Manau, reikia atkreipti dėmesį į sparčiai auganti senų ir naujų informacinių psichotroninų technologijų vystimąsi.Tai realus ginklas ir pavojus pavieniams asmenims, tačiau svarbiausia, visai tautai, jos kariuomenei, teisėtvarkos ir valdžios struktūroms.

Informacija turi milžinišką reikšmę.Šimtus metų žinoma šnipinėjimo tarnybų svarba,tačiau tai nebuvo vadinama informacine veikla. Dabar situacija pasaulyje atsiradus naujausiems informacinių karų būdams iš esmės pasikeitė. Svarbu tai, kad gaminant psichofizinį ginklą atsiranda reali galimybė veikti žmogaus psichiką ir sąmonę prieš jo valią. Ginklą gali naudoti valstybių kariuomenės ir teisėtvarkos struktūros, kriminalinės struktūros, komersantų susivienijimai ir net atskiri, agresyviai nusiteikę subjektai, įvairios sektos. Tai nauja realybė, kurią būtina įvertinti nacionalinio saugumo aspektu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad savo kryptiniu poveikiu informacinė kova skirstoma į dvį pagrindines rūšis: informacinę – technikinę ir informacinę –psichologinę. Informacinėje – technikinėje kovoje svarbiausi puolimo ir gynybos objektai, valdymo, ryšių, telekomunikacijų sistemos, įvairios radioelektroninės sistemos. Būtent šioje plotmėje susiformavo, ,informacinis ginklas“, kuris pasaulyje plačiai paplito pasibaigus karinei operacijai prieš Iraką 1991 metais. Tuomet svarbiausias Irako pralaimėjimo faktorius buvo būtent informacinio ginklo panaudojimas.Tai įgalino suformuoti karinio meno pagrindines nuostatas: jei pirmame pasauliniame kare svarbiausia buvo ugnies taškų pranašumas, antrame pasauliniame kare pranašumas ore, tai XX amžiaus pabaigos ir XXI amžiaus pradžios lokaliniuose karuose išryškėjo pagrindinis ir būtinas atributas pergalei pasiekti – pranašumas informacinėje sferoje.Šio tikslo pasiekimui svarbiausia koncentruojama kova karo lauke – informacinė kova karo veiksmų teatre. Karo metu ji vykdoma strateginiame, operatyviniame ir taktiniame lygmenyse.Svarbu tai, kad informacinis ginklas pradėtų veikti iki karinių veiksmų pradžios, o pilnu galingumu jį galima būtų panaudoti karinių veiksmų metu. Net ir taikos metu, šios kovos taikiniais ir objektais yra valstybių informaciniai resursai, visų pirma įskaitant informaciją kompiuteriniuose laikmenyse ar bet kurioje kitoje formoje.

