Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į smurto ir patyčių paūmėjimą mokyklose, siūlo skirti daugiau dėmesio ir lėšų šiai problemai, įgyjančiai vis didesnį mastą šalyje, spręsti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri parengs smurto prevencijos priemonių planą ir teiks jį Strateginio planavimo komiteto posėdžiui. Darbo grupėje dirbs atstovai iš Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, Vidaus reikalų, Teisingumo ministerijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos. Pastaruoju metu ypač daug smurto ir patyčių patiria tiek vaikai, tiek mokytojai. Švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė ragina kuo skubiau imtis visų įmanomų priemonių grėsmingai padėčiai gerinti. Švietimo ir mokslo ministerija siekia skubos tvarka priimti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Šio įstatymo projekte numatyta kiekvienoje apskrityje įsteigti vaikų socializacijos centrą, kuriame galėtų būti vykdoma vidutinė nepilnamečių priežiūra.

Švietimo ir mokslo ministrės R. Žakaitienės įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė rengia “Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašą”. Norima sukurti 3 lygmenų krizių valdymo mokyklose modelį. Ši darbo grupė taip pat pateiks siūlymų dėl specialiųjų klasių, skirtų elgesio, emocijų ir socializacijos sutrikimų turintiems mokiniams, steigimo bendrojo lavinimo mokyklose.

Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005-2007 metų programą. Pagal ją, pernai daugiau nei 900 mokytojų buvo išmokyti, kaip dirbti smurto, tyčiojimosi, priekabiavimo prevencijos klausimais. Buvo organizuota konferencijų, seminarų savivaldybių švietimo padalinių, mokyklų vadovams, kartu su organizacija “Gelbėkit vaikus” parengtos ir išleistos metodinės rekomendacijos “Mokinių savižudybės ir jų prevencija”, “Už tylos sienos”, “Smurto prevencija mokyklose”. Pastarasis leidinys – bene vienintelis, kuriame mokyklai pateikti konkretūs problemų sprendimo modeliai.

Pernai ministerija skyrė milijoną litų, kad savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose būtų įsteigta 130 mokytojo padėjėjo ir 74 specialiojo pedagogo etatai, o 11 profesinio mokymo įstaigų -10 mokytojo padėjėjo ir 11 specialiojo pedagogo etatų. Šiuo metu mokyklose dirba per 1000 socialinių pedagogų, 350 psichologų ir psichologų asistentų, kitų švietimo pagalbą teikiančių specialistų.

Šiemet Smurto prevencijos programai vykdyti skirta 200 tūkst. litų. Pagal šią programą, bus parengtos dvi informacinės medžiagos vaikams bei tėvams apie smurto prevenciją, pagalbos būdus, pagalbą teikiančias institucijas, metodinė priemonė pedagogams ir specialistams bei kt.

2007 m. bus toliau bus tęsiami mokymai mokyklų komandoms (mokyklų administracijai, psichologams, socialiniams pedagogams, mokytojams, prevencinio darbo grupių nariams) apie patyčių ir smurto prevencijos organizavimą mokykloje. Planuojama organizuoti apie 40 seminarų rajonuose.

Views All Time
Views All Time
3566
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!