Per Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero iškilmę Vilniaus arkikatedroje ketvirtadienį bus konsekruojamas naujasis Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Kaip skelbia Vilniaus arkivyskupijos kurija, iškilmėse pagrindiniu konsekratoriumi bus Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge naująjį vyskupą konsekruos Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Naujasis Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaras, arba arkivyskupijos ordinaro pagalbininkas, A. Poniškaitis pakeis iki šiol beveik du dešimtmečius šias pareigas ėjusį vyskupą Juozą Tunaitį, sulaukusį garbingo 81 metų amžiaus.

Po konsekracijos A. Poniškaitis bus jauniausias amžiumi Lietuvos vyskupas. Jis gimė 1966 m. Šakių rajone, giliai tikinčioje katalikų šeimoje, baigė vidurinę mokyklą Vilkaviškyje. Po privalomosios tarnybos sovietinėje armijoje, 1987 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs 1992 m. Marijampolėje iš vyskupo Juozo Žemaičio rankų gavo kunigystės šventimus ir paskirtas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaru. Teologijos studijas tęsė Popiežiškajame šv. Grigaliaus universitete Romoje, kur 1997 m. įgijo teologijos licenciato, o 2001 m. – teologijos daktaro laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą, A. Poniškaitis ėjo Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebono, 2001-2004 m. – Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos Marijampolėje dvasios tėvo pareigas. 2001-2009 m. dėstė fundamentinę teologiją Vytauto Didžiojo universitete, vedė kursus Marijampolės kunigų seminarijoje ir Marijampolės kolegijoje. 2003 m. A. Poniškaitis buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos notaru, o 2004 m. – Vilkaviškio vyskupo generalvikaru. 2005 m. jam suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas.

2010 m. vasario 5 dieną Popiežius Benediktas XVI monsinjorą A. Poniškaitį paskyrė Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Pasak A. Poniškaičio, Šventojo Tėvo paskyrimą vyskupu jis priimąs kaip ne tik žmonių, bet ir Dievo išreikštą pasitikėjimą ir priimdamas šią vyskupo tarnystę pas Vilniaus arkivyskupijos tikinčiuosius ateinąs atvira širdimi.

A. Poniškaitis nominuotas ir tituliniu Sinna vyskupu. Ši istorinė vyskupija buvo dabartiniame Tunise, žemėse, kurios kelis amžius prieš Kristų buvo žinomos kaip Kartagina. Vilniaus arkivyskupijos kurija kiek plačiau paaiškina A. Poniškaičio skyrimą tituliniu Sinos vyskupu. “Pagal Kanonų teisę kiekvienam konsekruojamam dvasininkui turi būti pavesta vyskupija, todėl vyskupai augziliarai skiriami į vadinamuosius titulinius vyskupų sostus. Tai istorinės vyskupijos, kurių išlikęs tik vardas (titulas), nes įkurtos pirmaisiais krikščionybės amžiais jos vėliau nunyko tapusios kitų tikėjimų išpažinėjų teritorija. Daugiausia tokių vyskupijų yra dabartinėje Turkijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. (…) Sinos (Sinna) vyskupija buvo dabartiniame Tunise, žemėse, kurios kelis amžius prieš Kristų buvo žinomos kaip Kartagina. Nukariautos Romos imperijos, ankstyvosios krikščionybės laikais jos tapo svarbiu evangelinio tikėjimo židiniu. Ankstesnis titulinis Sinos vyskupas buvo amžina atilsį apaštalinis nuncijus Graikijoje arkivyskupas Paulas Fouadas Tabetas”, – rašoma kurijos tinklapyje.

Views All Time
Views All Time
1195
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!