Informacinių resursų įtaka kariniam potencialui pasireiškia ne tik karinių ginklų intelekto didinimu, bet ir sukuriant kokybiškai visai naujas ginkluotos kovos priemones, kurios kuriamos specialiam programinių – matematinių informacinių sistemų naikinimui, savų informacinių resursų apsaugai nuo panašių poveikių. Specialistai, specialiu matematiniu – programiniu poveikiu supranta kad tai naikinamosios priemonės, iškreipiančios ar grobiančios informacinius masyvus, gauna iš jų, nugalėję apsaugos sistemas, reikiamą informaciją, jų apribojimą arba pilną duomenų bazės blokavimą teisėtiems jų savininkams,techninių darbo priemonių dezorganizavimą,telekomunikacinių ir kompiuterinių tinklų išvedimą iš rikiuotės. Informacinių poveikių pagrindinės priemonės tai efektyvus įrenginiai -,,loginės bombos“, kompiuteriniai virusai, specialios programos ir kitos naikinimo, slopinimo, informacijos falsifikavimo ir apsaugos naikinimo priemonės. Informacinėje – psichologinėje kovoje pirmiausiai puolama priešų puolimo ir gynybos objektų kariuomenės struktūrų aptarnaujančio personalo psichika, priešų gyventojai, visuomenės nuomonių formavimo sistema ir priimami sprendimai.Tokia kova vykdoma informacinio – psichologinio poveikio metodais ir priemonėmis abiejuose, , fronto“ pusėse. Tai poveikis psichikai, žmonių ir visuomenės bendrijų sąmonei, pasireiškiantis realios tikrovės vertinimo pokyčiais, žmonių elgsenos ir sprendimų korekcija, o taip pat, atskirais atvejais, žmogaus fiziologinio organizmo būvio pokyčiais.Informaciniai – psichologiniai poveikiai politinėje sferoje pasireiškia panaudojant diplomatinius, karinės jėgos demonstravimo, ekonominius ir politinius metodus, kurie tiesiogiai ar šalutiniu būdu veikia nuomones, nuotaikas, jausmus, turint tikslą nuslopinti jų valią, priversti juos elgtis pagal pageidaujamą scenarijų. Informaciniai – psichologiniai metodai ir psichotechnologijos skirstomos į atviras ir paslėptas, teigiamas ir destruktyviai neigiamas, siekiančias aiškių ir slaptų tikslų. Akivaizdu, ir tai dalis iš jūsų tai žino, kad atviros psichotechnologijos realizuojamos, ,garbingais“,, ,teisingais“ būdais, panaudojant apgaulingas, ,nešvarias“ technologijas. Paslėpto tipo informacinio – psichologinio poveikis, nukreiptas tiesioginei žmogaus sąmonės manipuliacijai per jo pasąmonę, naudojant slaptas psichotechnologijas,tuomet kada poveikio subjektas nejaučia paties poveikio fakto.Jų sudėtyje pichotroninės (technogeninės) priemonės, taip pat sugestyvūs ( įtaiga ir masinė hipnozė) bei psichotropiniai (farmakologiniai) poveikiai. Šimtai minėtų priemonių derinių sudaro pavojingą XXI amžiaus, ,neletalinį“ ginklą.Pabrėžiu tai, kad psichofiziniai atviri poveikiai ar slapto tipo poveikiai yra kryptingos prievartinės technologijos, kurių tikslas besąlygiškas psichikos ir pasąmonės, elgesio ir sveikatos modifikavimas reikiama poveikį vykdančios pusės kryptimi. Tiesioginis žmogaus poveikis dažnai vykdomas panaudojant supersilpnus energoinformacinius poveikius.

Būtent šios aplinkybės ir sužadino šio straipsnio autoriui, profesionaliam karinių technologijų specialistui, parašyti straipsnį tokiame prestižiniame tarptautiniame žurnale, ,Nacionalinis saugumas“. Būdamas karinių pajėgų generalinio štabo ekspertu – analitiku, aš galvoju būtina atkreipti skaitytojų dėmesį į veržliai, didžiuliu greičiu besivystančias senas, o svarbiausiai atsirandančias naujas psichotechnologijas, sudarančias realius ginklus ir tuo pačiu pavojų atskirų asmenų intelektui, o svarbiausia tautai visumoje, jos armijai, jėgos struktūroms, vadovaujančioms valdžios institucijoms.

Psichofizinis ginklas – XXI amžiaus realybė. Aš viename straipsnyje neturiu galimybės nuosekliai ir logiškai atskleisti manipuliacijų technologijas, skirtas asmeninės, kolektyvinės ir visos tautos asmenų sąmonės pakeitimui. Iki šiol pagrindiniu tokių poveikiu objektu buvo laikoma žmogaus sąmonė.

