Katalikų pasisveikinimas: Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen.

Žegnojimasis: vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Viešpaties malda

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Angelo pasveikinimas

Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi! Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus – Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Švč. Trejybės pagarbinimas

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir Žemės Sutvėrėją; ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos; kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Dievo įsakymai

1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
2. Netark Dievo vardo be reikalo.
3. Švęsk sekmadienį.
4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.
10. Negeisk svetimo turto.

Didysis įsakymas: mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis; mylėk kiekvieną žmogų taip, kaip save.

Bažnyčios įsakymai

1. Švęsk šventes.
2. Sekmadieniais ir šventėmis dalyvauk šventosiose Mišiose.
3. Laikyk pasninkus ir nesilinksmink draudžiamu laiku.
4. Bent apie Velykas atlik išpažintį ir priimk Švenčiausiąjį Sakramentą.
5. Padėk išlaikyti savo Bažnyčią.

Septynios didžiosios nuodėmės

Puikystė, godumas, paleistuvavimas, pavydas, rūstumas, persivalgymas ar persigėrimas, tingėjimas.

Trys žymiausieji geri darbai

Malda
Pasninkas
Išmalda

Septyni gerieji darbai sielai

Nemokantį pamokyti
Abejojančiam patarti
Nuliūdusį paguosti
Pikta darantį sudrausti
Įžeidimus atleisti
Nuoskaudas nukęsti
Melstis už gyvus ir mirusius

Septyni gerieji darbai kūnui

Išalkusį pavalgydinti
Ištroškusį pagirdyti
Vargšą aprengti
Keleivį priglausti
Kalinį sušelpti
Ligonį aplankyti
Mirusį palaidoti

Keturios pagrindinės dorybės

Protingumas
Teisingumas
Tvirtumas
Susivaldymas

Trys dieviškosios dorybės

Tikėjimas
Viltis
Meilė

Views All Time
Views All Time
12866
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!