Kompiuterių programų teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (priimtas 1999 metų gegužės 18 dieną, įsigaliojęs 1999 metų birželio 9 dieną);
1886 m. Berno Konvencija “Dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos” (Lietuvos Respublikoje įsigaliojusi 1995 metų gegužės 16 dieną);
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (214(10) straipsnis);
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas (142, 142(1), 142(2), 142(3) straipsniai).

Kas yra autorių teisių pažeidimas?

Remiantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 64 straipsniu, autorių teisių pažeidimu laikomas:

kompiuterio programos panaudojimas (išleidimas, atgaminimas, importavimas, platinimas ir pan.) be autoriaus licencijos (nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos sąlygas);
kompiuterių programų neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais (siekiant pasipelnyti);
įstatyme ar autorinėse sutartyse nustatyto autorinio atlyginimo nesumokėjimas;
bet kokių techninių apsaugos priemonių, kurias autorių teisių subjektai naudoja šiame įstatyme numatytoms savo teisėms įgyvendinti arba apsaugoti, pašalinimas, taip pat paslaugų tai padaryti siūlymas bei atitinkamų prietaisų, leidžiančių pašalinti tokias technines apsaugos priemones, gaminimas, importavimas, gabenimas, laikymas turint tikslą platinti ir platinimas;
informacijos apie autorių teisių valdymą panaikinimas arba pakeitimas be autorių leidimo, taip pat kūrinių ar jų kopijų platinimas, importavimas;
autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimas;
kitų įstatymo nuostatų pažeidimas.

Autorių teisių gynimo būdai

Autorius arba jo teisių perėmėjas, gindamas savo pažeistas teises, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, policiją, prokuratūrą, kurie priima sprendimą dėl civilinės, baudžiamosios ir administracinės atsakomybės taikymo.

Civilinė teisinė atsakomybė

Už padarytus autoriaus teisių pažeidimus (kurie nurodyti aukščiau) LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 67, 68, 69 str. nustato:
– nuostolių ar žalos (materialinės ir (ar) moralinės) atlyginimą (į nuostolius įskaitomos negautos pajamos ir kitos turėtos išlaidos);
– kompensacijos, kurios dydis apskaičiuojamas nuo atitinkamo kūrinio teisėto pardavimo kainos, didinant ją iki 200 procentų, o esant pažeidėjo tyčiai – iki 300 procentų, išmokėjimą;
– neteisėtų kompiuterių programų, jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą ar sunaikinimą.

Autorius arba autoriaus teisių perėmėjas papildomai gali reikalauti atlyginti moralinę žalą, kurios dydį pinigais nustato teismas. Moralinės žalos atlyginimo dydis kiekvienu atveju neturi būti mažesnis negu 5 000 litų ir didesnis negu 25 000 litų.
Be to, neatidėliotinais atvejais, esant pakankamai duomenų apie autoriaus teisių pažeidimą, teismas, gavęs autoriaus teisių subjekto ieškininį pareiškimą, gali taikyti laikino pobūdžio priemones, būtinas teismo galutiniam sprendimui įvykdyti, t.y. a) gali įpareigoti asmenis nutraukti neteisėtą kūrinių panaudojimą; b) uždrausti išleisti į apyvartą neteisėtas kūrinių kopijas ir pan.

1886 m. Berno konvencija “Dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos” nustato, kad kūriniams (taip pat ir kompiuterių programoms), sukurtiems valstybėse, kurios yra šios Konvencijos dalyvės, yra taikomas toks pat teisinis režimas, kaip ir Lietuvos autorių teisių objektams (nacionalinis teisinės apsaugos režimas).

Administracinė atsakomybė

LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(10) str. nustato:
Neteisėtas kūrinio atgaminimas, platinimas, viešas atlikimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis komerciniams tikslams, taip pat laikymas tokiems tikslams baudžiamas bauda nuo 1 tūkstančio iki 2 tūkstančių litų, o esant pakartotiniam pažeidimui – iki 3 tūkstančių litų, taip pat konfiskuojami neteisėtai išleisti, atgaminti, platinami, kitaip naudojami ar laikomi egzemplioriai bei neteisėto atgaminimo įranga.
Be to, neteisėtoms kompiuterių programų kopijoms, įvežamoms į Lietuvos Respubliką, gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos muitinės priemonės.

Baudžiamoji atsakomybė

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 142 str. numato baudžiamąją atsakomybę už autorystės teisės pasisavinimą:
svetimo literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) arba jo dalies ar išradimo išleidimas arba viešas paskelbimas savo vardu yra – baudžiamas laisvės atėmimu iki 2 metų arba bauda;
literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) arba išradimo autoriaus privertimas pripažinti kitą asmenį bendraautoriumi ar autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės teisių pasinaudojant tarnybos padėtimi arba grasinant autoriui ar jo artimiesiems smurtu, turto sunaikinimu ar sužalojimu arba kompromituojančių žinių paskelbimu – baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 metų arba bauda.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 142(1) str. numato baudžiamąją atsakomybę už kompiuterio programų neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų importavimą, eksportavimą, platinimą, gabenimą ar laikymą:
literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais, jeigu atgaminamų, importuojamų, eksportuojamų, platinamų, gabenamų ar laikomų neteisėtų kopijų bendra vertė (apskaičiuojama pagal teisėtų kopijų mažmenines kainas) yra ne mažesnė kaip 100 minimalių gyvenimo lygių (MGL) suma, arba ta pati veika, padaryta grupės iš anksto susitarusių asmenų, – baudžiama laisvės atėmimu iki 2 metų arba bauda.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 142(2) str. numato baudžiamąją atsakomybę už informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimą arba pakeitimą:
informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą, identifikuojančios kūrinį, kūrinio autorių, kitą autorių teisių subjektą arba atlikėją, kūrinio atlikimą, fonogramą, fonogramos gamintoją, kitą gretutinių teisių subjektą, taip pat informacijos apie kūrinio, atlikimo ar fonogramos naudojimo sąlygas ir tvarką, įskaitant visus skaičius ar kodus, perteikiančius tokią informaciją, kuri pažymėta kūrinio, atlikimo įrašo ar fonogramos egzemplioriuose arba pateikiama jų viešo paskelbimo metu, sunaikinimas arba pakeitimas komerciniais tikslais be autorių teisių ar gretutinių teisių subjektų leidimo – baudžiamas laisvės atėmimu iki 1 metų arba bauda.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 142(3) str. numato baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimą:
neteisėtas bet kokių techninių apsaugos priemonių, kurias autorių teisių ar gretutinių teisių subjektai naudoja savo teisėms įgyvendinti arba apsaugoti, pašalinimas bei prietaisų (dekoderių, dekodavimo kortelių ir kitų prietaisų), leidžiančių pašalinti tas technines apsaugos priemones, gaminimas, importavimas, eksportavimas, laikymas, gabenimas ar platinimas komerciniais tikslais – baudžiamas laisvės atėmimu iki 2 metų arba bauda.

Views All Time
Views All Time
4275
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!