Vieną vakarą pas Kaminskus susirinko apie 150 žmonių. Vaiduoklis siautėte siautėjo: jis beldė į sieną, ją nagais braižė, Aldoną gnaibė. Jos kūne buvo matyti gnybių mėlynės.

Iš Skuodo atvažiavo apie 40 valdininkų. Įėjo ir lietuvis valdininkas Tunėla.

– Čia nieko nėra, – sako jisai: – čia niekas nei peša, nei smaugia, nei baldosi.

– Atsigulk į šitą lovą – atkerta jam žmonės.- Tunėla nusimeta kailinukus ir atsigula, bet staiga atsisėda ir sako:

– Kai galvoji kad peša, tai ir atrodo, kad peša. – Ir jis atsigula vėl. Bet tuoj vėl atsisėda, jau gerokai išsigandęs. Dairosi į šalis, po lova. Galvoja, kad ten esąs kas palindęs ir jį pešąs. Atsigula trečią kartą ir staiga šoka iš lovos, sakydamas:

– Tikrai peša. – Tuo tarpu vaiduoklis baisiai sutrenkė į sieną. Tada įpuolė daugiau valdininkų ir sako, kad čia nieko nesą. O žmonės šaukia, kad yra. Tada vienas iš valdininkų pasiūlo:

– Čia yra Dievas: klaupkitės ir melskitės.

– Dievas ne Dievas, bet kas gi čia yra išaiškinkite – atsikerta žmonės. Valdininkai rimtai susirūpino tais dalykais. Paneigti faktų negalima, o jais tikėti jiems irgi negalima. Tada Nikartas prieina prie valdininko ir sako:

– Jūs pirma mane žiauriai tardėte – sakėte, kad aš čia beldžiąs. Dabar aš esu čia, kambaryje. Tai kas gi čia beldžia?

Valdininkas niūriai tyli. Tada viena mergaitė viešai ir piktai suriko:

– Jeigu velnias jums ir su šūdina uodega per lūpas brauktų, jūs ir tada netikėtumėt!

Valdininkai galvojo, ką čia reikėtų padaryti. Jie bijojo, kad gal patikėti ne tik paprasti žmonės, bet ir valdžios pareigūnai. Žmonių pas Kaminskus kasdien plaukė iš plačiausių apylinkių. Valdininkai įkalbinėjo, įsakinėjo žmonėms skirstytis namo, bet žmonės skirstytis nenorėjo. Valdininkai, matydami, kad vaiduoklis kilnoja lovos galą, lovą užsėdo penki vyrai. Vaiduoklis baisiai girgždančią lovą su mergaite ir penkiais vyrais pakėlė iki lubų. Tada valdininkai žmones išvaikė namo ir patys vieni nutarė tirti šiuos reiškinius. Žmonėms išėjus iš trobos ir su šviesa einant į daržinę, didelis akmuo prašvilpė pro galvas ir smarkiai trenkė į daržinės duris. Tačiau žmonės jokio akmens niekur nerado.

Valdininkai sėdosi lošti kortomis. Vaiduoklis staiga nuo stalo pagriebė vieną kortą, ją nuplėšė ir vėl numetė ant stalo. Paskui vaiduoklis taip smarkiai trenkė į sieną, kad valdininkai nutarė skubiai vežti mergaitę į Skuodo ligoninę tirti ir gydyti.

Mergaitę vežė sunkvežimiu sekmadienį apie vidurdienį. Pavažiavus apie kilometrą, sunkvežimis staiga nuvirto į griovį, nors nei kelias buvo slidus, nei vairuotojas buvo girtas. Niekas nebuvo sužeistas. Žmonės šį apvirtimą laiko nuostabiu dalyku.

Views All Time
Views All Time
2799
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!