Naujos tendencijos Vilniaus miesto ir rajono ekonomikoje ir užimtume

2008 m. lėtėjantis ekonomikos augimas lėmė ir užimtumo Vilniaus mieste ir rajone mažėjimą: dėl didėjančio pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimą skaičiaus, įmonių bankrotų, įmonėse vykdomos reorganizacijos mažinant gamybos ar paslaugų teikimo apimtis daugėjo ieškančių darbo asmenų, besiregistruojančių darbo biržoje, skaičius, mažėjo darbdavių skelbiamų laisvų darbo vietų.  Vilniaus darbo biržoje per 2008 m. darbo ieškančių asmenų registravosi 43 proc. daugiau nei per 2007 m., darbdavių registruojamų naujų laisvų darbo vietų skaičius  buvo 29 proc. mažesnis nei 2007 m. Per 2008 m. darbo ieškančių asmenų procentinis santykis su darbingo amžiaus gyventojais Vilniaus mieste ir rajone padidėjo 1,7 proc. punktais nuo 3,8 proc. 2008-01-01 iki 5,5 proc. 2009-01-01.

Lėtėjančio ekonomikos vystymosi pasekmė – 2009 m. augsiantis nedarbas.

Darbo jėgos pasiūla

Apibendrinus darbdavių apklausos duomenis, įvertinus Vilniaus miesto ir rajono darbo rinkos kitimo, atskirų ūkio šakų vystymosi tendencijas numatoma, kad 2009 m. į Vilniaus darbo biržą kreipsis 63000 ieškančių darbo asmenų (2008 m. – 56932), t.y. vidutiniškai po 5300 per mėnesį. Tokį augimą daugiausiai įtakos dėl nepalankių ekonominių sąlygų, įmonių bankrotų bei reorganizacijos  atleisti  darbuotojai. Iš 63000 užsiregistruosiančių darbo ieškančių asmenų 50000 bus suteiktas bedarbio statusas.

Vilniaus miesto ir rajono darbo rinkoje 2009 m. augs neseniai praradusių darbą asmenų, jaunų iki 25 m. amžiaus bedarbių ir bedarbių vyrų sudedamoji dalis. Nemažės nekvalifikuotų bedarbių dalis, kadangi įmonės pirmiausia atleis neturinčius kvalifikacijos arba turinčius žemą kvalifikaciją asmenis. 2009 m. profesinio pasirengimo neturės 43 proc. per metus užsiregistruosiančių bedarbių. 50 proc. jaunų iki 25 m. amžiaus bedarbių bus nekvalifikuoti asmenys. Beveik dešimtmetį buvęs žemesnis vyrų nedarbas 2009 m. vėl viršys moterų rodiklį.

Numatomas moterų bei vyrų santykis tarp besiregistruojančių per 2009 m. bedarbių: 57 proc. – vyrų ir 43 proc. – moterų.

Galintys konkuruoti darbo rinkoje bedarbiai sudarys 60 proc.(30000) visų užsiregistravusių per 2009 m. bedarbių. Prognozuojama, kad užsiregistravusių pirmą kartą pradedančių darbinę veiklą asmenų turėtų būti 10 proc. (5000). Jaunesnių nei 25 m. amžiaus bedarbių kreipsis 9000 (18 proc.), vyresnių nei 45 m. amžiaus bedarbių -19000 (38 proc.), vyresnių nei 50 m. amžiaus bedarbių – 11000 (22 proc.), kaimo vietovėse gyvenantys bedarbiai sudarys 19 proc. (9500) visų užsiregistravusių bedarbių.

Numatoma, kad 2009 m. pabaigoje Vilniaus darbo biržoje bus įregistruota 32000 darbo ieškančių asmenų (32 proc. daugiau negu 2008 m. pabaigoje (24220)), iš jų – 25000 bedarbių, t.y. 40 proc. daugiau negu 2008 m. pabaigoje (17857). Tarp jų vyrai sudarys 58 proc. (14500), jaunimas iki 25 m. sudarys 12 proc. (3000), neturintys kvalifikacijos asmenys – 40 proc. (10000), gyvenantys kaimo vietovėse bedarbiai – 21 proc. (5300), darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai – 40 proc. (10000), ilgalaikiai bedarbiai – 1,8 proc. (460).

