Kodėl R. van Vorenas pranašauja Lietuvai pralaimėjimą Strasbūro žmogaus teisių teisme? D.D. atvejis

Gydytoja Dalia Marija Gerulaitienė

“Šiandien budėjo gera seselė: leido paverkti, kitos tuoj suleidžia vaistus” – guodžia savo likimą ir giria seselės žmogiškumą 2004 m. Kauno psichiatrijos ligoninėje uždaryta paruošti pensionatui ‘vangios schizofrenijos‘ auka Daivutė. “Pasaulyje, gerbiamasis, yra trys rūšys niekšų: naivieji įsitikinę kad tai jų didžiausias kilnumas; drovieji savo niekšiškumo drovisi bet jei jų veiklos planui reikia vis dėlto jį parodo; ir pagaliau tiesiog niekšai, – rašė F.Dostojevskis.

Kauno apskrities Viršininko tarnyba 2004-07-29 išdavė siuntimą Nr.483 p.Vytautui S., sov.psichiatrijos “šefui“ (R.Kalantos laikų vykdomojo pirmininkas) uždaryti kančioms ir patyčioms 50 nuošaliame Kėdainių neįgaliųjų pensionate įdukrą D.D., jos legaliai gydytojai (D.D. kreipėsi 2001 m. nesant ir nebuvus psichikos sutrikimo, kuris reikalautų prievartos), straipsnio autorei 2003-02-21 raštu, kurio reg. Nr. G-12/3, pareiškus Kauno savivaldybės sveikatos skyriui apie D.D. sov.psichiatrijos aukos statusą, reabilitacinės programos ir gydymo algoritmų nebuvimą (12): 1,5 metų stebėjus ir nesant nė vieno paranoidinei (pervardintai iš vangios) schizofrenijai, dėl kurios 22 kartus talpinta į psich. ligonines, simptomo (nesant jų aprašymo ir ligoninių išrašuose), tačiau esant ryškiems hospitalizmo reiškiniams, dvylikapirštės opaligei, kepenų dismetaboliniams pakitimams 51 bei akivaizdiems postresinio sutrikimo simptomams: uždarymo baimė, prievartos reminiscencijos, labilus emocinis elgesys, išgąsčio reakcijos (12) ir net kalbos sutrikimui po 2000 m. ilgalaikės hospitalizacijos, dėl kurio pavyko padėti 52. Atsakymo į pareiškimą nebuvo, po mėnesio, kovo-24 d, atleista iš darbo poliklinikoje, kurią nuo 1994 m. atstovauju Europos Psichiatrų asociacijos kongresuose skaitydama pranešimus, dėl “neetiškos gydymo kaip Sovietinės sistemos relikto kritikos“ kaip yra rašoma atleidimo pagrindą sudarančiame I dokumente-psichiatrių skunde 53, nesant ir nebuvus jokio pacientų ar šeimos narių skundo. Kaip mane informavo LR VRM sekretorius V.Abraitis 54, apskritis vadovavosi Kauno savivaldybės Asmenų su proto negalia siuntimo į stacionarias globos įstaigas komisijos 2004-07-08 sprendimu Nr.19/8. Taigi D.D. būdama šešiolikos ir sužinojus esanti įvaikinta, streso pasėkoj pateko pas psichiatrus, ‘vangios schizofrenijos‘ ir “pažangaus“ įtėvio dėka tapo psich.ligoninių įname, tačiau būdama iš ties atsparios psichikos pakildavo kaip feniksas po kiekvieno iš 22 intensyvių “kursų“, trokšdama gyventi, bendrauti, būti naudinga kitiems žmonėms, nors ir pilna baimių dėl nepakeliamo streso 55, tarsi patvirtindama 896-ojoje Europos Ministrų Tarybos sesijoje priimtą rezoliuciją – rekomendaciją šalims-narėms REC(2004)10: “Psichikos sutrikimo (vietoj ligos) apibrėžimas TLK-10 diagnostinėje klasifikacijoje skirtas išvengti tokių požiūrių, kaip ‘vangios schizofrenijos‘ diagnozė, kuria naudojosi kai kurie totalitariniai režimai“(2 str. 20 p.)