Buvo laikoma nenuneigiama tiesa tai, kad jutiminiai efektai priimtini mūsų sąmonei tik tuomet ir tik tuomet, kada juos gali kritiškai įvertinti mūsų sąmonė, kad jie turi praeiti per mūsų operatyvinės atminties filtrą ir tik po to nusėsti mūsų atminties saugykloje – pasąmonėje, į kurią tiesioginis patekimas kategoriškai uždarytas. Pasąmonė buvo nagrinėjama kaip kažkas mitinio, efimerinio, bet kokiu atveju lyg kažkas snaudžiančio, neaktyvaus, nesugebantčio įtakoti į, ,sveikas“asmens mintis ir poelgius. Tačiau naujausi tyrimai įtikinamai įrodė tai, kad mūsų operatyvinė atmintis, formuojanti mūsų, ,sveiką protą“, – tai ne tik maža dalis mūsų, ,sumarinės“ atminties, kuria turi žmogus. Pagrindinis jos, ,rezervas ir saugykla“ – mūsų pasąmonė. Pasąmonėje glūdi nuo 70 iki 99 % mūsų atminties (žinių). Tuo paaiškinamas milžiniškas susidomėjimas atskleisti, ,rezervines“ žmogaus galimybes, tiesioginiu pasąmonės veikimo būdų.Panašūs darbai iššaukia fundamentalius pokyčius ne tik žmonių pasąmonės psichikoje, bet ir pokyčius jų pasaulėžiūroje, įgyjant galimybę sukurti neregėtas kitų pavergimo priemones. Veržlus tiesioginis poveikis žmogui, per jo pasąmonę, ryškus pačiuose įvairiausiose sukurtuose metoduose, atsirandančiuose šiuolaikinių slaptųjų psichotechnologijų pagrindu, kada jų poveikio subjektas nesuvokia nei tikslo, nei paties poveikio fakto. Pagrindinis jų skirtumas nuo atviro informacinio poveikio tipo yra tame, kad jos slaptos ir be veikiamojo subjekto žinios, atima iš jo teisę daryti savarankiškus logika paremtus sprendimus, laisvą elgesio pasirinkimą, troškimų įgyvendinimą, emocijų išraišką ir net psichofiziologinę organizmo būseną (nuotaiką, sveikatą). Tai pasiekiama pirminiu subjekto, ,įvedimu“ į pakitusį sąmonės būvį, arba įdiegiant manipuliuojančią informaciją, atitraukiančių dėmesį pranešimų fone, tiesiogiai į pasąmonę, aplenkiant žmogaus sąmonės kritinio įvertinimo etapą. Reikiamu metu ta informacija gavusi sąlyginį signalą (slaptažodį) iš pasąmonės lygmens pakylą į sąmonę ir žmogus ją suvokia kaip savo mintis ar įsitikinimus. Atatinkamai jame įdiegta programa žmogus – poveikio subjektas organizuoja savo poelgius,daro sprendimus. Blogiausio varianto atveju žmogus slapto informacinio psichologinio poveikio rezultate paverčiamas zombiu, kuris besąlygiškai vykdo savo valdovo valią., ,Užprogramuotas“ žmogus išoriškai elgiasi kaip paprastas žmogus ir neįtaria to, kad jis, ,užprogramuotas“. Jis sureaguos tikį jam perduodamą reikiamu laiku į raktinę komandą. Po užduoties įvykdymo žmogus -, ,zombis“ net nesupras, kad tai jis padarė vykdydamas įsakymą – programa jam, ,įsakė“ tai užmiršti.Tokio žmogaus pasąmonėn galima įdiegti net keletą specialių programų.Panašaus programavimo atvejo pavyzdys tapo žinomas suėmus ir tardant amerikiečių agentą Luisą Kastilio, apkaltinto Filipinų prezidento nužudymu.

Psichotropinių priemonių panaudojimas galimas ir kariniais tikslais. Tai leidžia kalbėti ir apie psichotropinį ginklą,kurį galima panaudoti atskirai ar deriniuose su kitomis poveikių priemonėmis. Šių metų sausio mėnesį vienu metu keliuose rusų laikraščiuose pasirodė pranešimai apie specialių dalinių kariams vykdomus psichinės korekcijos darbus Rusijos ekstremaliosios medicinos centre. Dvidešimt pirmojo amžiaus superkareivis – tai intelektualas su šimtaprocentiniais fiziniais duomenimis, sukoreguotais apibrėžtų užduočių atlikimui. Realios situacijos specialiųjų operacijų metu būna žymiai sudėtingesnės nei mes galime įsivaizduoti, juose reikalingi nepaprastai subtilus ir žaibiški sprendimai.Todėl ten, kur zombis paprasčiausiai, ,užsiciklins“, mūsų superkarys turi rasti vienintelį teisingą sprendimą.

