Vokiečių didžioji enciklopedija “Der grosse Brokhaus” 1934 m. straipsnyje “Špuk”-”Bildukas” štai ką rašo:

Jau senai yra žinomi tokie reiškniai, kad daiktai plevena ore, kai juos kažkokios nematomos jėgos mėto iš vienos vietos į kitą, kad kažkas nemotoma beldžiasi, barškina, jadkažkas nematoma žingsniuoja, skambina muzikos instrumentais, gulinčiam nutraukiama antklodė.

“Duomenų apie spiritistinius reiškinius yra labai daugiš įvairių amžių ir tautų. Mokslas tuos reiškinius tiria, stengiasi tikrus, neginčytinus atskirti, atsijoti nuo netikrų. Tai padaryti nelengva. Nelengva dėl to, kad tokie reiškiniai vyksta tik vienoje tam tikroje ir tai tik tam tikromis sąlygomis, pvz.,tik patamsyje ar silpnai rusvoje šviesoje.”

Minėtosios enciklopedijos 17 tome yra kitas straipsnis “Spiritizmus”. Jame štai kas sakoma apie parapsichologinius reiškinius: “Tie reiškiniai yra iš dalies paprasti ir naturalūs, kaip ir visi kiti fiziniai reiškiniai, pvz., beloimai, daiktų judinimai, skambinimai muzikos instrumentais, rašymai, gėlių atnešimai…… Bet jie yra nuostabūs ir nesuprantami dėl tų aplinkybių, kurioms esant jie vyksta. Kai kuriais spiritistiniais reiškiniaisgal būtų galima ir paabejoti ar juos palaikyti apgaule ar žiūrovų nepastabumu. Bet beldimai, niekieno neliečiamų daiktų judinimai yra tiek įrodyti, kad jais neabejoja netir reikliausi, kritiškiausi mokslininkai.” (1934 m. p. 700)

Didysis Bažnyčios mokytojas Tomas Akvinietis mirusiųjų pasirodymą laiko galimu dalyku. Tik sako, kad be Dievo leidimo jie to daryti negalį. Savomis jėgomis mirusieji, pasak Tomo, materializuotis negalėtų. Tam tikslui esą būtina, kad Dievas įpatingu būdu padėtų. Todėl mirusiųjų pasirodymus jis laiko stebuklais. (Summa th. 89.8 ad. 2)

Tokios pat nuomonės laikosi ir Šv. Augustinas. Jei mirusieji galėtų savavališkai pasirodyt, tai esą jo motina Šv. Monika) būtų jam jau ne vieną kartą pasirodžiusi. Čia jis rašo: “Nekalbant jau apie kitus, mano motina net kasnakt man pasirodytų. Norėdama mane aplankyti, jinai pereitų sausumas ir jūras.” (De cura pro mortuis geranda c.13)

Milano kardinolas Džiovanis Kolomba rašo: “Žinios iš mirusiųjų pasaulio yra gan retos. Tai ypatinga Dievo malonė. Jie iš mūsų žinias gauna, bet mums jų perduoti negali.”

Prancūzijos, Anglijos ir Amerikos universitetai turi net atskiras katedras ir leidžia laikraščius parapsichologiniams reiškiniams tirti. 1977 m.II.6 d. prof. Dr. A. Rėšas (Reschoh) akademikų suvažiavime skaitė paskaitą apie žmones, turinčius nepaprastus sugebėjimus. Pasak jo, yra žmonių, kurie matą kitų mintis. Čia jis paminėjo moterį aiškiaregę, kuri iš anksto buvo išpranašavusi Amerikos prezidento Kenedžio mirtį. Jinai jo mirtį ir kai kurias smulkmesnes jos aplinkybes pasakė vieneriais metais anksčiau negu jis mirė. Ši jos pranašystė buvo jai pranašaujant užrašyta. Rėšas pareiškė, kad šiandien žymesnieji politikai kreipiasi į ją prašydami patarimų. Jis minėtajame akademikų suvažiavime savo paskaitos mintis aiškino bei vaizdavo tam tikrais filmais. Jis čia daug kartų tvirtino, kad šie filmai yra tikri. Čia matome tam tikrus apsėdimus, egzortus (velnių išvarymus), stebuklingus išgijimus, pakilimus į orą, vieno amerikiečių žynio ir vienos brazilijos sektos nario pagavinius (ekstazinius) reiškinius. (Katal. zontagsblat. Boston – Brizen, 1977. II.13 n.6).

Originalios literatūros lietuvių kalba parapsichologiniais klausimais kaip ir neturime, išskyrus keletą vertimų. Mok. J. Mačernis yra išvertęs J. Gotfrydo Roperto (Raupert) knygelę “Spiritizmo dvasios” (Šv. Kazimiero Draugijos išleistą 1931 m.) ir kitą knygelę “Mirusieji gyvena” (Marijonų išleistą). Kun. J. Lomanas yra parašęs “Parapsichologiją”. Ši jo knyga dar neišspausdinta.

Ir mano ši knygelė yra šios srities tam tikras bandymas. Vieną šių nuostabiųjų reiškinių dalį esu pats surankiojęs, o kita dalis yra paimta iš Kun. Ant. Kaubrės rankraščių.

Views All Time
Views All Time
3630
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!