Verslininkai perduodami prekes ar teikdami paslaugas iš anksto, bendram, daugkartiniam naudojimui parengia standartines sutarties sąlygas ir jas naudoja sudarydami sutartis su vartotojais be jokių derybų. Vartotojas šiuo atveju turi tik dvi galimybes – sudaryti sutartį arba jos nesudaryti.

Verslininkas, rengiantis standartines sutarties sąlygas, gali pažeisti sąžiningumo principą ir įtraukti tik tokias sąlygos, kurios jam naudingos.

Todėl, kai vartojimo sutartis sudaroma pagal standartines sąlygas, svarbu užtikrinti sutarties šalių – verslininko ir vartotojo – interesų pusiausvyrą ir sąžiningumo principo laikymąsi.

Europos sąjungos ir mūsų šalies teisėje laikomasi nuostatos, kad verslininkas turi derybinę patirtį ir ekonominę galią, todėl gali vartotojui diktuoti savo sąlygas. O vartotojas yra silpnesnė pusė, todėl būtina jį ginti, numatant nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

Nesąžiningos sutarčių sąlygos

Nesąžiningomis laikomos sutarties sąlygos, pažeidžiančios vartotojo ir verslininko teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, yra vienašališkos, akivaizdžiai naudingos tik jas parengusiam verslininkui.

Civilinis kodeksas ir Vartotojų teisių gynimo įstatymas pateikia pavyzdinį sąrašą standartinių sutarties sąlygų, kurios yra laikomos nesąžiningos vartotojams.

Pavyzdžiui, nesąžiningomis bus laikomos tokios sąlygos, kurios:

·  Panaikina arba apriboja verslininko civilinę atsakomybę už žalą vartotojui sužalojus sveikatą ar jo turtui;

·  Atima iš vartotojo galimybę pasinaudoti teismine gynyba;

·  Nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

·  Suteikia teisę verslininkui vienašališkai nutraukti sutartį, keisti sutarties sąlygas;

·  Suteikia teisę verslininkui negrąžinti iš vartotojo gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti;

·  Numato, kad vartotojas privalo vykdyti sutarties sąlygas, o verslininko pareiga vykdyti sutartį priklauso nuo verslininko valios;

·  Įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti;

·  Suteikia teisę verslininkui vienašališkai keisti sutarties sąlygas, automatiškai pratęsti terminuotą sutartį;

·  Suteikia teisę pardavėjui ir paslaugų teikėjui paslaugų teikimo metu vienašališkai nustatyti jų kainas arba teisę vienašališkai padidinti kainą be vartotojo teisės atsisakyti sutarties, jeigu galutinė kaina yra didesnė už sutartyje nustatytą ir pan.

Nesąžiningomis gali būti pripažintos ir sutarties sąlygos, išdėstytos vartotojui nesuprantama kalba, t.y. sutarties sąlygos:

·  Turi būti išreikštos aiškiai ir suprantamai vartotojui;

·  Turi būti be specifinių techninių terminų, kurių jis galėtų nesuprasti;

·  Jei jos reikšmingos – neturi būti užslėptos mažesniu teksto šriftu ar išdėstytos priede, kur vartotojas visiškai nesitiki rasti sau svarbios informacijos ir pan.

Prieš sudarant sutartį, vartotojui turi būti suteikiama galimybė išnagrinėti visas sutarties sąlygas.

Nesąžiningų sutarčių kontrolė

Nesąžiningų sutarčių kontrolė yra pavesta Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai.

Taryba turi teisę savo iniciatyva arba pagal vartotojų skundus tikrinti sudarytų sutarčių standartines sąlygas.

Taryba, nustačiusi, kad sutarties sąlygos prieštarauja sąžiningumo kriterijams pasiūlo pardavėjui pakeisti, panaikinti ar nebetaikyti tokių sutarties sąlygų.

Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas į siūlymą neatsižvelgia, Taryba turi teisę kreiptis į teismą dėl nesąžiningų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar jų pakeitimo.

Nesąžiningų sąlygų nustatymo pagrindai

Kai teismas pripažįsta sutarties sąlygas ar sąlygą esant nesąžiningas, tokios sąlygos negalioja nuo sutarties sudarymo dienos.

Sutarties likimas tokiu atveju priklauso nuo to, ar be tų sąlygų sutartis gali galioti, ar ne:

·  Sutartis, galinti galioti ir be tokių sąlygų, lieka galioti;

·Jeigu be pripažintų nesąžiningomis sąlygomis sutartis negali galioti, negalioja visa sutartis. Tokiais atvejais verslininkas privalo grąžinti vartotojui visa, ką yra gavęs pagal sandorį (restitucija), o vartotojas turi teisę į padarytų nuostolių atlyginimą.

Vartotojų pažeistų teisių gynimas

  Vartotojas, kurio interesai pažeidžiami dėl nesąžiningų sąlygų taikymo, turi teisę kreiptis į:

·  Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą dėl savo pažeistų teisių gynimo;

·  Teismą dėl nesąžiningų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo bei padarytų nuostolių atlyginimo.

Views All Time
Views All Time
5114
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!