Pasirodo tokią būsena karys sugeba įgauti naudodamas naują psichostimuliatorių. Tokio kario sugebėjimai iš tiesų fantastiniai. Naujas preparatas vienu metu ir nuramina, ir iššaukia žvalumo, ir pasitikėjimo savimi jausmus.Karys, praėjęs psichostimuliacijos kursus, sugeba vienas kovoje pasipriešinti prieš keturis. Jis gali be poilsio nueiti aštuoniasdešimt kilometrų ir po to pataikyti paeiliui į taikinio centrą dešimt kulkų iš trijų šimtų metrų atstumo. Kitas preparatas, ,sugeba pratęsti kario gyvybę po sužeidimo nesuderinamo su gyvybe“.Karys, kuris pagal visus kanonus jau yra lavonas, sugeba mąstyti ir baigti karinę operaciją iki galo, padėti savo draugams išgelbėdamas jų gyvybes. Tik po to jis mirs. Naujas kinoprojektorius, sukurtas slaptame karinės medicinos centre, įgalina žmogų būti daugelį valandų būti lediniame vandenyje. Centre atrasti originalūs giluminiai karių psichofizinio tyrimo metodai, leidžiantys nustatyti asmenis vartojančius narkotikus, su nervų – psichiniais nukrypimais ir paprasčiausius alkoholikus.

Spaudoje tvirtinama, kad rusiška karių dalis, aplenkusi NATO karius Kosove, buvo paruošta minėtame centre.Jame ruošiami ir kariai siunčiami į Čečėniją.

Atskirai norėčiau atkreipti dėmesį į taip vadinamą genetinę žemės ūkio produkciją, kuri leidžiama įvežti į Rusija nuo 1999 metų liepos mėnesio, nežiūrint to, kad rusų, anglų, japonų, prancūzų ir kitų šalių mokslininkai nustatė: kuo daugiau žmogus naudoja genetinių produktų, tuo jam didesnė tikimybė piktybinių pokyčių kraujo sudėtyje atsiradimui,nervų sistemos ir galvos smegenų susirgimams. Iš esmės, specialiai išauginti genetiniai produktai šalių eksportuotojų Rusijai yra masinis psichotropinis ginklas.Pavyzdžiui, remiantis Krasnojarsko srities gubernatoriaus Nikolajaus Kondratenko žodžiais dėl genetinės sojos tiekimo, amerikiečiams svarbu ištirti kaip genetiniai produktai veikia organizmą. Šalis tampa lyg laboratorija su bandomaisiais triušiais.Platus, be kontrolės, genetinės produkcijos platinimas gali sukelti tokius genetinius pokyčius būsimoms kartoms, kad nereikės saugoti sąmonę, nes iš viso jos nebus.

