Mums svarbu, kaip tvarkomi mūsų asmens duomenys

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su mumis, duomenų subjektais, kurių tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
įgyvendinimą prižiūrinčios Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, kai yra tvarkomi jo asmens duomenys, ir sudaryti sąlygas laisvam asmens duomenų judėjimui.

Mūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:

 • duodame sutikimą tvarkyti mūsų asmens duomenis;
 • sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių esame mes, duomenų subjektai;
 • įstatymai įpareigoja duomenų valdytoją tvarkyti mūsų asmens duomenis;
 • siekiama apsaugoti mūsų esminius interesus;
 • įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • mūsų asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei mūsų, duomenų subjektų, interesai nėra svarbesni.

Duomenų valdytojas gali rinkti duomenis tiesiogiai iš mūsų arba gali rinkti mūsų duomenis iš kitų asmenų. Kai duomenys renkami tiesiogiai iš mūsų, duomenų valdytojas privalo suteikti mums šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):

 1. apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jei šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą (jei duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) ar rekvizitus ir buveinę (jei duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo);
 2. kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;
 3. kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.

Jeigu duomenų valdytojas renka duomenis ne tiesiogiai iš mūsų, o iš kitų asmenų, jis mus privalo apie tai informuoti pradėdamas tvarkyti asmens duomenis arba, jei ketina duomenis teikti tretiesiems asmenims, privalo mus apie tai informuoti ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

Kai duomenų valdytojas renka ar ketina rinkti asmens duomenis iš mūsų, duomenų subjektų, ir juos tvarko ar ketina tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, prieš teikdamas mūsų duomenis, jis privalo informuoti mus, kam ir kokiais tikslais mūsų asmens duomenys bus teikiami.

Duomenų valdytojai mūsų duomenis gali saugoti ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Mūsų, duomenų subjektų, teisės yra:

 • žinoti (būti informuotiems) apie mūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti mūsų asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi mūsų asmens duomenys.

Duomenų valdytojas privalo sudaryti mums sąlygas įgyvendinti šias teises. Išimtys daromos, kai reikia užtikrinti:

 • valstybės saugumą ar gynybą;
 • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • mūsų, duomenų subjektų, ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Mūsų duomenys negali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tai yra siūlant mums prekes ar  paslaugas paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu, jeigu mes neduodame sutikimo.

Mūsų asmens duomenis tvarkantys darbuotojai privalo saugoti mūsų asmens duomenų paslaptį, jei mūsų asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

Duomenų valdytojai privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo principai:

 • mūsų asmens duomenys turi būti renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant mūsų asmens duomenis, ir paskui tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
 • mūsų asmens duomenys turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • mūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
 • mūsų asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • mūsų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad mūsų, duomenų subjektų, tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

Duomenų valdytojas, gavęs mūsų paklausimą apie asmens duomenų tvarkymą, privalo per 30 kalendorinių dienų atsakyti, ar su mumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi. Jeigu jis atsisako tai padaryti, turi motyvuotai ir raštu pagrįsti savo atsisakymą vykdyti mūsų raštiškus paklausimus dėl mūsų asmens duomenų tvarkymo.

Mes galime skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi aukščiau minėtas terminas pateikti atsakymą.

Nustatę, kad mūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, visų pirma, turėtume kreiptis į duomenų valdytoją, kuris nedelsdamas privalo mūsų asmens duomenis patikrinti ir mūsų prašymu (išreikštu rašytine, žodine ar kita forma) nedelsdamas ištaisyti ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Nustatę, kad mūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turėtume kreiptis į duomenų valdytoją, kuris nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti mūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir mūsų prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus mūsų asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Mūsų prašymu sustabdžius mūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (mūsų prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais mūsų asmens duomenimis gali būti atliekami tik: 1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti; 2) jei mes duodame sutikimą toliau tvarkyti mūsų asmens duomenis; 3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus

Views All Time
Views All Time
2632
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!