(21) Deja, vienai šalių-narių, mano Tėvynei, tai nė motais (o gal specialiai – apgauti ES?): totalitarinių režimų naudota ir pasaulyje nepripažįstama diagnozė išsilaisvinusioje Lietuvoje naudojama uždaryti žmogų! Nuosprendį priima Asmenų su proto negalia komisija, taip pat apgaudinėjanti ES: “Asmenys su proto negalia“ ir “Turintys psichikos sutrikimų asmenys“ yra labai skirtingos žmonių grupės, ir jų poreikiai negali būti sutapatinami“ (28) – tvirtina europinė teisė. Komisijos sprendime logikos nėra: “D.D. 1979 m. baigė Kauno m. V vidurinę mokyklą. Mokėsi gerai. 1981 m. spalio 14 d. pradėjo dirbti “Sanito“ ūkio dalies skyriuje, dirbo iki 1982 m. balandžio 12 d. Nuo 1982 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Kauno m. III Klinikinėje ligoninėje, III vidaus ligų skyriuje sanitarės pareigose. Dirbo gerai, ligonių mėgiama. Dalyvavo Kauno m. Mokytojų namų agitmeninėje brigadoje“. 56 Charakteristika duota 1982 m. pristatyti Šiaulių pedagoginiam institutui. Pertraukose tarp gerai atliekamo darbo, 1980 ir 1981, D.D. buvo įtėvio Vytauto S. talpinama į psichiatrinę ligoninę “nustatyti ir tęsti grupę“ dėl vangios schizofrenijos. Kodėl D.D. itin nuožmiai, apšmeižta proto negalia ir ištremta iš gimto miesto “adaptuojama“ prie neįgaliųjų (11) (didžiąją dalį pensionate sudaro asmenys su idiotijos, imbecilito diagnozėmis), 21 amžiuje pasaulyje negirdėtu būdu – daugiau nei metai aklinai atskyrus nuo pasaulio? Nors dar 2001-04-06 į Kauno Merą ir Sveikatos skyrių kreipėsi net 10 D.D gerai pažįstančių kauniečių, jų tarpe 2 gydytojos, D.D. mokytoja, kaimynė , pareiškimu Nr.L-5D dėl įtėvio p. Vytauto.S. tolerancijos stokos įdukros atžvilgiu, jos psichologinio išnaudojimo 57? Pareiškimas, kaip ir dėl sov.psichiatrijos (vangios schizofrenijos) statuso, liko neatsakytas: Kauno savivaldybės ‘Komisija‘ ir sveikatos skyrius kurti ir akli tiesai bei faktui, kad Lietuva Europoj o ne TSRS? Ar vien dėl korupcijos aukšto lygio mala nesąmones Kažemėkaitis bei Kuodienė apie jiems nepatinkantį žodį ‘prievarta‘ rišant prie lovos izoliatoriuje jų išsiųstą uždaryti nevilčiai ir pražūčiai poetiškos sielos ir meniškos prigimties žmogų – už norą nors gurkšnio laisvės? Kodėl jie spjaudo ant jiems privalomų vykdyti Europos Komisijos rekomendacijų ir remiasi geležinio Felikso logika -naikinti?! Skauda jiems širdį, oi skauda, kad D.D., nepaisant 22 kartų ‘kurso‘ nuo ‘vangios, neegzistuojančios, schizofrenijos‘ kabinasi už gyvenimo, stengiasi pasveikti net nuo jai taikytos prievartos ir rašo eiles:

