Lucey, kun. Robert Fountain, kun. A. Azaro, O.P.

Mintimis šioje įventėje tikriausia dalyvavo ir visi pasirašiusieji tokį kreipimasį VDU rektoriui:

Užsienio lietuviai įvairiais Lietuvos valstybės laikotarpiais nemažai prisidėjo prie mūsų krašto ekonomikos, kultūros ir mokslo plėtojimo. Daugelis lietuvių kilmės mokslininkų, dalyvaudami užsienio mokslo institucijų veikloje, stengėsi nenutolti nuo savo šaknų – Lietuvos, dažnas ją ir savo darbais garsino. Atkurta Nepriklausomybė suteikia galimybę susipažinti su jų išskirtiniais darbais ir juos įvertinti.

XX amžiaus antros pusės išeivijos inteligentija įeis į Lietuvos istoriją ne tik kaip aktyvi Lietuvos nepriklausomybės kovotoja, bet ir kaip “Bostono enciklopedijos”, G. Kviklio “Lietuvos bažnyčios” ir kt. vertingų darbų autorė. Be didelio kolektyvinio darbo lietuviško mokslo vystymuisi nemažai atliko ir pavieniai JAV gyvenę lietuviai.

Vieni iš labiausiai pažymėtinų yra istoriko Vinco Valkavičiaus darbai. Tai antros lietuvių kartos palikuonis, gimęs praėjusio šimtmečio pradžioje, kuriam tėvai įskiepijo didelę meilę Lietuvai. Tad nenuostabu, kad savo neeilnį mokslininko talentą jis pašventė lietuvybei. Būdamas kunigu jis visą gyvenimą patarnavo lietuvių kilmės žmonėms, gerai išmoko lietuvių kalbą. Siekdamas geriau suprasti istorijos mokslą, studijavo istoriją Boston College, kurį baigė magistro laipsniu.

Kun. Vincas Valkavičius ilgus metus rinko, tikslino, tyrinėjo, studijavo, sistemino informaciją apie visą lietuvių išeivijos JAV teritorijoje gyvenimą ir veiklą. Asmeniškai išvažinėjo beveik visas jų buvimo vietas, peržiurėjo daugybę archyvų.

1991 – 1998 m. buvo išleista trijų tomų knyga: “Lithuanian Religious Life in America: A Compendium of 150 Roman Catholic Parishes and Institutions ” (Volume 1: Eastern United States, 1991, 630 p.; Volume 2: Pennsylvania, 1996, 552 p.; Volume 3: The Midwest and beyond, 1998, 416 p.), kuri tarsi vainikuoja šią veiklą.

Nors lietuviška veikla JAV pagrindinai buvo susijusi su lietuviškomis bažnyčiomis ir jų parapijų veikla, šiose knygose V. Valkavičius neapsiriboja vien tik to aprašymu. Knygose yra ištyrinėtos beveik visos lietuviško gyvenimo sritys. Jis labai objektyviai ir draugiškai savo darbuose aprašė net ir lietuvius išeivijos ateistus bei komunistus. Jis net draugiškai bendravo su jų lyderiu A.Bimba. Visa tai iškelia Vincą Valkavičių virš vienų ar kitų religinių ar politinių srovių.

Šalia to, Vincas Valkavičius išleido dar 10 knygų, tarp kurių yra ir vienos pagrindinių išeivijos lietuviškos organizacijų “Vyčiai” istorija: “Lithuanian Fraternalism: Seventy-Five Years of LLS. Knights of Lithuania”, 1988, 303 p. Įvairiuose leidiniuose yra paskelbti 67 moksliniai straipsniai, net 15 jo paruoštų aprašymų yra atspausdinta įvairiose pasaulinėse enciklopedijose. V.Valkavičius taip pat paruošė 37 recenzijas įvairių autorių knygoms.

