Mitingo „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę” akimirkos
|

Mitingo „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę” akimirkos

Prie Sei­mo balandžio 28 dieną su­si­rin­kę mi­tin­guo­to­jai skan­da­vo: “Už mū­sų že­mę, kal­bą ir vals­ty­bę!” Val­džia ra­gin­ta ne­pai­sy­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) rei­ka­la­vi­mų. Sekmadienį 14 val. į skve­re­lį prie Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos, ša­lia Sei­mo rū­mų, su­plū­do pora tūkstančių mi­tin­guo­to­jų. Su­si­rin­ku­sių­jų mi­nio­je bū­ria­vo­si pa­trio­tai, lais­vės ko­vų da­ly­viai, in­te­lek­tua­lai, po­li­ti­kai, jau­ni­mas. “Tau­ti­nė vals­ty­bė – ver­ty­bė”, “Vil­niaus kraš­to po­lo­ni­za­ci­jai – ne”, “Ap­gin­ki­me pro­tė­vių že­mę, mū­sų vals­ty­bi­nę kal­bą ir že­mių vien­ti­su­mą”, – vė­jo plaiks­to­mų tris­pal­vių jū­ro­je mir­gu­lia­vo mi­tin­guo­to­jų pla­ka­tai.

Žymūs Lietuvos žmonės kviečia į mitingą „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“
|

Žymūs Lietuvos žmonės kviečia į mitingą „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“

Balandžio 22 d. keliasdešimt garsių Lietuvos menininkų, mokslininkų, rezistentų, rašytojų ir Sąjūdžio veikėjų išplatino viešą kvietimą į balandžio 28 d. 14 val. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, rengiamą mitingą „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“. Pasak kvietimo autorių, mitinge bus protestuojama prieš antivalstybinių jėgų vykdomas provokacijas bei Lietuvos valstybę žeminančią užsienio politiką ir palaikomi tautos interesus ginantys žingsniai. Išplatintame viešame kvietime teigiama, kad šiandien šalies valdžia, vykdanti neapgalvotą ir neatsakingą pataikavimo visiems kaimynams politiką, pasirengusi nuolankiai tenkinti net antikonstitucinius Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) partijos primetamus reikalavimus. „Jeigu Lietuva sutiktų išsižadėti dalies jai nuo amžių priklausančios savo žemės, leistų sumenkinti ir paniekinti savo kalbą, ji prarastų teisę vadintis suverenia valstybe, o mes patys – laisvais ir oriais tos valstybės piliečiais. Tokie procesai turi būti sustabdyti, o tai galime padaryti tik mes patys“, – rašoma viešame kvietime.

Protestas prieš pasityčiojimą iš kunigo Broniaus Laurinavičiaus atminimo
|

Protestas prieš pasityčiojimą iš kunigo Broniaus Laurinavičiaus atminimo

Prieš 30 me­tų Vil­niu­je pa­stum­tas po sunk­ve­ži­mio ra­tais žu­vo vie­nas žy­miau­sių oku­puo­tos Lie­tu­vos di­si­den­tų, Lie­tu­vos Hel­sin­kio gru­pės na­rys kun. Bro­nius Lau­ri­na­vi­čius (1913–1981). So­vie­tų lai­kais jis bu­vo vie­nas drą­siau­sių ko­vo­to­jų už žo­džio ir ti­kė­ji­mo lais­vę, vie­nas ak­ty­viau­sių Lie­tu­vos „Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios kro­ni­kos“ ben­dra­dar­bių, nuo­lat per­se­kio­tas KGB. 2000 m. ku­n. B. Lau­ri­na­vi­čius įra­šy­tas į Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios kan­ki­nių są­ra­šą. Po mir­ties Lie­tu­vos Pre­zi­den­tas jį ap­do­va­no­jo Vy­čio kry­žiaus II-ojo laips­nio or­di­nu už nar­są, iš­tver­mę ir pa­si­au­ko­ji­mą ko­vo­jant dėl tau­tos lais­vės. At­kū­rus Ne­pri­klau­so­my­bę, kun. B. Lau­ri­na­vi­čiaus at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas jo var­du pa­va­di­nant jo žū­ties vie­tą – skve­rą Kal­va­ri­jų, Žal­gi­rio ir Ver­kių gat­vių san­kry­žo­je. Skve­ras bu­vo su­tvar­ky­tas, pa­sta­ty­tas kop­lyt­stul­pis, ša­lia esan­ti trans­por­to sto­te­lė pa­va­din­ta ku­ni­go B. Lau­ri­na­vi­čiaus var­du (de­ja, po me­tų pa­va­di­ni­me ku­ni­go ti­tu­lo ne­be­li­ko). 2010 m. kop­lyt­stul­pio vie­to­je ati­deng­ta ir pa­šven­tin­ta skulp­to­riaus prof. A. Kmie­liaus­ko skulp­tū­ra „Jė­zus, ne­šan­tis kry­žių“. Šian­dien aikš­tė­je prie­šais šį pa­min­klą Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­sta­tė vie­šą tu­a­le­tą (7 met­rai nuo pa­min­klo).

