| | | |

Kas yra Lurdas?

Lurdu pas mus paprastai vadinama vieta prie šaltinėlio ar upelio su įrengta lauko akmenų niša ir Marijos statula. Jas įrengia katalikai – švč. Mergelės Marijos garbintojai. Pašventina, kartais čia aukojamos Mišios, atvykstama ir pavieniui pasimelsti su prašymu švč. Mergelei Marijai. Tokių vietų Lietuvoje ir Žemaitijoje yra nemažai. Arčiausiai Klaipėdos – Kretingoje, Palangoje, Ablingoje, Plungėje… Lurdas – tai miestas Prancūzijos pietuose. Iš čia po visą Europą ir paplito tradicija garbinti Jėzaus motiną Mariją prie vandens. Paplito po to, kai šiame Prancūzijos mieste 1858 metais vasario 11 d. keturiolikmetei mergaitei Bernadetai Subiru pasirodžiusi Jėzaus motina Marija. Bernadeta Mariją regėjusi ir su ja bendravusi net 18 kartų. Marija paraginusi Bernadetą tam tikroje vietoje kasti žemę, ir taip ištryškęs šventas šaltinis, kurio vanduo išgydęs daugybę ligonių. Garsas apie stebuklų vietą netruko paplisti po visą pasaulį. Iki šiol maldininkai iš viso pasaulio traukia į Lurdą, kur pastatyta didelė puošni bažnyčia – bazilika. Čia kiekvienas gauna didžiulę dvasios atgaivą. Yra įrengtos sveikatos maudyklės. Po Lietuvos atgimimo ten apsilanko nemaža maldininkų ir iš Lietuvos. Lauktuvių parveža šventojo šaltinio vandens. O Bernadeta Subiru buvo labai ligota. Ji tapo vienuole. Nevero vienuolyne 1879 metais, būdama tik 35-erių, ir mirė. 1933 metais Popiežius Pijus XI paskelbė ją šventąja.

| | | |

Lurdo Švč. Mergelė Marija

1858 m. vasario 11 d. Lurde, pietinėje Prancūzijoje, šv. Bernadeta Subiru rinko žabus prie Gavė upelio. Staiga jai apsireiškusi Švč. Mergelė išmokė gražiai persižegnoti ir kalbėti rožančių. Kitą kartą Marija pakvietė Bernadetą ateiti prie groto 15 dienų kasdien ir kartu su ja kalbėti rožančių už nusidėjėlių atsivertimą. Iš viso Marija Bernadetai apsireiškė 18 kartų. Ji mokė, kaip melstis už nusidėjėlius ir kvietė tikinčiuosius atgailauti. Marija taip pat liepė Bernadetai atkasti urve glūdintį šaltinį, kurio vanduo stebuklingai gydė ligonius. Marija Bernadetai sakė, kad nori, jog ten būtų pastatyta bažnyčia, į kurią būtų einama su procesijomis, siekiant permaldauti Dievo rūstybę. Kai Bernadeta, vietos klebono liepiama, paklausė Apsireiškusios vardo, Marija atsakė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas”. Tik prieš keturis metus popiežius Pijus IX buvo paskelbęs Nekaltojo Prasidėjimo dogmą ir dabar Marija pati pasakė žmonėms titulą, kuriuo norėjo, kad į ją būtų kreipiamasi. 1862 m. Bažnyčia Mergelės Marijos apsireiškimus Lurde oficialiai pripažino autentiškais. Čia buvo pastatyta Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia. Dabar Lurde apsireiškimo vietoje stovi trys didingos bažnyčios. Lurdas tapo Prancūzijos, o iš dalies ir Europos religinės dvasios atgimimo centru. Yra susikūrusi žymių gydytojų grupė, tirianti visus stebuklingus išgijimo faktus.