Valdas Adamkus išrinktas prezidentu 1998 metų sausio 4 dieną per visuotinius, lygius ir tiesioginius rinkimus slaptu balsavimu penkeriems metams.

Prezidento inauguracija 1998 metų vasario 26 d.

——————————————————————————–

Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno “Aušros” gimnazijoje.

Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją.

Išsilavinimas ir darbas

Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių; gimnaziją, įstojo į Miuncheno universitetą, Gamtos fakultetą.
1949 metais atvyko gyventi į JAV.

Iš pradžių Valdas Adamkus dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje. Vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais baigė Ilinojaus universitetą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę.

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jis buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją- Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 metais Valdas Adamkus tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.

Visuomeninė ir politinė veikla

Valdas Adamkus buvo aktyvus sporto veiklos dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. Buvo Vyriausiojo fizinio auklėjimo ir sporto komiteto generaliniu sekretoriumi ir pirmininku.

1951 metais Valdas Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą “LITUANICA”.

Valdas Adamkus buvo Pasaulio lietuvių žaidynių įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas.

1958-65 metais Valdas Adamkus buvo “SANTAROS – ŠVIESOS” federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį “Veidu į Lietuvą”, vicepirmininkas, o 1967 metais – šios organizacijos pirmininkas.

Valdas Adamkus rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961-64 metais buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys, tarybos pirmininkas.

Nuo 1972-ųjų metų Valdas Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvyksta į Lietuvą.

Valdas Adamkus skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga.

Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV. Visokeriopai bendradarbiavo su Vilniaus universitetu, jo bibliotekai padėjo įsigyti naujausią mokslinę literatūrą.

1993 metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas.

1996 metais Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje telkdamas nuosaikiųjų vidurio jėgų bloką.

Pripažinimas

1989 metais Valdui Adamkui suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas. Indianos ir Ilinois universitetai suteikė garbės daktaro vardus už nuopelnus išvalant Didžiuosius ežerus ir kitus darbus aplinkosaugos srityje.

1988 metais Valdui Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje.

Valdas Adamkus apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu už ypatingus nuopelnus tarnyboje bei JAV prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje.

Views All Time
Views All Time
1443
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!