Lietuvių praeities gyvenimas visada buvo labai susijęs su jiems artimos tautos-lenkų gyvenimu. V. Valkavičius daug dėmesio paskyrė JAV lietuvių ir lenkų veiklai ir jų tarpusavio santykiams. Neretai savo darbuose jis atvirai išsakydavo buvusius nesutarimus tarp lietuvių ir lenkų, dažnai gindamas silpnesnę lietuvišką pusę. Atlikti moksliniai tyrinėjimai buvo tokie vertingi ir objektyvūs, kad Amerikos lenkų istorikų sąjunga PAHA (Polish American Historical Association) 2000 m. už didelį indelį tyrinėjant Amerikos lenkų istoriją nutarė paskirti kun. V.Valkavičiui pirmąją “Amicus Poloniae” premiją ne lenkų kilmės istorikui.

Kun. V. Valkavičiaus patarimais bei jo surinktais archyvais rašydami mokslinius darbus naudojosi daug Lietuvos istorikų. Daug dėmesio Vincas Valkavičius skyrė lietuvių ir žydų tarpusavio santykių tyrinėjimams ir tais klausimais pas jį važinėjo konsultuotis net mokslininkai iš Lietuvos. Savo sukaupta patirtimi kun. V. Valkavičius yra dalinęsis su VDU studentais, kuriems 1999 metais pavasarį jis skaitė išeivijos istorijos kursą. Galiausiai visą savo sukauptą archyvą jis nutarė padovanoti Lietuvai ir 60 dėžių apimtyje tai jau persiuntė VDU.

Dar daug darbų būtų galima išvardinti, kuriuos atliko lietuvybės baruose besidarbuodamas kun. Vincas Valkavičius. Už prasmingą daugiašakę bei istoriškai vertingą mokslinę veiklą lietuvybei, prašome suteikti kun. Vincui Valkavičiui Garbės daktaro vardą.

Pasirašo:

Kazys Almenas, prof., dr. (Technikos mokslų daktaras – University of Maryland, College Park, emeritus,Atkuriamojo VDU Senato narys)

Stasys Bačkaitis, dr.. (Technikos mokslų daktaras – Washington D.C., KTU Garbės daktaras, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas mokslo reikalams)

Paulius Baltakis, M.I.C., vyskupas (Lietuvių Vyskupas išeivijai)

Vytautas Bieliauskas, prof., dr. (Psichologijos mokslų daktaras – Xavier University, Cincinnati, Ohio, emeritus, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Danutė Bindokienė, JAV lietuvių dienraščio “Draugas” vyr. redaktorė

Indrė Čuplinskaitė (Bažnyčios istorijos doktorantė – Univeristy of St. Michael’s College, Toronto, Canada)

Alfonsas Eidintas, dr. (Habilituotas istorijos mokslų daktaras, Lietuvos ambasadorius Izraelyje, buvęs Lietuvos ambasadorius JAV)

Pranas Gaida, dr., prelatas (Teologijos mokslų daktaras, Kanados lietuvių laikraščio “Teviškės Žiburiai” redaktorius)

Algimantas Gečys, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas

Dalia Giedrimienė, prof., dr. (Habilituota medicinos mokslu daktarė – St. Joseph College, Connecticut)

Stasys Goštautas, prof., dr. (Filologijos mokslų daktaras – University of Texas at Dallas, emeritus)

Vytautas Kamantas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas

Romualdas Kašuba, prof., dr.(Technikos mokslų daktaras – Dekanas College of Engineering & ET , NorthernIllinois University, DeKalb; KTU Garbės daktaras, Atkuriamojo VDU Senato narys, Lietuvos MA užsienio narys)

Violeta Kelertienė, prof., dr. (Filologijos mokslu daktarė – University of Illinois at Chicago, VPU Garbės daktarė)

Vytautas Klemas, prof., dr. (Technikos mokslų daktaras – Director Center for Remote Sensing, University of Delaware, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Antanas Klimas, prof. (Filologas – University of Rochester, New York, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Virgilijus Krapauskas, prof., dr. (Istorijos mokslų daktaras – Chair of the Department of the Social Sciences, Chowan College North Carolina)

Romualdas Kriaučiūnas, prof., dr. (Psichologijos mokslų daktaras – Michigan State University, emeritus, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas organizaciniams reikalams)

Giedrė M. Kumpikas, prof., dr. (Filologijos mokslų daktarė – Long Island University, New York lietuvių bendruomenes pirmininke)