Žmogaus sąmonę galima veikti įvairios prigimties ir galingumo informaciniais signalais. Sukurtos slapto poveikio žmogaus psichikai priemonės, visų pirma, susijusios su silpnos energetikos signalais, kurių žmogus – taikinys nejaučia. Tačiau jos egzistuoja ir daro poveikį žmogaus sąmonei jam būnant sąmoningu. Veikiamasis ir veikiantysis – abu būna normaliose sąmonės būklėse. Poveikis šiuo atveju atliekamas slapta, pateikiant objektui, ,reikiamą“ informaciją kokių tai kitų audio ar video informacinių srautų fone (sugestija). Labiausiai ištobulinta akustinio poveikio (sugestijos) forma – stimulų perdavimas žemiau girdėjimo slenksčio garsios, maskuojančios informacijos fone. Tai labai lengvai aptinkama.Pats perspektyviausias ir naujausias audiosugestijos metodas – spektrinis maskavimas panaudojant muzikinę informaciją. Nuo seno žinomas vizualinės sugestijos 25 kadro metodas, kada, ,įklijuojamas“ sugestyvinis 25 kadras. Metodo esmė tame,kad filmų demonstravimo metu žmogaus akis mato tik 24 kadrus per sekundę, o 25 kadras priimamas pasąmonės lygmenyje. Tvirtinama, kad taip gaunami stulbinantys, nieko nežinančiam žmogui, poveikio rezultatai. Ši technologija daugelyje išsivysčiusių šalių uždrausta, tačiau ne pas mus…Kuriami dar tobulesni metodai, paremti, ,desperatiniu“ informacijos perdavimu, kada kiekvienas video informacijos kadras turi tik sugestyvinio vaizdo dalį.Jo negalima užfiksuoti techninėmis priemonėmis. Tai viena naujausių ir efektyviausių poveikio technologijų. Sugestyvinio vaizdo dalelės, ,susidėlioja“ nesąmoningame veikiamojo pasąmonės lygmenyje. Poveikio efektas žymiai esmingai padidėja naudojant įvairias poveikių kombinacijas.Žinomiausias ir paprasčiausias tokios kooperacijos pavyzdys – kompleksinis audio ir video poveikių panaudojimas. Pavyzdžiui, rodant per TV žmogaus veidą, eksperimente dalyvaujanti žmonių grupė turėjo jį vertinti kaip gerą ar blogą priklausomai nuo tuo pačiu momentu transliuojamos jiems nesuvokiamos akustinės sugestijos. Tokiu būdu galima modeliuoti nuomonę vienai ar kitai televizinei informacijai ( na o lengvas triukšmas veikiant TV – natūralus reiškinys). Nesuvokiama video sugestija naudojama ir karinėje medicinoje reabilituojant su psichomotoriniais sutrikimais sergančius kariškius. Tokia psichologinė pagalba naudojama rusų kariams kovojantiems Čečėnijoje. Pati sudėtingiausia sugestijos forma yra neurolingvistinis programavimas ( NLP ).

Neurolingvistinis programavimas (NLP) – metodų rinkinys skirtas žmogaus „subjektyvaus pažinimo struktūroms“ suprasti ir paveikti. NLP 1973 m. sukurė JAV psichologas Richard Bandler su lingvistikos profesoriumi John Grinder, jiems abiems NLP kurti padejo mokslininkas Gregory Bateson.NLP hipnozę labiausiai ištobulino Milton Hyland Erickson, MD (* 5/12/ 1901 Aurum, Nevada- † 25/3/ 1980 Fenikse, Arizona) Amerikos psichiatras, besispecializuojantis medicininėje hipnozėje. Jis daug metų prezidentavo Amerikos Klinikinės Hipnozės Bendrijai.Pavojus! Atakos tikslas žmogaus psichika ir sąmonė.

NLP gaunamas ilgo ir kruopštaus ,,rakto“ žmogaus pasąmonei parinkimu. Tokiu raktu naudojamas specialiai parinktas tekstas ( vadinamas neurosemantiniu hipertekstu ), turintis veikiamam žmogui svarbiausias frazes ir žodžius, žmonių grupėms,skyriams, rajonams. Efektingiausia NLP panaudojimo sritis – masininės informacijos priemonės, orientuojantis į gerai žinomą piliečių kontingentą, švietimas, medicina.

Tradicinė švietimo sistema, orientuota į ilgalaikį ir monotonišką žinių ,,kalimą“ į mokinių galvas, pradeda atsilikti nuo mokslo ir technikos žinių atsinaujinimo tempų.

Dėl žinių atnaujinimo sunkumų, žmogus būdamas technologinių sistemų valdančiu elementu, tampa nelanksčiu ir labai neefektyviu. Paruoštas apibrėžtų bazinių užduočių atlikimui, jis nespėja pradėti jų vykdymą, nes gamybos technologijos( valdymo procesai, duomenų bazės ir t. t. ) greitai iš pagrindų pasikeičia. Tai viena priežasčių žmogiško elemento eliminavimo iš sistemų priimančių sprendimus. Dabar šis prieštaravimas auga didėjančiu pagreičiu, pakeičiant vienus žmogiškuosius elementus kitais ,,dar naujesniais“. Tik nedidelis specialistų kiekis spėja vienu ar kitu būdu persikvalifikuoti į naujas specialybes ar atnaujinti savo kvalifikacijas. Daugumas jų perkeliami į mažiau atsakingas ir tuo pačiu mažiau apmokomas pareigas. Pagrindinė persikvalifikavimo kliūtis yra ilga laiko trukmė ir negarantuotas rezultatas. Tai reiškią didelį prieštaravimą tarp būtinybės naujoms sistemoms greito, žaibiško suaugusių ir vaikų apmokymo – programavimo ir šiuolaikinių atsilikusių ir neefektyvių apmokymo metodų. Išeitis iš šio akligatvio viena – skubus žmogaus programavimas ,,Internetu“naujų resursų įsisavinimui, naudojantis sukurtais NLP metodais.

