Konkurencijos taryba pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimas ,,Dėl paslaugų pirkimo iš UAB ,,Rubicon eventus” (vienos iš „Rubicon group” įmonės) ir vėliau sudaryta sutartis pažeidžia Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldybė įpareigota panaikinti šią sutartį arba jos nuostatas pakeisti taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo, gavus UAB ,,Versenta” skundą ir esant pagrindui manyti, kad Savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais įsipareigojama pirkti paslaugas iš konkrečių veikiančių ūkio subjektų, galimai privilegijuoja šiuos ūkio subjektus kitų rinkoje veikiančių ūkio subjektų atžvilgiu, tuo galimai pažeidžiant Konkurencijos įstatymą.

2006-07-31 Konkurencijos taryba gavo UAB ,,Versenta” pakartotiną prašymą atlikti išsamų Savivaldybės veiksmų perkant paslaugas iš UAB ,,Rubicon eventus” tyrimą. Kaip savo prašyme nurodo UAB ,,Versenta”, net panaikinus Savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 13 d. sprendimus, savivaldybės institucija toliau priiminėja sprendimus, kurie teikia privilegijas UAB ,,Rubicon eventus” ir diskriminuoja kitus ūkio subjektus.

2005-04-13 sprendimu Vilniaus savivaldybės taryba įpareigojo savivaldybės administraciją pirkti paslaugas iš UAB ,,Rubicon eventus”, siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų organizacijų nekomercinius renginius. Po to tarp savivaldybės administracijos ir UAB «Rubicon eventus” buvo pasirašyta patalpų nuomos sutartis.

„Šios patalpos Savivaldybės yra nuomojamos siekiant paremti nekomercinių renginių organizavimą Vilniaus mieste,- rašoma Konkurencijos tarybos sprendime, – kaip nurodyta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-03-28 įsakyme Nr.30-580 nekomerciniai renginiai – Savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų bei kitų organizacijų organizuojami masiniai renginiai, kurie yra svarbūs Vilniaus miesto bendruomenei, Vilniaus miesto garsinimui užsienyje, stiprinant lietuvių ir kitų tautų, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, kultūrinius ryšius, siekiant tinkamai švęsti valstybines šventes, paremti integracinius, sporto, kultūros ir kitus visuomeninius renginius. Nekomerciniai renginiai paprastai yra nemokami, į juos platinami kvietimai. Atskirais atvejais į nekomercinius renginius gali būti platinami bilietai, tačiau nekomercinio renginio organizatoriai neturi teisės siekti pelno iš organizuojamo renginio, o lėšos, gautos už išplatintus bilietus į nekomercinį renginį, negali viršyti renginio organizavimo išlaidų ar būti naudojamos kitiems nei numatyta renginio organizavimo tikslams.

Pastebėtina, kad apibrėžiant atitinkamos paslaugos rinką, šiuo atveju būtų tikslinga įvertinti dalyvių skaičių, kuris dalyvauja Savivaldybės organizuojamuose nekomerciniuose renginiuose, kadangi 2005-04-13 Savivaldybės tarybos sprendime Nr. 1-759 yra numatyta, jog kiekviename renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 4000 dalyvių. Tačiau sutarties Nr. 14-90, kuri buvo sudaryta tarp Savivaldybės administracijos ir UAB ,,Rubicon eventus” (remiantis minėtu 2005-04-13 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-759) 2.2 punkte yra nurodoma, kad ,,šalys susitaria, kad kiekvienas atskiras patalpų nuomos kartas (patalpų nuoma vienam renginiui) apima patalpų suteikimą renginiui, kuriame dalyvauja iki 4000 žiūrovų”. Vadinasi, vadovaujantis minėtu Savivaldybės tarybos sprendimu ir sudarant sutartį, nebuvo atsižvelgta į Savivaldybės tarybos sprendime įrašytą reikalavimą ( žiūrovų skaičius nemažiau kaip 4000). Remiantis minėta sutartimi tarp šalių, galima teigti, kad yra organizuojami ir renginiai, kuriuose dalyvių skaičius neviršija 4000 vnt., todėl nagrinėjant paslaugos rinką buvo įtraukiamos ir tų patalpų nuomos paslaugos, kuriose gali tilpti aukščiau nurodytas dalyvių skaičius (tiek iki 4000 dalyv., tiek virš 4000 dalyv.).

Apibendrinant visa tai, kas pasakyta aukščiau, atitinkama paslauga apibrėžtina kaip renginių organizavimui skirtų patalpų nuomos paslauga.

Rinkos dalyviai

Savivaldybės teigimu, šioje rinkoje veikia tik vienintelis ūkio subjektas, galintis teikti tokias paslaugas – tai universali arena ,,Siemens”, kurią valdo UAB ,,Rubicon eventus”. Konkurencijos tarybai apklausus kitus galimai šioje rinkoje veikiančius ūkio subjektus bei renginius organizuojančias įmones ir atsižvelgiant į tai, kad numatomi organizuoti renginiai skiriasi savo specifika, nustatyta, kad rinkoje gali veikti ir kiti ūkio subjektai.

Tyrimo metu buvo apklausti šie atitinkamos rinkos dalyviai: 1) UAB ,,Rubicon eventus” -valdo ,,Siemens” areną; 2) UAB ,,Versenta” – valdo ,,Utenos” pramogų areną; 3) VšĮ ,,Sportas ir poilsis” – valdo universalią salę ,,Sportima”; 4) UAB ,,Litexpo” – valdo kompleksą ,,Litexpo”; 5) Sporto, pramogų ir verslo centras ,,Forum Palace”. Taip pat kaip galimi konkurentai atitinkamoje rinkoje aukščiau nurodytų ūkio subjektų buvo nurodyti: 1) VšĮ ,,Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai” – šiuo metu juose nevyksta jokie renginiai, tačiau jis vertintinas kaip galimas konkurentas atitinkamoje rinkoje; 2) Vilniaus kongresų rūmai; 3) Operos ir baleto teatras; 4) Nacionalinis dramos teatras; 5) Vilniaus Sigmos sporto centras. . „

Be to, buvo apklausiami ir renginių organizatoriai, kurie pateikė savo nuomonę dėl patalpų renginiams nuomos pasirinkimo ir atrankos kriterijų, kuriais jie remiasi organizuodami tam tikrus renginius. Buvo apklausiami šie renginių organizatoriai: 1) VšĮ ,,Tikra produkcija; 2) VšĮ ,,Kultūros artelė”; 3) VšĮ ,,Klasikos projektai”; 4) UAB ,,Baltijos reklamos projektai”; 5) VšĮ ,,Vilniaus festivaliai”.

Pagrindiniai renginių organizatorių kriterijai pasirenkant atitinkamas patalpas renginiams organizuoti yra šie – patalpų dydis, patalpų techninės galimybės (įgarsinimas, apšvietimas), patalpų nuomos kaina, patalpų geografinė padėtis, bendradarbiavimo sąlygos, renginio pobūdis, patalpų akustika.

Daugumos renginių organizatorių pateikti atsakymai sutampa dėl patalpų pasirinkimo priklausomai nuo planuojamo žiūrovų skaičiaus:

1. nuo 1000 iki 2000 žiūrovų – Šiuolaikinis meno centras, Vilniaus kongresų rūmai, ,,Utenos” pramogų arena, ,,Siemens” arena;

2. nuo 2000 iki 3000 žiūrovų – ,,Utenos” pramogų arena, ,,Siemens” arena, VšĮ ,,Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūinai1′; Litexpo parodų rūmai;

3. nuo 3000 iki 4000 žiūrovų – ,,Utenos” pramogų arena, ,,Siemens” arena, VšĮ ,,Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai”;

4. virš 4000 žiūrovų – „Utenos” pramogų arena, ,,Siemens” arena.

Iš renginių organizatorių pateiktų atsakymų matyti, kad Savivaldybė gali nuomotis patalpas ne tik iš universalios arenos ,,Siemens’ bet ir iš kitų ūkio subjektų, organizuojant nekomercinius renginius. Vadinasi atitinkamoje paslaugų rinkoje yra ir daugiau ūkio subjektų, teikiančių atitinkamas paslaugas ir todėl Savivaldybės teiginys, kad ,,Siemens” arenoje gali tilpti iki ^2000 žmonių ir ji yra universali, nėra pakankamas argumentas teigti, kad atitinkamoje rinkoje nėra kitų veikiančių ūkio subjektų.

Įtariamo pažeidimo aprašymas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 1-759 ,,Dėl paslaugų pirkimo iš UAB ,,Rubicon eventus” siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų organizacijų nekomercinius renginius” įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamentą: „apklausus Vilniaus miesto nevyriausybines organizacijas, viešąsias, įstaigas bei kitas organizacijas, organizuojančias visuomeninius nekomercinius renginius, kasmet iki lapkričio 30 d. parengti 30 renginių, kurie vyktų kitais finansiniais metais ir kuriuose dalyvautų ne mažiau kaip 4000 dalyvių, sąrašą (1 punktas); vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, suderinti su UAB ,,Rubicon eventus” renginių kainas bei finansuoti iš Savivaldybės biudžeto numatytų lėšų (4 punktas).

Šiuo sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos departamentas buvo įpareigotas ,,rengiant kiekvienų metų Savivaldybės biudžeto projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento pateiktomis prognozėmis, numatyti lėšas renginiams finansuoti, neviršijant 1500000 (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių) Lt. Nagrinėjamas Savivaldybės tarybos sprendimas (2005-04-13 Nr. 1-759) priimtas argumentuojant, kaip tai nurodyta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo preambulėje – ,,atsižvelgiant į UAB ,,Rubicon eventus” pastatytos ir eksploatuojamos Universalios sporto ir pramogų arenos visuomeninę reikšmę ir svarbą Vilniaus miestui, Į Vilniaus vardo garsinimą užsienyje <..>“. Tai rodo, kad šiuo sprendimu Savivaldybės taryba galimai iš anksto numatė ir parinko konkretų patalpų nuomos paslaugų teikėją. Akivaizdu, kad Sprendime nurodžius UAB ,,Rubicon eventus”, kaip atitinkamų paslaugų teikėją, paneigiamas reikalavimas jį parinkti skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu.

Tyrimo eigoje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama minėtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimą Nr. 1-759, parengė UAB ,,Rubicon eventus” nuosavybės teise valdomų patalpų Ozo g.l4 nuomos neskelbiamų derybų būdu, sąlygas, kuriose nurodyta, kad ,,nuomos objektą sudaro UAB ,,Rubicon eventus” nuosavybės teise valdomos ,,Siemens arenos” patalpos Ozo g.l4, Vilnius (13 punktas)”. Sąlygų 15.5 papunkčiu pardavėjas (t.y. UAB ,,Rubicon eventus”) nurodo pradinį vidutinį vieno renginio nuomos mokestį litais (kainą). Nuomos sutartis bus sudaroma ir už kiekvieną renginį bus apmokama pagal pasiūlytą bei suderėtą vidutinę vieno renginio kainą, o sąlygų 20 punktu nustatyta, kad vertinimo kriterijus -priimtina bendra nuomojamų patalpų kaina. UAB ,,Rubicon eventus” patalpų nuomos paraišką Vilniaus miesto savivaldybės administracijai UAB ,,Rubicon eventus” pateikė 2005-07-13, kurioje numatyta pradinė vidutinė vieno renginio siūloma patalpų nuomos kaina 59000 Lt. Kainos ekonominio pagrindimo, kurio reikalauja minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-25 nutarimu Nr.211 patvirtintos tvarkos VIII skyriaus 40.1 ir 40.2 punktai, Konkurencijos tarybai kartu su paraiškos Savivaldybei kopija nebuvo pateikta. Kadangi Konkurencijos tarybos rašte Savivaldybei buvo prašoma pateikti visus dokumentus susijusius su atitinkamos rinkos paslaugų pirkimu iš UAB ,,Rubicon eventus”, darytina išvada, kad minėtas kainų ekonominis pagrindimas nebuvo pateiktas ir Savivaldybei. Nežiūrint į tai, Vilniaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija neskelbiamų supaprastintų derybų preliminariu laimėtoju pripažino UAB ,,Rubicon eventus”, kuris pasiūlė 58500 Lt su PVM (2005-08-08 protokolas Nr.74p-3). Pastebėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės 2005 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 1-759 iš anksto buvo nustatyta, kad kasmet bus rengiama po 30 renginių apmokant juos Savivaldybės biudžeto lėšomis neviršijant 1500000 Lt sumos, t.y. iki 50 000 už renginį. Todėl galima įtarti, kad kaina (49576,27 Lt be PVM už vieną renginį) buvo apspręsta ir suderinta dar nepradėjus derybų. Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijai pripažinus laimėtoju UAB ,,Rubicon eventus” ir sutikus su jų pasiūlytomis patalpų nuomos kainomis, nors šių kainų pagrindimas pateiktas nebuvo, kaip to reikalauja Tvarkos 40 punktas, yra neaišku, ar ūkio subjektas parinktas vadovaujantis ekonominiais kriterijais, nepažeidžiant nustatytos Tvarkos.

Savivaldybė sumokėjo 2,4 mln. litų

Pagal tyrimo metu surinktus duomenis, UAB ,,Rubicon eventus” Siemens arena per laikotarpį nuo 2005-01-08 iki 2006-11-24 buvo išnuomota 148 renginiams, iš kurių Savivaldybės administracija areną nuomojo 42 renginiams ir sumokėjo už tai 2457000 Lt (su PVM). Nepaisant to, kad Savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimu Nr. 1-759 Kultūros, švietimo ir sporto departamentas buvo įpareigotas kasmet parengti 30 renginių, kuriuose dalyvautų ne mažiau kaip 4000 dalyvių, sąrašą, Savivaldybės administracijos 2005-08-19 sudarytoje su LJAB ,,Rubicon eventus” sutartyje Nr. 14-90 atsirado įrašas, kad patalpų nuoma vienam renginiui apima: ,,patalpų suteikimą renginiui, kuriame dalyvauja iki 4000 žiūrovų (toliau vadinama – ,,žiūrovų limitu”).

Tokiu būdu buvo ignoruojamas Savivaldybės tarybos minėtas sprendimas ir Savivaldybės administracija apmokėjo po 58500 Lt ir už tokius renginius, kuriuose dalyvavo mažiau kaip 4000 žiūrovų. Iš viso tokių renginių, kuriuose žiūrovų skaičius buvo mažesnis kaip 4000, per minėtą laikotarpį buvo 22 iš 42 renginių. Be to, sutarties Nr. 14-90 punkte 2.2 yra nurodyta, kad ,,už sutartyje nustatyta tvarka nesuderintą ,,žiūrovų limito” viršijimą (patalpų naudojimą renginiui kuriame žiūrovų daugiau nei 4000), kaltoji Šalis moka Bendrovei po 2 Lt už kiekvieną žiūrovą viršijantį ,,žiūrovų limitą” (4000)”. Vadinasi, įtraukiant tokias sąlygas, prieštaraujančias Savivaldybės sprendime nurodytiems reikalavimams (dalyvių skaičius virš 4000 vnt.), jau iš karto yra sukuriama prielaida UAB ,,Rubicon eventus” papildomoms nepagrįstoms pajamoms gauti. Toks sutarties punktas ne tik prieštarauja Savivaldybės tarybos sprendimui, bet prieštarauja ir verslo logikai, kuomet įtraukus tokią sąlygą iš anksto žinoma, kad ji bus nuolatos pažeidžiama ir nuomojant patalpas bus nuolatos papildomai mokama už žiūrovų limito viršijimą. Pažymėtina, kad didesnei daliai renginių, kuriems UAB ,,Rubicon eventus” Siemens arena buvo išnuomojama kitiems rengėjams ir organizacijoms, t.y. organizacijoms, kurių Savivaldybė nerėmė savo biudžeto lėšomis, nuomos kaina nesiekė tos sumos, kuri buvo suderėta Savivaldybės remiamiems renginiams, t.y. 58500 Lt už vieną renginį (pvz. ,,Patricia Kaas koncertas” – 6322 žiūrovai, nuomos kaina – 35400 Lt ir t.t.). Tokių renginių, kuriems arenos nuomos kaina už renginį buvo taikoma mažesnė, negu mokėjo Savivaldybės administracija, per minėtą laikotarpį buvo 102 iš 106 renginių. Atsižvelgiant į tai, kad į pusę Savivaldybės renginių dalyvių skaičius buvo mažesnis nei 4000, galima teigti, kad paslaugas tokiems renginiams buvo galima pirkti ir iš kitų ūkio subjektų veikiančių atitinkamoje rinkoje, o palyginus UAB ,,Rubicon eventus” patalpų nuomos kainas tų renginių, kuriuos savivaldybė rėmė ir tų renginių už kuriuos renginių organizatoriai mokėjo patys, gautas skirtumas rodo, kad derantis dėl patalpų nuomos kainos ekonomiškumo kriterijaus nebuvo paisoma ir tikėtina, kad apie 50 proc. nuomos atvejų buvo apmokėti per aukšta kaina.

Atkreiptinas dėmesys, kad suma, už kurią Savivaldybė laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2006-11-25 m. nuomavosi patalpas iš UAB ,,Rubicon Eventus”, sudarė 41 proc. šios įmonės pajamų, gaunamų iš atitinkamos veiklos nagrinėjamuoju laikotarpiu. Tokia pajamų dalis, kurią papildomai gavo UAB ,,Rubicon eventus” iš Savivaldybės, viršija bet kurio kito ūkio subjekto veikiančio atitinkamoje rinkoje gautas pajamas iš atitinkamos veiklos nagrinėjamuoju laikotarpiu (tai yra finansavimas didesnis, negu bet kurio kito ūkio subjekto pajamos per metus apskritai). Vadinasi 1500000 litų suma už kurią Savivaldybė kasmet perka paslaugas iš UAB ,,Rubicon eventus” sukuria žymią paramą šiam ūkio subjektui veikti rinkoje. Gaudamas tokią paramą šis ūkio subjektas turi pranašumą prieš kitus ūkio subjektus veikiančius atitinkamoje rinkoje.

Pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimas Nr. 1-759 Savivaldybės tarybos 2005-10-12 sprendimu Nr.1-940 ,,Dėl tarybos 2005-04-13 sprendimų Nr.1-758 ir Nr.1-759 pripažinimo netekusiais galios” buvo pripažintas netekusiu galios, tačiau sutartis Nr. 14-90, kuri buvo pasirašyta anksčiau minėto sprendimo pagrindu nebuvo peržiūrėta ir pakeista. Atsižvelgiant į tai, minėtų sprendimų panaikinimas buvo tik formalus veiksmas, kuris situacijos atitinkamoje rinkoje nepakeitė, kadangi tolesnis patalpų nuomos pirkimas yra atliekamas remiantis sudaryta 2005-09-19 patalpų nuomos sutartimi Nr. 14-90. Tokiu būdu ūkio subjektas UAB ,,Rubicon eventus” yra ir toliau privilegijuojamas kitų ūkio subjektų atžvilgiu.

V. Savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimo Nr. 1-759 ir veiksmų susijusių su paslaugų pirkimu iš UAB ,,Rubicon eventus” vertinimas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio prasme.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato, kad ,,valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę”. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, valstybės valdymo ar savivaldos institucijos veiksmai gali būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų pažeidimas, kai egzistuoja šių aplinkybių visuma:

1) institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;

2) dėl sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;

3) skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos Įstatymų reikalavimus.

Žemiau pateikiamas Savivaldybės veiksmų vertinimas šių aplinkybių aspektu.

7. Teisės aktu ar sprendimu yra suteikiamos privilegijos arba yra diskriminuojami atskiri ūkio subjektai.

Savivaldybės teigimu, ,,Siemens” arena yra vienintelė tokia universali arena Vilniaus mieste ir jai nėra konkurentų atitinkamoje rinkoje. Tačiau tyrėjų nuomone ir kaip rodo rinkos dalyvių analizė, ,,Siemens” arena nėra vienintelė vieta Vilniuje, kurioje'”gali būti rengiami Savivaldybės remiami nevyriausybinių organizacijų organizuojami nekomerciniai renginiai. Be to, daugelis renginių, numatomų vykdyti ,,Siemens” arenoje, kol ši dar nebuvo pastatyta, sėkmingai vykdavo ir ankstesniais metais. Savivaldybė, siekdama paremti konkretų renginį ir pritraukti į jį kuo daugiau dalyvių, neprivalo savo paramos susieti su ,,Siemens” arenos rėmimu.

Savivaldybės taryba 2005-04-13 sprendimu Nr. 1-759 ,,Dėl paslaugų pirkimo iš UAB ,,Rubicon eventus”, siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų organizacijų nekomercinius renginius”, iš anksto įsipareigodama pirkti paslaugas būtent iš UAB ,,Rubicon eventus”, privilegijuoja šį ūkio subjektą kitų rinkoje veikiančių ar galinčių veikti ūkio subjektų atžvilgiu, garantuodama kasmet 1500000 Lt pajamas UAB ,,Rubicon eventus”. Šiuo savo įsipareigojimu Savivaldybė praktiškai suteikė UAB ,,Rubicon eventus” išimtinę teisę atlygintinai teikti patalpų nuomos paslaugas Savivaldybės remiamiems renginiams.

Patalpų nuomos paslaugas renginiams, kurių žiūrovų skaičius yra tiek iki 4000 vnt., tiek virš 4000 vnt., gali pasiūlyti UAB ,,Rubicon eventus” ir UAB ,,Versenta”. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad į pusę organizuotų renginių susirinko mažiau nei 4000 dalyvių, patalpų nuomos paslaugas galėjo pasiūlyti ne tik aukščiau minėti du rinkos dalyviai, bet ir kiti šiuo metu atitinkamoje rinkoje veikiantys ūkio subjektai. Tokiu būdu Savivaldybė apmokėdama patalpų nuomos išlaidas renginių organizatoriams už nepilnai išnaudojamas UAB ,.Rubicon Eventus” siūlomas patalpas ne tik netenkino ekonomiškumo kriterijaus, bet ir užkirto galimybę teikti paslaugas kitiems šioje rinkoje veikiantiems ir galintiems teikti paslaugas ūkio subjektams:

Įvertinant tai, kad Savivaldybės 2005-04-13 sprendimų Nr. 1-758 ir Nr. 1-759 panaikinimas buvo tik formalus veiksmas, kuris situacijos atitinkamoje rinkoje nepakeitė, o tolesnis patalpų nuomos pirkimas yra atliekamas remiantis sudaryta 2005-09-19 patalpų nuomos sutartimi Nr. 14-90 (t.y. panaikintas sprendimas buvo ir yra įgyvendinamas), ši sutartis tarp Savivaldybės administracijos ir UAB ,,Rubicon eventus” taip pat traktuotina, kaip prieštaraujanti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. *

2. Dėl tokio teisės akto ar sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Savivaldybės taryba, Įsipareigodama pirkti paslaugų iš UAB ,,Rubicon eventus” už 1500000 It. kasmet ir tokiu būdu garantuodama vienam ūkio subjektui finansavimą, sukuria skirtingas konkurencijos sąlygas atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams. Šis pajamų dydis UAB ,,Rubicon eventus” sudaro apie 41 proc. pajamų laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2006-11-25 m. Įvertinus kitų ūkio subjektų dalyvaujančių atitinkamoje rinkoje metines pajamas tiriamuoju laikotarpiu matyti, kad toks nuolatinių pajamų dydis (1500000 Lt per metus) sukuria išskirtines sąlygas veikti atitinkamoje rinkoje ir UAB ,,Rubicon eventus” nebereikia konkuruoti kokybe ir kainomis dėl tam tikros pajamų dalies.

Vertinant priimtą ilgalaikį įsipareigojimą (iki 2012 m.), bei pasirašytą sutartį, pirkti atitinkamos rinkos paslaugas būtina atsižvelgti ir į tai, kad ateityje gali veikti ir šiuo metu atitinkamoje rinkoje dar neveikiantys ūkio subjektai, todėl Savivaldybės tarybos sprendimas (2005-04-13 m., Nr.1-759) ir jo pagrindu sudaryta nuomos paslaugų teikimo sutartis (Nr.14-90) gali turėti įtakos ir ateityje atitinkamoje rinkoje veiksiantiems ūkio subjektams.

Views All Time
Views All Time
3282
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!