Arūnas Liulevičius, prof., dr. (Matematikos mokslų daktaras – The University of Chicago, emeritus, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Vėjas Liulevičius, prof., dr. (Istorijos mokslų daktaras – The University of Tennessee, Knoxville)

Rasa Mažeikaitė, dr. (Istorijos mokslų daktarė – Kanados Lietuviu Muziejaus-Archyvo direktorė)

Regina Narušienė, JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos prezidiumo pirmininkė

Algis Norvilas, prof., dr. (Psichologijos mokslų daktaras – Saint Xavier University, Chicago, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Feliksas Palubinskas, prof., dr. (Ekonomikos mokslų daktaras – Purdue University Calumet, Hammond, Indiana, emeritus; KTU Garbės daktaras, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Juozas Polikaitis (JAV LB Švietimo tarybos pirmininkės pavaduotojas, išeivijos dienraščio ,,Draugas” tarybos narys)

Antanas Razma, MD (“Lietuvių Fondo“ pirmininkas, Chicago, VDU Garbės daktaras)

Marija Remienė (JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė)

Alfred Erich Senn, prof., dr. (Istorijos mokslų daktaras – University of Wisconsin-Madison, emeritus, VDU Garbės daktaras, Lietuvos MA užsienio narys)

Giedrius Subačius, prof., dr. (Habilituotas Filologijos mokslų daktaras – University of Illinois at Chicago, Lietuvių kalbos instituto direktorius)

Antanas Sužiedelis, prof., dr. (Psichologijos mokslų daktaras – The Catholic University of America, ilgametis “School of Arts and Sciences” dekanas, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Saulius Sužiedelis, prof, dr. (Istorijos mokslų daktaras – Millersville University, Pensylvania)

Jonas Račkauskas, prof., dr. (Istorijos mokslų daktaras, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro direktorius, Chicago, VPU Garbės daktaras)

Juozas Rygelis (Amerikos lietuvių kultūros archyvo-ALKA direktorius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos JAV pirmininkas)

Rimvydas Šilbajoris, prof., dr. (Filologijos mokslų daktaras – Ohio State University, Columbus, Ohio, emeritus; Latvijos Mokslų Akademijos Filologijos mokslų Garbės daktaras, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Vytautas Šliupas, P.E. (“Aušrininko dr. Jono Šliupo archyvas“ prezidentas, California)

Sigitas Tamkevičius, S.J., arkivyskupas (Kauno metropolijos arkivyskupas)

Antanas Tyla, prof., dr. (Habilituotas istorijos mokslų daktaras, Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos viceprezidentas, Lietuvos MA narys ekspertas)

Rimas Vaičaitis, prof., dr. (Technikos mokslų daktaras – Katedros vedėjas Columbia University in the City of New York, KTU Garbės daktaras, Atkuriamojo VDU Senato narys, Lietuvos MA užsienio narys)

Bronius Vaškelis, prof., dr. (Filologijos mokslų daktaras – VDU, buvęs rektorius, VDU garbės profesorius)

Vaiva Vėbraitė, buvusi Lietuvos Švietimo ir Mokslo viceministrė

Aldona Mogenytė-Walker, prof, dr. (Filologijos mokslų daktarė – Loyola University Chicago)

Jonas Zdanys, prof., dr. (Filologijos mokslų daktaras – Connecticut valstijos aukštojo mokslo viceministras)

Kęstutis Žygas, prof., dr. (Architektūros mokslų daktaras – Arizona State University, buvęs VDU Menų ir Humanitarinių mokslų dekanas, Lietuvos Garbės konsulas JAV, Atkuriamojo VDU Senato narys)

Rūta Žilinskienė, Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos pirmininkė

Visoje šioje organizacijoje išskirtinį vaidmenį atliko JAV lietuvių dienraščio “Draugas” Bičiulystės redaktorė Ligija Tautkuvienė, kuri nuo pat pradžios su didžiuliu pasigerėjumu rašė “Draugo” ir Lietuvos spaudoje apie V. Valkavičiaus istorijos bei visuomeninius darbus, telkė mokslininkus, rinko parašus ir išpopuliarino V. Valkavičiaus vardą JAV lietuvių tarpe ir Lietuvoje.

Views All Time
Views All Time
4561
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!