Kaip nurodo NLP klasikai lingvistai Džonas Grinderis ir Ričardas Bendleris, – „smegenys mums primena sudėtingą buitinį prietaisą ar kompiuterį, kuris mums teko be vartojimo instrukcijos. Atsiradus NLP mes tokią instrukciją gavome. Tai, kas anksčiau buvo laikoma neįmanomu, pavyzdžiui, greitas naujų įpročių ir naujo elgesio įsisavinimas , žmonių tarpusavio komunikacijos su minimaliomis informacijos netektimis tampa prieinamomis ir lengvomis“. Kiekvieno žmogaus atmintis, sąmonė, pasąmonė vertinama NLP kaip ,,žemėlapio“ zonos, o pats žemėlapis atrodo kaip silpnų struktūrinių duomenų ir elgesio programų mišinys.

Visa tai vyksta be mūsų sąmonės ir, suprantama, prieš mūsų valią.

Mūsų samprata, ekologiškumas – tai ne tik apskaita ir modeliavimas, bet ir privalomas visas kompleksas priemonių, skirtų visuomenės ir asmenų apsaugai nuo prievartinio programavimo.Tai svarbiausias žmogaus psichofizinės sugos reikalavimas.

Dabar betarpiškai apie psichotroninį ginklą, kaip XXI amžiaus realybę.Žmogaus poelgių užprogramavimo efektas pasiekiamas labai aukštų dažnių kompiuterinės technikos pagalba, ,,specialiai“ spinduliuojančių generatorių, naudojamų efektyviam poveikiui į žmogaus psichiką ir fiziologiją. Milžiniška eksperimentinių darbų apimtis, nagrinėjančiu elektromagnetinių laukų poveikį biologiniams objektams, leidžia konstatuoti jų nepaprastai stiprų poveikį, tačiau labai gaila, su neišaiškintomis iki galo biologinėmis pasekmėmis. Dideli atstumai ir plati veikimo zona, specifinis, sunkiai fiksuojamas, poveikio mechanizmas paverčia elektromagnetinės sugestijos metodą labai perspektyviu ir viliojančiu mėgėjams žaisti kitų psichika. Vykdomi dideli darbai kuriant naujus specialius spinduliuočių generatorius: torsioninius,leptoninius, neutroninius, elektromagnetinius, psichotroninius generatorius. Kol kas minėti generatoriai neturi vienareikšmiai apibrėžtų poveikių faktorių, todėl dabar intensyviai dirbama norint atskleisti tikrąjį psichotroninės technikos mechanizmą. Stulbinančios kompiuterinės programos jau dabar – virtuli realybė.Kompleksiškai veikiamam žmogui pateikta informacija patenkusi į giluminius psichikos klodus, gali pakeisti norima linkme sąmonės elementus ir įgalina tuo manipuliuoti jo sąmone.Greitas kompiuterinių virtualios realybės programų vystymasis sukuria technogeninio narkotiko – stipresnio ir ,,lankstesnio“, valdančio žmogaus sąmonę, nei dabar žinomi narkotiniai preparatai,atsiradimą.

