Tobula ramybė

Tobula ramybė

Neseniai vieno susirinkimo metu regėjau mane apstulbinusią viziją: moteris stovėjo ir ramiai žiūrėjo į artėjantį viesulą.  „O, čia viesulas,” – abejingai pasakė ji. Šios moters vidinė ramybė stebino. Ji iš tikrųjų turėjo ramybės dovaną! Nors prieš jos akis siautė tornadas, ji žinojo, kad Dievas ja pasirūpins!

Ar mes savo gyvenime turime tokią ramybę? Ją turėti įmanoma – Dievas dosniai teikia šią ramybę kiekvienam iš mūsų! Ramybė guodžia ir ramina sielą. Kai turime tobulą ramybę, nėra ko jaudintis, – juk Dievas viską kontroliuoja! Evangelijoje pagal Joną skaitome: Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūkštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta (Jn 14, 27). Pasaulis nepažįsta ramybės, nes čia viešpatauja stresas, kivirčai ir baimė. Bet mes galime mėgautis ramybe per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Mes, gyvojo Dievo sūnūs ir dukros, galime ilsėtis turėdami tobulą ramybę.

Ramybės sąlyga

Straipsniai 1 reklama

Kalbant apie ramybę, graikų kalboje vartojamas žodis eirene, kuris reiškia „vienybė, santarvė”. Vienintelis būdas atrasti ramybę yra būti vienybėje su Viešpačiu. Kai mus su Dievu sieja harmoningi santykiai, mes patiriame giliausią ramybę. Mano regėjime regėta moteris labai artimai ir giliai pažinojo Dievą, dangiška ramybė tiesiog buvo ją persmelkusi. Pažinti mūsų Viešpatį kaip Gelbėtoją ir suvokti, kad Jis iš tikrųjų nori pažinti kiekvieną iš mūsų, yra nuostabu.

Kai mes pažįstame savo Viešpatį, šios draugystės dovana yra užtikrinta Jo ramybė. Vienas iš Jėzaus vardų yra Ramybės Kunigaikštis (Iz 9, 6). Pažinę Tą, kuris yra ramybė, mes būsime ramūs, nes mūsų sutaikinimas yra Jis (Ef 2, 14). Biblija ragina: Ieškok ir siek taikos (Ps 34, 14). Ieškok ramybės Dievo ir Jis pakeis tavo gyvenimą. Jei pažinsime patį Ramybės Kunigaikštį, kaip vaisių savo gyvenime turėsime ramybę – ramybė juk yra dvasios vaisius. Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo (Gal 5, 22-23). Kai mes vis labiau panašėjame į Kristų, ramybės vaisius tampa mūsų esybės dalimi ir susipina su kitais vaisiais. Meilę lydi džiaugsmas, džiaugsmą lydi ramybė ir t.t. Kuo labiau artinamės prie Jėzaus, tuo labiau ramybė kaip vaisius noks mūsų gyvenime.

Ramybės užvaldytas

Jeigu turėsime Jo ramybę, nesvarbu, kas nutiktų gyvenime, mes būsime užtikrinti, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems (Rom 8, 28). Mes visi susiduriame su didelėm problemom ir sunkiais išbandymais, tačiau net ir tada galima rasti ramybę. Štai ką rašo Paulius: Patsai Ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais (2 Tes 3, 16).

Mes galime turėti ramybę bet kokiomis aplinkybėmis: tiek tuomet, kai viskas einasi gerai, tiek tada, kai užklumpa problemos. Paulius filipiečiams rašė: Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje (Fil 4, 7). Net tada, kai mes negalime suvokti Viešpaties ramybės, Jis gausiai lieja ją, norėdamas apsaugoti mūsų širdis ir mintis. Jis nori, kad mes gyventume turėdami Jo ramybę. Jėzus sakė: Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį! (Jn 16, 33). Koks nuostabus pažadas! Mes galime turėti ramybę, net būdami priespaudoje! Jėzus nugalėjo pasaulį. Mes taip pat galime jį nugalėti ir mėgautis dieviška ramybe.

