Išdavystė – tai viena svarbiausių Lietuvos partizanų sąjūdžio priežasčių, kurią nurodo daugelis autorių, rašiusių šia tema, ir gyvi to meto liudininkai. Tą patvirtina ir dokumentinė MGB skyrių, pokario metais veikusių visuose valsčiuose, medžiaga.

Rokiškio apskrities MGB skyriaus sudaryti karinių-čekistinių operacijų aktai rodo, kad daugiau kaip 30 proc. operacijų prieš partizanus sėkmę lėmė tai, kad MGB iš savo agentų sužinodavo tikslias partizanų buvimo vietas ir partizanų skaičių. Paprastai prieš 3-5 partizanus, prisiglaudusius bunkeriuose, būdavo siunčiama gerai ginkluota daugiau kaip 50-ties MGB kareivių kuopa. Dažnai partizanai nepasiduodavo ir žūdavo priešindamiesi. Kiekviename karinės-čekistinės operacijos akte pažymėta, kad operacija vykdavo remiantis agentūros pranešimais.

1948 11 23 agentūriniame pranešime Rokiškio apskrities MGB skyriui agentas “Maskva” labai detaliai aprašo partizanų A.Kalpoko ir S.Juknevičiaus paėmimą Baublių kaime. Iš pranešimo matyti, kad agentas aplanko net 7 partizanų ryšininkus ir išklausinėja, ką žino apie įvykį Baublių kaime. Ryšininkai viską, ką žino, papasakoja agentui “Maskvai”, nes jį laiko partizanu ir dar savo kaimo žmogumi. Be to, agentas teiraujasi, ar dažnai juos aplanko partizanai, ką jie kalba ryšininkams. Iš ryšininkės G.D. “Maskva” sužino, kad pas gimines slapstosi jos brolis, grįžęs iš lagerio. Iš ryšininkės B. – ką rašo iš lagerio jos pažįstamas V.I. apie kitus kaimynus, išdavusius partizanus ir t.t. Agentas, veikiantis partizanų gretose, taip pat rizikuodavo, pavyzdžiui, galėjo patekti į stribų ar kareivių pasalas. Todėl agentūriniame pranešime yra prašymas: “Iki kito karto prašau nesiųsti kareivių į Slabados, Pagrubės, Lingėnų kaimus Juodupės valsčiuje”. Drauge su partizanu agentu “Maskva” pas žmones vaikščioja ir partizanas, kuris nenujaučia, ką apie jį galvoja tariamas kovos draugas “Maskva”.

“Banditas Š. Baigia nusibosti, naudos iš jo visai nedaug todėl, kad visi ryšininkai palaiko su manimi ryšį, ir, be to, jie visi man gerai pažįstami. Todėl klausiu, ar pasiųsti banditą Š. Pas Abraomą, ar dar palikti gyventi?”

Toliau pranešime aiškėja viena priežasčių, dėl ko “Maskva” norėtų likviduoti partizaną Š.

“Banditas Š. Su manimi nenori eiti sumušti arba apiplėšti J.Dovydėno iš Trumpiškių kaimo, bijo, kad gali supykti kiti banditai, nes jiems J.Dovydėnas geras žmogus”.

Agentūrinis pranešimas užbaigiamas padėka: “Vatines kelnes jau gavau ir už jas širdingai dėkoju”.

Pagal tokių agentų kaip “Maskva” pranešimus MGB paruošdavo karinės-čekistinės operacijos planą. Pavyzdžiui, operatyvinis planas dėl M.Kurkliečio būrio likvidavimo: (Operatyvinė padėtis : pagal žemėlapį 1:100 000, išleistą 1943 m.). “Pagal agentų pranešimus nustatyta, kad partizanų vadas Kurklietis kartu su trim partizanais 1946 03 03 14 val. Per Skiemų kaimą (620) išėjo į Ragelių kaimą (0616), iš kur turi sugrįžti į Skiemų (0620) arba Kirkūnų (0622). Tai įvyks naktį iš rugsėjo 4-osios į 5-ąją.”

Toliau nustatytos galimos vietos pagal koordinates, kur judės partizanai.

Priemonės:

“Dėl partizanų likvidacijos paruošti 5 pasalas iš 285 š.p. Viso – 25 kareiviai”. Toliau nurodomas tikslus pasalų išdėstymas pagal koordinates..

Operatyviniai papildymai:

Ryšys tarp pasalų palaikomas raketos signalais ir slaptažodžiais. Išėjima į nustatytas koordinates 1946 09 03 20 val. Prie plano pridedama:
1. Pasalų išdėstymo schema,
2. 2. Agento “Šukio” pranešimas.