Didžiulį poveikį jūs galite patirti žaisdami kompiuterinius žaidimus, kurių įdomios fabulos kontekste galima spręsti ir sugestijos uždavinius, transformuojant žaidžiančio žmogaus psichiką norima linkme įvestos į žaidimą programos dėka. Kompiuterinių žaidimų gamintojai jau senai suprato tai, kad naudingiau investuoti pinigus ne žaidimų grafikai gerinti, bet į psichikos valdymo mechanizmus. Globalinis internetinis tinklas turi virš 450 milijonų abonentų daugiau nei 154 pasaulio šalyse. To negalėjo neįvertinti kariniai specialistai, nagrinėjantys įvairius konfrontacijų variantus. 1995 metais karinių pratybų metu amerikiečių strategai atvirai pareiškė, kad jau dabar smarkiai padidėjo galimybė efektyviai veikti žmonių sąmonę, ir kad JAV gali realiai panaudoti internetinį tinklą kaip svarbų mechanizmą bet kokiai informacinei kompanijai.Internetinių tinklų poveikį nagrinėja savo paskutiniame numeryje žurnalas ,,LAN MAGAZIN“.Pasąmonę veikiančios programos internetiniuose tinkluose naudojamos masiškai, neigti tai beprasmiška. Pirma ,,kregžde“ šioje ,,veikloje“ buvo šveicarų programuotojo Juliaus Furtato sukurtas virusas ,,rave on“.Jo sukurta ,,programa“ pranešdavo, kad ji negali dirbti esamame monitoriaus rėžime, po ko monitorius pradėdavo mirgėti. Mirgėjimo dažnis buvo parinktas taip, kad veiktų hipnotizuojančiai. Vienas kadras , kartodavosi kas šešiasdešimtą kadrą ir teikdavo pasąmonei pranešimą ,,rave on! Be happy with acid and pot!“

Pasąmonę veikianti informacija pastoviai veržliai evoliucionuoja. Dar roko muzikoje buvo naudojamos slaptai reversiniu būdu įrašytos frazės. Šiuo metu įrodyta tai, kad žmogaus praleidžiančio ilgesnį laiką prie kompiuterio smegenys , pasąmonėje dešifruoja ištisas frazes, įrašytas šešiolikos kalbų versijas perduodamas internetiniais tinklais… Paplitus Javos apletams su jų multimedinėmis galimybėmis pavojus smarkiai padidėjo… Programos ,,Ecologist“ modulis,,Brain Blaster‘‘ skanuoja jūsų kompiuterio dažnius,nustato jūsų smegenų alfa ir beta dažnius, ir uždraudžia sistemai susiderinti su tais dažniams.

Kompiuterinis virusas nepersikelia į organizmą,tačiau gali efektyviai slopinančiai veikti žmogaus imuninę sistemą. Vienas iš ,,trojos arklių“ klasės virusinių programų variantų – klaviatūros skan kodų skirtų ,,pasiklausimui“ yra gan intelektualus. ,,Aklys“ pradeda valdyti monitorių ir klaviatūrą. Jis imituodamas operatyvinės sistemos sutrikimus turi vienintelį tikslą: užfiksuoti vartotojo reakciją. Visi jo atsakomieji veiksmai – klavišų spaudymas, judesiai pele – interpretuojami kaip valdomos komandos ir perduodamos serveriui ir užrašomos duomenų bazėje.Duomenų bazė – tai faktiškai didelis temperamentų ir charakterių bankas, kurį jūs, vartotojas, papildote, susierzinę baksnodami pirmus pasitaikiusius klavišus. Analizuodama įrašus bazėje, programa pasiūlo atatinkamą taktiką,kuri saugoma kitose lentelėse. Klientui pateikiamos naujos, sukoreguotos provokacinės, valdomos funkcijos: pavyzdžiui, pranešimai apie klaidas pasirodo labiausiai jus erzinančioje formoje.

Noriu pabrėžti tai, kad niekas neapgins nei jūsų, nei jūsų vaikų. Psichofizinio poveikio technogeninės priemonės intensyviai vystosi naudodamos naujausias informacinių technologijų žinias ir sudaro greitai augantį pavojų visuomenei. Visos nagrinėtos priemonės, metodai ir slapti poveikių būdai, integraliai vadinami psichofiziniu poveikiu, sudaro psichotroninio ginklo fizinę esmę. Psichotroninis ginklas – tai visų galimų priemonių ir metodų visuma: technotroninių, psichotroninių, kompleksinių paslėpto prievartinio poveikio žmogaus pasąmonei turint tikslą modifikuoti jo sąmonę,elgesį ir net fiziologinį būvį norima veikiančiosios pusės kryptimi.