|

„Frontininkai“ paminės „išsisklaidžiusias Nepriklausomybės iliuzijas“

Kovo 11 d., 9.15 val. nuo Arkikatedros aikštės Seimo link pajudės maždaug šimto tamsiai raudonomis vėliavomis su Gedimino stulpų ir Geležinio vilko simboliais nešinų „frontininkų“ kolona. Kaip teigia akcijos organizatorius „Fronto“ partijos prezidiumo narys Audrius Butkevičius, „frontininkai“ prie Seimo paminės Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. „Prisiminsime prieš devyniolika metų gyvavusią ir galingu varikliu mums visiems buvusią laisvės euforiją bei šiandien jau išsisklaidžiusias iliuzijas turėti tikrai Nepriklausomą valstybę, – sakė jis. Jo teigimu, dabartinė valdžia neatstovauja tautai taip, kaip tai buvo Nepriklausomybės atstatymo išvakarėse. „Valdžia nutolo nuo tautos ir net veikia prieš tautą, – sakė jis, – todėl taikus pilietinis nepaklusnumas šiuo metu yra vienintelis būdas priversti valdžią atsitokėti.“ A.Butkevičius įsitikinęs, kad leidimo eisenai nereikia. Konstitucinis teismas dar 2000 m. sausio 7 d. išaiškino, kad įstatymais yra nustatyta ne leidiminė, o pareikštinė Konstitucinė susirinkimų laisvės įgyvendinimo tvarka. „Teisę į susirinkimus garantuoja Konstitucija, – sakė jis, – todėl tais atvejais, kai nėra pažeidžiamos kitų piliečių teisės, niekas neturi drausti Lietuvos žmonėms laisvai susirinkti.“ Be to, jo teigimu, prie Seimo Lietuvos žmonės susiburs minėti šventinės Kovo 11 dienos. „Argi tai galima drausti? – retoriškai klausė A.Butkevičius.

|

Sausio 16-tos įvykiai Lietuvoje- antroji demokratijos kregždė

“Mūsų visuomenė pati sukuria partizanus Kolumbijoje, fanatikus Irake, teroristus Afganistane, ekstremistus Irane”, – Europos Parlamente Briuselyje kalbėjo Kolumbijos politikė Ingrid Betancourt. 2002 metais pagrobta Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų ir išbuvusi partizanų nelaisvėje 6,5 metų, ši aktyvi kovotoja su korupcija nesišaukia keršto, priešingai, stebina jos suvokimas, kad tie eiliniai partizanai taip pat yra aukos: jauni žmonės, skurdo ir korumpuotos valdžios nustumti prie išgyvenimo ribos, tampa įrankiais piktadarių, narkotikų verslo ir mafijos ryklių rankose. “Tai jauni valstiečiai, gyvenantys atokiuose regionuose, kurie televizijos ir satelitų dėka yra labai gerai informuoti, kas vyksta pasaulyje. Kaip ir mūsų vaikai, jie svajoja apie i-podą ar DVD grotuvą. Tačiau jų menkai apmokamas darbas leidžia įsigyti tik būtiniausių reikmenų…Jie nebūtų atsidūrę tokioje padėtyje, jei mūsų visuomenė nebūtų atsisakiusi tikrųjų vertybių ir nebūtų valdoma troškimo turėti kuo daugiau.”- teigia politikė. Derėtų į šiuos ponios Ingrid Betancourt žodžius įsiklausyti visiems mūsų valdžios vyrams, o ypač trims svarbiausiems Lietuvos pareigūnams- Valdui Adamkui, Andriui Kubiliui ir Arūnui Valinskui. Stebėjausi jų įnirtingu noru surasti “riaušių” kaltininkus sausio 16 dienos mitingo dalyvių tarpe. Šie vyrai pamiršo, jog savo skubotai kepamais ir sveiku protu nepaaiškinamais įstatymais jie patys supureno ir paruošė puikiausią dirvą žmonių pykčiui ir agresijai.

