LŠTA IŠVADOS IR PASIŪLYMAI dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) taikymo praktikos

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija raštais kreipėsi į valstybės institucijas su prašymu pateikti nuomonę ir išaiškinimus dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) taikymo praktikos. Asociacija, pagal gautus iš valstybės institucijų atsakymus, suformulavo ir teikia tokias APIBENDRINTAS IŠVADAS IR PASIŪLYMUS:

1. Atvejais, kuomet buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose iki Įstatymo įsigaliojimo šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios sutartys su kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku), šie vartotojai de jure ir de facto karštu vandeniu apsirūpina Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu apsirūpinimo karštu vandeniu būdu – šilumą karštam vandeniui ruošti pirkdami iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirkdami iš geriamojo vandens tiekėjo, ir iki Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pasirenka kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą (individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje) arba karšto vandens tiekėją:

• galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais ir geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens vartotojais,

• buitiniai šilumos vartotojai ir buitiniai geriamojo vandens vartotojai šiuose daugiabučiuose namuose neprivalo (jeigu juos tenkina esami sutartiniai santykiai su šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdas), priimti sprendimą ir naujai pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo,

• buitiniams šilumos vartotojams ir buitiniams geriamojo vandens vartotojams šiuose daugiabučiuose namuose nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos šilumos tiekėjas netampa karšto vandens tiekėju de jure ir de facto, toliau galioja ir geriamojo vandens tiekėjo privalo būti vykdomos viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais vartotojais ir neįsigalioja geriamojo vandens tiekėjo su Abonentu – šilumos tiekėju (karšto vandens tiekėju) viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys,

• geriamojo vandens tiekėjams galioja imperatyvios Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 23 straipsnio 1 dalies nustatos, butuose įrengti ir eksploatuoti geriamojo vandens kiekio skaitiklius apskaityti butuose suvartoto geriamojo vandens kiekį tiek šalto vandens poreikių tenkinimui, tiek geriamojo vandens karšto vandens poreikių tenkinimui, kurį buitiniai šilumos vartotojai individualiai perka iš geriamojo vandens tiekėjo ir kuris iš šilumos tiekėjo nusipirkta šiluma pastato karšto vandens ruošimo įrenginuose pašildomas iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros.

2. Buitiniams vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, apie priimtą sprendimą tinkamai informavus karšto vandens tiekėją, šilumos tiekėją bei geriamojo vandens tiekėją, iki su šiais tiekėjais bus sudarytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas:

• su šilumos tiekėju įsigalioja šilumos (papildomai karšto vandens ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais pagal šių sutarčių standartines sąlygas,

• su geriamojo vandens tiekėjais įsigalioja geriamojo vandens (papildomai karšto vandens ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens vartotojais pagal šių sutarčių standartines sąlygas, geriamojo vandens tiekėjas privalo įrengti bei prižiūrėti apskaitos prietaisus, matuojančius geriamojo vandens, suvartojamo su karštu vandeniu butuose, kiekį (buitinius geriamojo vandens skaitiklius – vadinamus karšto vandens skaitikliais),

• su karšto vandens tiekėju netenka galios karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais karšto vandens vartotojais.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlome:

• įpareigoti pavaldžias valstybės institucijas, esant reikalui pakeisti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą lydinčius teisės aktus, kurie sudarytų sąlygas buitiniams vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka netrukdomai pasirinkti Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą pigiausią, be tarpininko paslaugų apmokėjimo, apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, pastarajam šiuo atveju užtikrinant geriamojo vandens, suvartojamo su karštu vandeniu, skaitiklių butuose įrengimą ir eksploatavimą.

• įpareigoti pavaldžias valstybės institucijas, esant reikalui kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija pakeisti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą lydinčius teisės aktus, kurie sudarytų teisines ir ekonomines prielaidas šilumos tiekėjams ir geriamojo vandens tiekėjams, teisės aktuose nustatyta tvarka, butuose įrengti atsiskaitomuosius šilumos, geriamojo vandens, karšto vandens apskaitos prietaisus išimtinai tik su šių prietaisų rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemomis.

4. Savivaldybėms siūlome:

• įpareigoti Savivaldybės teritorijoje veikiančius šilumos tiekėjus įsteigti įmonėse savarankiškus padalinius, nustatant, kad šie padaliniai veikia ir pajamas gauna tik iš karšto vandens tiekimo veiklos (uždraudžiant kryžminį subsidijavimą iš šilumos tiekėjo šilumos tiekimo veiklos), kad šie padaliniai vykdytų karšto vandens tiekėjo funkcijas, teisės aktuose nustatyta tvarka pasiūlytų buitiniams vartotojams savo paslaugas, nurodytų paslaugų (karšto vandens, apskaitos prietaisų įrengimo ir pa.) kainas ir vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkus šį padalinį karšto vandens tiekėju – sudarytų karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis (su buitiniais vartotojais – karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis),

• įpareigoti Savivaldybės teritorijoje veikiančius geriamojo vandens tiekėjus sudaryti geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (butuose), jeigu buitiniai šilumos vartotojai, buitiniai geriamojo vandens vartotojai daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba vykdyti (įskaitant atsiskaitomųjų geriamojo vandens kiekio suvartojamo su karštu vandeniu skaitiklių – vadinamų „karšto vandens skaitikliais“ – įrengimą ir priežiūrą butuose) galiojančias geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (butuose), jeigu, pagal istoriškai susiklosčiusią padėtį ir galiojančias sutartis, jie šilumą karštam vandeniui ruošti perka iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti perka iš geriamojo vandens tiekėjo,

• skubos tvarka patvirtinti, pagal Komisijos patvirtintą metodiką, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Rekomenduojama prioritetą teikti apskaitos prietaisų nuotolinio rodmenų nuskaitymo sistemoms, kurių įrengimo ir priežiūros sąnaudos yra mažesnės už žmogiškųjų išteklių, reikalingų skaitiklių butuose rodmenų kontrolei, darbo apmokėjimo sąnaudas.

Views All Time
Views All Time
1312
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!