Teisingumo ministerija siūlo supaprastinti procedūras likviduojant realios veiklos nevykdančius juridinius asmenis ir atsisakyti kai kurių dokumentų privalomo pateikimo Juridinių asmenų registrui.

Supaprastinti likviduojamų juridinių asmenų išregistravimo procedūrą pavyktų Vyriausybė pritarus Teisingumo ministerijos parengtiems teisės aktų pakeitimo projektams. Šiuo metu galiojantis Civilinis kodeksas numato situacijas, kuomet realios veiklos nevykdantis juridinis asmuo gali būti likviduojamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.

Likviduoti registre įregistruotą juridinį asmenį galima, jeigu jis per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo. Tokią procedūrą galima inicijuoti ir tuomet, jeigu įmonė nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų ilgiau nei dvejus metus ir juridinio asmens registro tvarkytojui nepranešė apie nepateikimo priežastis. Likvidavimo procedūra numatyta ir tiems juridiniams asmenims, kurių valdymo organai negali priimti nutarimų, kadangi nėra kvorumo dėl valdymo organo narių atsistatydinimo ir tai trunka ilgiau nei šešis mėnesius. Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir tuomet, jeigu juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau nei šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais juridinių asmenų registre.

Civilinis kodeksas numato, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą juridinio asmens likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais bei šį pranešimą paskelbti juridinių asmenų registro nuostatuose nustatytame šaltinyje. Jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą juridinio asmens likvidavimą paskelbimo juridinių asmenų registro tvarkytojas negauna prieštaravimo dėl juridinio asmens likvidavimo, jis kreipiasi į teismą dėl juridinio asmens likvidavimo.

Šiuo metu išregistruojant likviduotą juridinį asmenį registro tvarkytojui be kitų dokumentų reikia pateikti ir juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą, teritorinio archyvo išduotą pažymą apie perduotus saugoti dokumentus. Taip pat turi būti gautas teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas, kad juridinis asmuo yra atsiskaitęs su biudžetu ir fondais.

Dauguma minėtu pagrindu likviduojamų ir išregistruojamų juridinių asmenų yra “mirę” ir daugelį metų iš esmės jau neveikia. Jie taip pat neteikia finansinės atskaitomybės ataskaitų, neturi valdymo organų. Tačiau išregistruoti tokį juridinį asmenį pagal galiojančius teisės aktus yra labai sudėtinga. Dažnai juridiniai asmenys tiesiog negali pateikti kai kurių dokumentų.

Todėl Vyriausybei priėmus reikalingą nutarimą Juridinių asmenų registro tvarkytojas išregistruodamas “mirusį” juridinį asmenį nereikalaus teritorinio archyvo išduotos pažymos apie dokumentų atidavimą saugoti. Tai bus daroma, jeigu likvidatorius nerado dokumentų, kurie pagal įstatymą turi būti atiduoti saugoti, tačiau raštu nurodė priežastis, dėl kurių dokumentai saugoti nebuvo perduoti. Tokiu atveju teritorinis archyvas turėtų išduoti pažymą, kad dokumentai nebuvo perduoti saugoti.

Be to, likvidatorius likvidavimo proceso metu galės nustatyti, kad yra prarastas juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalas. Tokiu atveju nutarimo projekte numatyta nereikalauti registravimo pažymėjimo originalo pateikti Registro tvarkytojui.

Juridinio asmens išregistravimo metu išlieka teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduodama pažyma apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir fondais (t.y. Valstybiniu socialinio draudimo fondu ir kt.). Nutarimo projekte numatyta alternatyva – likviduojamas juridinis asmuo galės būti išregistruojamas iš registro gavęs pažymą, kad teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija neturi duomenų apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir fondais. Pastaroji alternatyvi pažyma numatyta siekiant sutrumpinti juridinio asmens likvidavimo procedūrą. Mat, šiuo metu viena iš ilgo likvidavimo priežasčių – juridinis asmuo keletą metų neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų VMI ir nėra duomenų apie jo atsiskaitymą su biudžetu ir fondais.

Views All Time
Views All Time
2571
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!