LLU Protestas Akcija Piketas Savivaldybë Aplinkosauga Atliekos Deginimas
Prie Vilniaus savivaldybës pastato – protesto akcija “Vilnius – Lietuvos sostinë ar Rubikono UABas?”. Dainiaus Labuèio (ELTA) nuotr.
Vilnius, 2009 m. spalio 21 d. (ELTA). Vilniaus Lazdynø rajone planuojamos statyti atliekø deginimo gamyklos prieðininkai stebisi, kad su ðiuo projektu susijæ sprendimai sostinës savivaldybëje priiminëjami nedalyvaujant miesto tarybai. Prieð tokios gamyklos statybas pasisakantys vilnieèiai teisybës þada ieðkoti ir Europos Komisijoje. rb

Views All Time
Views All Time
83
Views Today
Views Today
1
0 0