Draugystė, bendravimas be pasitikėjimo nėra tikras, nuoširdus bendravimas. Ar mes pasitikime Dievu visose savo gyvenimo sferose? Pasitikėjimo Viešpačiu mūsų gyvenime rezultatas bus tikėjimas, kuris gimdo ramybę: Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi (Iz 26, 3).

Būti tvirtam Viešpatyje reiškia būti ryžtingam, pastoviam, apsisprendusiam, ištikimam ar įsitvirtinusiam, ne nuolat besikeičiančiam, permainingam ar banguojančiam. Mūsų pasitikėjimas Viešpačiu neturi banguoti – neturi būti jokių abejonių. Patarlių autorius sako: Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus (Pat 3, 5-6). Pasitikėkime savo Viešpačiu – Jis mato kiekvieną situaciją. Kiekvienoje savo gyvenimo situacijoje pripažinkime Jį Viešpačiu – tikėkime, kad Jis viską kontroliuoja, tikėkime, kad Jis yra su mumis. Tada mūsų širdis ir užlies ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą!

Viešpats lieja ramybę negailėdamas. Kuo daugiau mes pasitikėsime Juo ir priimsime šią dovaną iš Viešpaties, tuo greičiau ramybė taps mūsų esybės dalimi. Kai bet kokiomis aplinkybėmis susikoncentruojame į Viešpatį, mes atrasime tą Viešpaties pažadėtą tobulą ramybę. Paveskime viską Viešpačiui ir su viltimi pasitikėkime, kad Jis bus su mumis, kad ir kas mūsų gyvenime vyktų. Jis atneš ramybę į kiekvieną situaciją. Tikėjimas patinka Viešpačiui. Jeigu mes tikime, kad Jis viską kontroliuoja, ramybė iš tikrųjų viešpataus mūsų gyvenime.

Dievui rūpi net mažiausios mūsų gyvenimo detalės, kaip parašyta: O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti (Mt 10, 30), nors, žinoma, Jam rūpi ir dideli dalykai. Jis tikrai mumis rūpinasi! Tik pagalvokite: Dievas, kuris sukūrė visą visatą, žino, net kiek plaukų yra ant jūsų galvos! Tai – nesuvokiama! Kodėl Jis taip rūpinasi? Jis mus sukūrė ir yra mūsų Tėvas. Jis myli savo vaikus. Jis myli kiekvieną iš mūsų taip, lyg mes būtume vienintelis Jo vaikas visame pasaulyje. Jis nuolat mus stebi, mato viską, kas mums nutinka, ir siekia, kad mes panašėtume į Jį.

Kai širdimi suprasime, kad Visagalis Dievas mus tikrai myli ir mumis rūpinasi, mūsų širdis užlies tobula ramybė. Kam jaudintis, kai Jis visada šalia? Prisiminkite Pauliaus žodžius: Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje (Rom 8, 38-39). Kai ši tiesa persmelks mus, ir mes patikėsime, kad Dievas taip stipriai mus myli, kaip galėsime netikėti, kad Jis nori, jog mes turėtume Jo ramybę?

Pabaigai

Dangiška ramybė gali tapti neatsiejamu mūsų gyvenimo atributu. Ramybė gali viešpatauti mūsų gyvenime, nes mes pažinome Ramybės Kunigaikštį! Žinojimas, pasitikėjimas ir tikėjimas, kad Jis kontroliuoja kiekvieną mūsų gyvenimo įvykį, sustiprina ramybę. Mes galime mėgautis ramybe net ir tada, kai aplinkui kyla sąmyšis, nes žinome, kad Dievas mus myli ir mumis rūpinasi. Pasirinkime tikėti Viešpačiu, pripažinkime Jo viršenybę kiekvienu atveju ir leiskime Jam atnešti ramybę.

Apaštalas Paulius linki: Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties (Rom 15, 13).

Tikėkite, vilkitės, džiaukitės ir atraskite ramybę Viešpatyje. Kuo labiau mes tikėsime, kad Dievas yra už mus, tuo gilesnę ramybę turėsime. Ramybė gali mus lydėti kiekvieną dieną, nes Dievas yra su mumis!

Iš žrn. „The Morning Star Journal” (Vol 10. No.4)

Vertė Edita Stonkutė

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *