Nuo 1998 m. birželio 1 d. NVPB yra sudaromi Oficialusis, Einamasis ir Nelistinguojamų VP prekybos sąrašai.

Oficialusis prekybos sąrašas

Oficialusis prekybos sąrašas yra pagrindinis NVPB sąrašas, kuriame kotiruojami perspektyvių, pelningai ir stabiliai dirbančių įmonių VP. VP yra įtraukiami į Oficialųjį prekybos sąrašą tik pačiam emitentui (jo įgaliotam Biržos nariui) raštiškai paprašius.

Emitentas, pageidaujantis, kad jo VP būtų įtraukti į Oficialųjį sąrašą, tiesiogiai arba per jo įgaliotą Biržos narį privalo pateikti Biržai paraišką Biržos valdybos vardu.

Lietuvos Respublikos VVP į NVPB Oficialųjį prekybos sąrašus įtraukiami pagal LR Finansų ministerijos pateiktą paraišką iš karto po jų apmokėjimo ir vienkartinės kotiravimo įmokos sumokėjimo. Į Biržos Oficialųjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti tik tie VVP, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis nei vieneri metai.

Emitentai, kurių VP kotiruojami Oficialiajame prekybos sąraše, moka Biržai metinę kotiravimo Oficialiajame prekybos sąraše įmoką.

Einamasis prekybos sąrašas

Emitento išleisti VP gali būti įtraukti į NVPB Einamąjį prekybos sąrašą Biržos valdybos sprendimu, jeigu:

• VP yra viešosios apyvartos objektas, įregistruoti VPK bei jiems atidaryta bendroji sąskaita Lietuvos centriniame VP depozitoriume;

• VP, kuriais vykdoma antrinė apyvarta, yra visiškai apmokėti;

• šių VP emitento įstatinis ne mažesnis kaip 4 mln. Lt;

• skolos VP emisijos nominali vertė ne mažesnė kaip 400 tūkst. litų;

• ne mažiau kaip 25 % arba 1 mln. Lt nominalia verte akcijų emisijos arba 100 tūkst. Lt nominalia verte skolos VP emisijos, traukiamos į Einamąjį prekybos sąrašą, buvo išplatinta viešai, ir šios emisijos VP savininkų skaičius yra ne mažesnis už 100;

• VP apskaitomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų keliamus reikalavimus sąskaitų tvarkytojams;

• konvertuojamos obligacijos yra susietos su akcijomis, kurios jau yra įtrauktos į Einamąjį prekybos sąrašą arba traukiamos tuo pačiu metu.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2122
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!