VP birža yra Lietuvos Respublikoje įregistruota tik VP biržos veikla besiverčianti akcinė bendrovė. Jos veiklai reglamentuoti taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam įstatymui. Jos paskirtis:

• koncentruoti VP paklausą bei pasiūlą;

• organizuoti pirminę viešąją apyvartą bei prekybą VP, jų įtraukimą į prekybos sąrašus, kotiravimą, saugų ir efektyvų sandorių sudarymą bei atsiskaitymus;

• skatinti sąžiningą prekybą VP ir užkirsti kelią manipuliavimui kaina bei kitiems nesąžiningiems veiksmams;

• skleisti unifikuotą informaciją, leidžiančią įvertinti biržoje kotiruojamus vertybinius popierius, bei leisti oficialų biuletenį, kuriame kartu su biržos kainomis pateikiama informacija apie emitentus, kurių VP yra prekybos sąrašuose;

• vykdyti apibendrintus VP rinkos tyrimus ir skelbti jų rezultatus.

VP sąvoką paaiškina Lietuvos Respublikos VP apyvartos įstatymas. VP – serijomis išleidžiamos finansavimo priemonės, patvirtinančios dalyvavimą akciniame kapitale arba (ir) teises, kylančias iš kreditinių santykių, bei suteikiančios teisę gauti dividendus, palūkanas ar kitas pajamas. Finansiniai instrumentai, patvirtinantys teisę ar pareigą pirkti (parduoti) šiame apibrėžime nurodytas finansavimo priemones, taip pat yra VP.

Šiame įstatyme VP nelaikomi ir šio įstatymo nereglamentuojami:

• komercinių bankų, kredito unijų ir kitų kredito įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įsipareigojimai, susiję su indėlių priėmimu ar kitokiu terminuotu finansavimu, jeigu jie atsiranda tiesiogiai, be tarpininkų, teikiant paslaugas klientams ir nėra viešosios apyvartos objektai;

• draudimo organizacijų, veikiančių pagal Draudimo įstatymą, sudarytos draudimo sutartys, pagal kurias draudimo organizacija įsipareigoja mokėti fiksuotą pinigų sumą (vienąkart ar periodiškai) su sąlyga, kad šios sutartys neturėtų draudimo poveikio vykdant kito asmens įsipareigojimus, atsirandančius dėl jo turimų VP.

Taip pat šio įstatymo nuostatos netaikomos VP, kurie išleidžiami pagal Čekių įstatymą ar Vekselių įstatymą arba išleidžiami į apyvartą pagal įstatymą, nustatantį, jog šis įstatymas jiems netaikomas.

Prekybos ir atsiskaitymų sistema

NVPB gali būti sudaromi dviejų rūšių sandoriai:

• centrinės rinkos sandoriai

• tiesioginiai sandoriai.

Akcijų pirkėjas ir/arba pardavėjas gali dalyvauti biržos prekyboje tik per Biržos narį – finansų maklerio įmonę arba banką, kurie turi būti biržos akcininkais ir Prekybos taisyklių nustatyta tvarka gauti Biržos valdybos leidimą dalyvauti Biržos prekyboje.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2744
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!