Rezultatai:

1946 09 04 2 val. Naktį prie Skiemų kaimo nušauti du partizanai: Kurklietis Matas ir II-asis nežinomas.
Panašių agentų kaip “Maskva” ar “Šukys” buvo ir kituose partizanų būriuose, veikusiuose Rokiškio apskrityje.

1949 01 01 Rokiškio MGB skyrius sudarė visų partizanų būrių, veikusių Rokiškio srityje, sąrašus. Kiekvienai partizanų grupei buvo užvesta agantūrinė byla ir sukurtas jai pavadinimas. Pavyzdžiui, Gedimino vardo partizanų kuopai buvo paruošta agentūrinė byla “Bezideinyje” Nr. 682, J.Žukausko partizanų būriui – agentūrinė byla “Lesnyje volki” Nr. 584, Dariaus ir Girėno kuopai – agentūrinė byla “Vragi” Nr. 927, P.Skiauterio būriui – agentūrinė byla “Ostatki” Nr. 526 ir t.t.

Tai buvo partizanų grupių, jų sudėties išaiškinimo, susekimo ir likvidavimo bylos. Sąrašuose yra pateikiamos partizanų pavardės, vardai, tėvavardžiai, slapyvardžiai, gimimo metai, socialinė padėtis, išsilavinimas, partiškumas, pareigos būryje, ginkluotė, gyvenamoji vieta, žuvimo ar suėmimo data. Daugelis sąrašų grafų yra visiškai užpildytos.

MGB darbo techniką atskleidžia agentūrinė byla “Čiornyje” apie P.Černiaus-Tigro būrio partizanus, ypač partizaną L.Vaikulį-Panterą. MGB parengia planą, kaip sukompromituoti partizaną Panterą kitų partizanų akyse ir ypač prieš partizanų vadovybę.

Priemonės:

Ryšininkams parašomi laiškai nuo kitų partizanų, kuriuose Pantera kaltinamas ryšiais su MGB.

Per agentą Liepą, kuris labai artimas Panterai, sužinoma, pas ką labiausiai lankosi Pantera, tie žmonės suimami ir tardomi.

MGB sužino, kad jų informatorius Vėjas, turintis ryšių su Pantera, slepiasi nuo MGB, kad jis dažnai susitinka su Ąžuolo skyriaus partizanais “Lotu”, “Liepa” ir kt. Per vieną iš susitikimų MGB darbuotojai paaiškina Vėjui, kad Pantera yra MGB žmogus, bet dabar su juo nutrūko ryšys, todėl Vėjas turi padėti tą ryšį atkurti.

Šias žinias iš Vėjo, kuris partizanams atrodo patikimas, sužino Ąžuolo skyriaus partizanai.

Šios MGB priemonės prieš partizaną Panterą duoda tokius rezultatus:

Partizanai į K.Margio rinktinės štabą praneša:
P.Kemeklis – Tėvas rinktinės vadui Rokui: “Pantera nieko neklauso, eina, plėšikauja, geria, pasirodo dieną kaimuose, dėl to sodina mūsų žmones į kalėjimą”.

B.Narbutas-Šernas 1949 m. balandį kalbėjo: “Kai kada man pasidaro pikta ir baisu, kad žiemą aš bijojau ne kareivių, o tokio tipo ir žmogžudžio kaip Pantera”.

Jūžintų ir Ragelių apylinkių gyventojai kalba, kad kur tik pasirodo Pantera, ten prasideda areštai.

Išvados:

Agentas “Maskva” pranešė, kad pavyko sukompromituoti Panterą ir Margio rinktinės vadovybė jį nuteisė sušaudyti.

1949 08 08 Margio rinktinės partizanų karo lauko teismas nuteisė Panterą sušaudyti už gyventojų plėšimą ir kitus nusikaltimus.

1949 08 15 Čivilių kaime Južintų valsčiuje Ąžuolo skyriaus partizanai sušaudė Panterą ir lavoną liepė palaidoti “V”. Suimtas “V” parodė vietą, kur užkasė panterą. Mes (MGB) lavoną atkasėme ir Panterą atpažinome.
Šie dokumentai liudija, koks sunkus ir negailestingas buvo Lietuvos partizanų kelias pokario metais.

Romas Matulionis
“Lietuvos aidas”, 1991 12 06.

Views All Time
Views All Time
4824
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!