Vyriausybė patvirtino Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006 – 2008 metų programą. Šia programa įgyvendinama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija, kurią Vyriausybės patvirtino 2005 m. birželio 8 d.

Programa yra tarpinstitucinis informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentas, nustatantis trejų metų trukmės uždavinius plėtojant informacinę visuomenę Lietuvoje. Svarbiausi programos uždaviniai – gerinti Lietuvos gyventojų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) naudojimo gebėjimus, mažinant socialinę ir teritorinę atskirtį naudojantis IRT, įtraukti į informacinės visuomenės procesus žmones su negalia ir ypatingais poreikiais, plėtoti informacines technologijas padedančias viešojo administravimo institucijoms vykdyti joms skirtas funkcijas, sudaryti sąlygas elektroniniu būdu keistis informacija tarp viešojo administravimo institucijų, skatinti IRT srities mokslinius tyrimus ir inovacijas; skatinti patikimos ir aktualios informacijos apie Lietuvą bei jos kultūrą kaupimą bei sklaidą skaitmeninant ir išsaugant Lietuvos kultūros paveldą, sudarant prieigos prie jo sąlygas.

Sėkmingam žinių ekonomikos augimui ypatingai svarbus yra elektroninių ryšių sektorius, kuris yra vienas sparčiausiai augančių sektorių tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Vertinant elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą ir vystymosi tendencijas, galima išskirti dvi pagrindines veiksnių grupes, įtakojančias pokyčius rinkoje: besikeičiančios rinkos veiksniai (teisinė, konkurencinė aplinka, vartotojų poreikiai ir prioritetai) ir disponuojami ištekliai (investicijos į infrastruktūrą, technologijos ir jų panaudojimas paslaugas teikiant elektroniniu ryšiu).

Modernizuojant viešąjį administravimą, svarbus vaidmuo tenka viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę planams. Modernizuojant viešąsias paslaugas, prioritetas ES teikiamas viešosioms paslaugoms, nurodytoms ES programiniuose dokumentuose (elektroninės Europos 20 pagrindinių viešųjų paslaugų sąrašas), ir vadinamosioms europinėms paslaugoms (pan-European services).

Šiuolaikinės valstybės vykdydamos viešąjį administravimą savo veiklą orientuoja į veiksmus, sujungiančius IRT galimybes su perspektyviais valstybės valdymo sprendimais. Visuma viešajame administravime diegiamų IRT, organizacinių pokyčių ir naujų įgūdžių, kurie panaudojami tobulinant viešąsias paslaugas, demokratinius procesus ir viešąją politiką suvokiama kaip elektroninė valdžia.

Įgyvendinus Elektroninės valdžios priemonių planą, kurio pagrindinis tikslas – pasiekti, kad 90 proc. pagrindinių viešųjų paslaugų iki 2008 m. būtų teikiama naudojant IRT. Tokiu būdu žymiai pagerėtų sąlygos tiek verslo subjektams, tiek ir gyventojams, nes jie galėtų įvairias viešąsias paslaugas gauti naudodami IRT, ir taip sutaupyti daug laiko ir lėšų.

Šiandienos visuomenėje žinių ekonomika ir elektroninis verslas tampa sėkmingu šalies ūkio plėtrą apsprendžiančiu veiksniu, o valstybės užduotis – sukurti jiems palankią aplinką.

Views All Time
Views All Time
3371
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!