Prognozuojama, kad darbo ieškančių asmenų santykis su darbingo amžiaus gyventojais per 2009 m. padidės 1,8 procentiniais punktais nuo 5,5 proc. metų pradžioje iki 7,3 proc. – metų pabaigoje.

2009 metais labiau išryškės jau keletą metų mažėję  teritoriniai nedarbo skirtumai tarp Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono teritorijų. Skirtumas tarp Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono nedarbo gali siekti iki 3 proc. punktų.

Darbo jėgos paklausa

Atsižvelgiant į įmonių apklausos rezultatus ir įvertinus Vilniaus miesto ir rajono darbo rinkos kitimo, atskirų ūkio šakų vystymosi tendencijas prognozuojama, kad 2009 m. Vilniaus mieste ir rajone gali būti likviduota apie 5 tūkst. darbo  vietų. Tai 1,5 karto daugiau nei 2008 metais. Nors darbdaviai tikisi įsteigti apie 3 tūkst. (tai 2 kartus mažiau nei 2008 m.) darbo vietų, darbo vietų balansas 2009 m.  bus neigiamas, t. y. bus likviduota 2 tūkst. darbo vietų daugiau nei įsteigta.

Pagal įmonių nuosavybės formas didesnis neigiamas darbo vietų balansas prognozuojamas privačiame sektoriuje. Pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis – statybų ir pramonės sektoriuose.

Pusė visų numatomų likviduoti darbo vietų bus likviduotos statybos sektoriuje, trečdalis – pramonės sektoriaus įmonėse: medienos, medienos gaminių ir baldų gamybos, tekstilės gaminių gamybos, popieriaus, popierinių gaminių bei leidinių gamybos.

Per 2009 m. Vilniaus darbo birža numato užregistruoti 18500 naujų pasiūlymų darbui, t. y. 23 proc. mažiau nei 2008 m. (24040)

Prognozuojama, kad 2009 m. 78 proc. visų Vilniaus darbo biržoje numatomų įregistruoti naujų laisvų darbo vietų skelbs paslaugų sektoriaus įmonės. Trys iš keturių darbo vietų bus skirtos kvalifikuotiems darbininkams ir specialistams. Nekvalifikuoto darbo paklausa 2009 m. ženkliai mažės.

Atsižvelgiant į apklaustų darbdavių prognozuojamą darbo jėgos poreikį pastebima, kad paklausiausūs 2009 metais turėtų būti pardavimo, verslo paslaugų, draudimo vadybininkai, logistikos specialistai, finansininkai, buhalteriai, bendrosios praktikos slaugytojai, elektronikos inžinieriai, inžinieriai programuotojai, anglų kalbos mokytojai, tarptautinio krovinių vežimo vairuotojai, elektrinio ir automobilinio krautuvo vairuotojai, pardavėjai, automobilių priemonių remonto šaltkalviai, elektrikai, virėjai, kepėjai, konditeriai ir kt.

Per 2009 m. 24444 (76 proc. nuo užsiregistruosiančių)  ieškančių darbo asmenų numatoma nusiųsti į darbo rinkos politikos priemones, iš jų: 18000 – įdarbinti, 6444  – nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones,  t.y. :

Remiantis darbdavių apklausos rezultatais bei įvertinus ekonominius, demografinius ir Vilniaus miesto bei rajono darbo rinkos situacijos pokyčius galima išskirti tokias darbo rinkos tendencijas 2009 m. :
– Darbo vietų bus likviduota daugiau nei įsteigta;
– Augs įregistruotų darbo biržoje darbo ieškančių asmenų skaičius, kartu ir įtampa darbo rinkoje;
– Didės neseniai darbą praradusių asmenų skaičius, daugiausiai dirbusių statybos ar pramonės sektoriuose;
– Didės vyrų bedarbių sudedamoji dalis;
– Didės jaunų iki 25 m. amžiaus bedarbių sudedamoji dalis;
– Didės reorganizuojamų ar bankrutuojančių įmonių ir iš jų atleidžiamų darbuotojų skaičius;
– Didės vidutinė bedarbystės trukmė;
– Didės teritoriniai nedarbo skirtumai tarp Vilniaus m. ir Vilniaus raj.;
– Mažės darbo jėgos paklausa visose ekonominėse veiklose, ypatingai  nekvalifikuotam ir žemos  kvalifikacijos darbui;
– Mažės darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybės.

Views All Time
Views All Time
2307
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!