Pats pavojingiausias žmogui psichofizinio ginklo tipas – kompleksinis – kombinuotasis, nors visos jo galimybės dar ne pilnai ištirtos. Net paprastai vertinant jau dabar žinomus metodus, priemones ir pasąmonės prievartinius veikimo būdus ir jų derinius visa tai duoda siaubingus rezultatus. Tokių derinių gali būti daug šimtų. Tai tik įvertinant porines kombinacijas. O jei įvertinti galimas trigubas, keturgubas ar dar visai nenagrinėtas poveikių kombinacijas , tai jų skaičius išaugs keletą kartų. Tokia ,,perspektyva“ atveria mokslininkams turtingiausią tyrinėjimų sritį. Gauti nauji rezultatai įgalins sukurti dar galingesnius ir efektingesnius psichotroninius ginklus.

Galimų psichofizinių poveikių žmogui analizė atskleidžia pavojus įvairiose lygmenyse.Pagrindiniai pavojai sekantys: charakterio bruožų pokytis,intelekto ir kūrybinio potencialo sumažėjimas,padidėjusi psichologinė įtampa, nuomonių poliarizacija,įvairių socialinių santykių nutrukimas,sveikatos genetiniame lygmenyje sutrikimai, visuomenės su specifiniais tikslais ,,susisluoksniavimas‘‘, savikritikos praradimas, socialinių grupių ,kurias pasąmoniniame lygmenyje valdo atskiri asmenys ar asmenų grupės ir vykdo bet kokius jų įsakymus, atsiradimas.

Labiausiai visa tai pavojinga valstybės valdančioms struktūroms, valstybės tarnautojams, kariškiams ir kitoms visuomenei atsakingų asmenų kategorijoms, kadangi ji savo veiksmais gali atiduoti valdžią nusikalstomoms struktūroms, avanturistams ar galimiems priešams. Psichofizinis ginklas jau šiandien iš esmės transformuoja sampratas ,,informacinis ginklas“ ir ,,informacinis karas“ ir iš esmės keičia jų sampratą perspektyvoje. Tai gali tapti viena pagrindinių nacionalinio saugumo grėsmių XXI amžiuje.

Baigiant tikslinga pažymėti, kad per paskutinius 6 – 7 metus įvyko kokybinis užsienio šalių valstybinių ir mokslinių struktūrų požiūrio pokytis į psichotroninį ginklą , tai tapo slapta sritimi. Psichotroninius tyrinėjimus vykdo užsienio valstybinės ir privačios struktūros. Amerikoje tuo užsiima daugiau nei 15 universitetų. Platūs moksliniai tyrinėjamieji darbai nagrinėjantys biolaukų ir psichofizinių poveikių problemas vykdomi NATO bloko šalyse. Kinijoje, Japonijoje, Izraelyje ir PAS vyksta labai išvystyta intensyvi naujų būdų , priemonių, formų ir psichinio poveikio didelėms žmonių masėms ir armijų padaliniams paieška.

Būtina suprasti psichotroninio ginklo atsiradimo ir jo įtraukimą į gyvenimą faktą.

Šios problemos negalima slėpti. Būtina pagalvoti apie mūsų visuomenės ir valstybinių struktūrų saugumą.

Šiuo metu psichotroniniai poveikiai , torsioninių laukų, technogeninių ir žemės elektromagnetinių laukų poveikiai nustatomi tik radiosteziniais metodais, naudojant torsionines – radiostezines antenas. Todėl, turintiems galimybe, patartina atlikti radiostezine butų, aplinkos, gamybinių ir darbo patalpų profesionalią radiostezinę ekspertizę – www.radiostezija.lt.

V.PROKOFJEVAS
TECH. MOKSLŲ DAKTARAS
RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ PAJĖGŲ ŠTABO EKSPERTAS

Views All Time
Views All Time
2056
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!