Prie Sei­mo balandžio 28 dieną su­si­rin­kę mi­tin­guo­to­jai skan­da­vo: “Už mū­sų že­mę, kal­bą ir vals­ty­bę!” Val­džia ra­gin­ta ne­pai­sy­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) rei­ka­la­vi­mų.

Sekmadienį 14 val. į skve­re­lį prie Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos, ša­lia Sei­mo rū­mų, su­plū­do pora tūkstančių mi­tin­guo­to­jų. Su­si­rin­ku­sių­jų mi­nio­je bū­ria­vo­si pa­trio­tai, lais­vės ko­vų da­ly­viai, in­te­lek­tua­lai, po­li­ti­kai, jau­ni­mas. “Tau­ti­nė vals­ty­bė – ver­ty­bė”, “Vil­niaus kraš­to po­lo­ni­za­ci­jai – ne”, “Ap­gin­ki­me pro­tė­vių že­mę, mū­sų vals­ty­bi­nę kal­bą ir že­mių vien­ti­su­mą”, – vė­jo plaiks­to­mų tris­pal­vių jū­ro­je mir­gu­lia­vo mi­tin­guo­to­jų pla­ka­tai.

Su­si­rin­ku­sie­ji pik­ti­no­si val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios LLRA rei­ka­la­vi­mais ra­šy­ti vie­to­var­džius dviem kal­bo­mis, o ne­lie­tu­viš­kus as­men­var­džius do­ku­men­tuo­se – ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, leis­ti lai­ky­ti skir­tin­gą lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną lie­tu­vių ir tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams.

Panoraminės mitingo nuotraukos:

http://www.panoramas.lt/m_katalog.php?&p_id=2504&lg=1

http://www.panoramas.lt/m_katalog.php?&p_id=2504&lg=2

http://www.panoramas.lt/m_katalog.php?&p_id=2504&lg=3

Už video ir foto medžiagą dėkojame Lietuvių tautinio jaunimo sąjungai ir panoramas.lt.

Views All Time
Views All Time
71562
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!