|

Mitingas: neramumams buvo pasirengta

Vidurdienį Vilniuje, prie Seimo, į protesto mitingą susirinkę maždaug 7 tūkst. protestuotojų ketino įsiveržti į parlamentą, tačiau juos atrėmė specialiosios pajėgos. Praėjus keletui valandų po mitingo prie Seimo rūmų jau ramu. Policija dėl neramumų sulaikė 82 asmenis. Per neramumus sužeista 15 asmenų, vienas iš jų – sunkiai. Policijos vadovai sakė neabejojantys, kad neramumai buvo gerai organizuoti, nes jų dalyviai turėjo “molotovo koktelių”, peilių, akmenų. Naktį prie Seimo budės sustiprintos policijos pajėgos. Seime penktadienio vakarą surengtas susitikimas, kuriame padėtį po mitingo aptaria Premjeras Andrius Kubilius, Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas, generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, Valstybės saugumo departamento direktorius Povilas Malakauskas, vidaus reikalų viceministru Algimantas Vakarinas ir Policijos departamento Generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas. Pareigūnų išvaikyti keli šimtai protestuotojų – daugiausia agresyviai nusiteikę jaunuoliai – jau buvo kartą po mitingo pabaigos grįžę prie Seimo. Skydais ginkluoti specialiųjų pajėgų pareigūnai juos pasitiko ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis, o riaušininkai jiems atsako akmenų kruša. Pranešama, kad per policijos ir mitinguotojų susirėmimus sužeista 13 žmonių.

|

Į Seimo langus – šūvis, miniai – ašarinės dujos

Vilniuje protestuojanti tūkstantinė žmonių minia buvo apsupusi Seimą, langus daužė sniego gniūžtėmis, kiaušiniais ir akmenimis bei skanduodama „Vagys, lauk“ mėgino veržtis į parlamentą. Iš minios paleistas šūvis išdaužė Seimo antrųjų rūmų langą. Protestuotojus policija bandė raminti ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis. Per riaušes 86 asmenys suimti, maždaug dvidešimčiai prireikė medikų pagalbos, nukentėjo ir 4 pareigūnai. Vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad kol kas situacija Vilniuje yra stabili, viešąją tvarką mieste prižiūri sustiprintos policijos pajėgos. Anot VPK, policijos pareigūnai yra pasirengę atremti naujus riaušininkų veiksmus. Vilniaus apskrities policijos pajėgos yra mobilizuotos, pasitelktos pajėgos iš kitų apskričių policijos įstaigų, todėl žadama operatyviai reaguoti į bet kokius neramumus. Naujausiomis žiniomis (apie 19.30 val.), vakare vėl prie Seimo besibūriavę jaunuoliai išsiskirstė, tačiau prie Seimo rūmų Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai tebebudi. Pareigūnai apjuosę visą Nepriklausomybės aikštę, riboja pėsčiųjų priėjimą prie Seimo pastato, arčiau praleidžiami tik žiniasklaidos atstovai. „Balsas.lt“ žinomis, kol kas draudžiamas transporto eismas Gedimino prospekto dalimi nuo Lukiškių iki Nepriklausomybės aikštės bei Goštauto gatve palei Neries upę prie Seimo rūmų. Seimo riaušininkai buvo išvaikyti, nors pavienės grupelės dar ilgai neapleido vietos. Dalis atstumtų riaušininkų siautėjo Gedimino prospekte ir Žvėryno mikrorajone.

|

Organizuotas mitingas virto Seimo šturmu

Profesinių sąjungų kvietimas į prie Seimo rengiamą protesto akciją neliko be atsako. Daugybė valdžios veiksmais ir situacija šalyje nusivylusių žmonių susirinko prie Seimo rūmų ir tvirtino esą pasiruošę bet kam. Prieš mitingą aplink Seimą ėmė važinėti propagandiniai automobiliai, o galimoms riaušėms iš anksto ruošėsi sutelktos milžiniškos policijos pajėgos (apie 20 autobusiukų ir suėmimams perengti automobiliai). Į aikštę plūstantys žmonės buvo pakilios nuotaikos, grojo muzika ir visai nebuvo panašu, kad gali pasikartoti kaimyninės Latvijos įvykiai. Tačiau dar gerokai prieš dvylika prie Seimo jau būriavosi keli tūkstančiai mitinguotojų. Nemaža dalis jų – jauni žmonės, buvo ir slepiančių veidus. Paklausti, ar nebijo neramumų, beveik visi tvirtino esantys pasirengę viskam. Susirinkusi minia ėmė reikalauti Seimo narių pasirodyti ir vadino juos vagimis. Visur buvo girdėti skanduotės, o vėliau kilo ir susistumdymų. Į protestą susirinkę nacionalistai provokavo kol kas dar gana taikiai atrodžiusius mitinguotojus, o minioje buvęs M.Murza ragino ginti socialinį teisingumą ir solidarizuotis. Tačiau nors jis teigė negalintis nieko pasakyti apie galimus neramumus, pats tikino nieko neorganizuojantis. Provokacijos tęsėsi, o į lauką išėjusio A.Zuoko jį apsupusi minia neleido praeiti ir netgi apmėtė liberalcentristą kiaušiniais. Tuo tarpu įtampa ir toliau augo, o minia reikalavo pasirodyti Seimo Pirmininką A.Valinską.