Neišeik neišeik iš durnyno!
Nepalik sanitarių vienų!
Lovos suverstos, ašaros byra
Nelaimigo likimo draugų.
  Su termometrais seserys vaikšto,
O mes gulim lavonai šilti.
Mūsų sieloj negyjančios žaizdos,
Iš gyvenimo mes išbraukti.
  Oi tu daktare daktare daktare!
Ar už užstatą leisi namo?
Veltui tupim, nėra kas perėti,
O už stalo ne viskas gardu
  Neišeik neišeik iš durnyno,
Nepaliki psichiatrų vienų!
Mūsų sieloj negyjančios žaizdos,
Nurašyto likimo draugų..

Ligoniui ‘sutvarkyti‘ (žodis nebuvo ištartas, tačiau kalba buvo apie Moditen depo i/m kas savaitę varymą nesant psichozės – tai stebėjo apie 10 žmonių – Kauno Psich.ligoninėje “paruošt“ pensionatui). pakanka kad jis ir kartą netinkamai pasielgtų“ bei: “psichiatras turi teisę rašyti siuntimą ir nematęs (žmogaus)“(42)– t.y. teisiniu požiūriu išsigimusiame, nes tvirtinimas remiasi įstatymo priešybe, Kauno “sveikatos specialisto“ mąstyme KGB tardytojo tonas pasiskolintas, sistemai bendradarbiaujant, iš represinės struktūros (žr. toliau medžiagą Nr.13 / G10-92): ligonį galima bausti buto atėmimu (nejau atsisakys patogiausio, ‘psichiatrinio‘, apiplėšimo?), sunaikinimu kaip liaudies priešą už vieną vienintelį “netinkamą“ poelgį – kaip visa tai jau girdėta iš TSRS istorijos! Beje, kas D.D. elgesyj netinkamo: klyksmas iš baimės, baimės dėl streso (55) (apie naujausius streso mokslinius tyrinėjimus Kauno “sveikatos specialistai“ negirdėjo ir kitiems išgirsti draudžia!), ar nelojalios sovietinei psichiatrijai D.D.eilės, – nenurodė., veidmainiškai valdišką putrą (iš mūsų visų kišenių) ir rišimą prie lovos (už mūsų visų pinigus) vadinant “žmogaus teisėmis“, savo paties demonstratyviai nusikalstamą elgesį ne vien nekvestionuojant, bet šventai tikint kad tokia situacija amžina (kaip ir KGB tardytojų įrašai disidentų tardymo bylose, operuojant moralinėmis kategorijomis: žr. medžiagą 13/G10-92!). Tai sovietinio vaduko mentalitetas, vadai, kurie skiepija “moralines“ nuostatas drauge su pseudomokymu – dar aukščiau. Beje, putra – komunistinio rojaus apoteozė įstaigose, pasišovusiose visiškai atsakyti už saugumą ir sveikatą (kviečiant visuomenei policiją) (11, 22, 42, 45, 47, 48) – tai nekokybiški maisto produktai, kurių realizacija uždrausta 58, – nuodijimas prievarta. Aukos (Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, kurioje ‘vangi schizofrenija‘ laikoma totalitarinių režimų dariniu visuomenės kontrolei, D.D. kitaip vadinti ir netinka) rišamas už norą pasivaikščioti laisvėje yra sovietinės psichiatrijos, kurioje laisvės sąvoka draudžiama ir reiškia ‘vangios schizofrenijos‘ paūmėjimą, atributas, priešybė Konvencijos 8 ir 3 straipsniams, maitinimas uždarius produktais, kurių vartojimas uždraustas (ilgalaikis nuodijimas)– korupcijos, įstaigų slaptumo sesės-dvynės, pasėka, atitinkanti kiekvienos šalies Baudžiamojo kodekso straipsnius. Be abejo, jei ĮSTAIGOS gyventojus laikysime žmonėmis. Kaip gaila (Kauno Sveikatos skyriui, apskrities administracijai), bet Europoje psichikos problemų turintys asmenys, ligoniai ir tariami ligoniai laikomi žmonėmis!.. Ponams V.Kalinauskui (buv. Kauno apskrities administracijos viršininkas, kuriam vadovaujant D.D ir išsiųsta “adaptacijai“), jokių žingsnių taisyti baudžiamosios psichiatrijos pasekmes nesiėmusiam gerb. Kazakevičiui bei pavaldiniams R.Rabačiui, K.Pesenkai, A.Griškevičienei, sveikatos specialistams Kaunienei ir Kažemėkaičiui, manipuliuojantiems globėjo sąvoka ir diegiantiems sampratą kad D.D. rišant prie lovos už svajonę pabūti laisvėj prievarta netaikoma, belieka tvirtinti, kad ilgalaikis nuodijimas maistui netinkamais produktais buvo taikomas … ilgamečiui sovietmečio bandradarbiui V.Survilai? Nes didžiai gerbiamų valdininkų raštuose, neigiančiuose prievartą, be abejo turima omenyje vien V.Survilos (patologiniai) norai ir teisės! Analizuojant okupacinius fenomenus 2005m. Lietuvoje yra akivaizdu, kad kalta prievarta ir korupcija, tačiau nejučia mintis krypsta į tą – lyg tai sovietinės paranojos, lyg tai melo imperijos atgarsių derinį: “Įstaiga visiškai atsako už jos gyventojų sveikatą ir saugumą“ (11, – taip sakant Dievo bausmė už pasipūtimą, ar dar paprasčiau – sukčiams už melavimą.

Lietuvos visuomenė tai stebėjo 2004-12-08 televizijos laidoje: 59 neuroleptikų perkreiptu veidu D.D. nuotrauka Kauno Psichiatrinėje ligoninėje, kur ji buvo patalpinta įtėvio p.Vytauto S. prievarta ir apgaule “paruošti“ pensionatui(42), demonstruota kaip ligos, dėl kurios ji ir uždaryta, įrodymas, nes šalia matėm sveiką, teisingai protaujančią ir maldaujančią paleisti Daivutę, iš tiesų rodo ilgą ilgą Lietuvos Kryžiaus kelią link Europos, nes tėra idealus (EŽT) Konvencijos straipsnių pažeidimų įrodymas. Kaip ir Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, kuriai priklauso pensionatas, Socialinių įstaigų departamento direktoriaus (Kiek daug ponų, kokie jie visi gražūs ir abejingi žmogaus kančiai!..) A.Keršulio 2004-09-17 d. raštas. (45) Jame parašyta kad Kėdainių neįgaliųjų pensionate uždaryta D.D. rasta: “jautri, lengvai pažeidžiama, pokalbio metu be stebimos psichopatologijos, elgiasi adekvačiai, turi gilų ilgesio jausmą“ t.y. paneigia bet kokias aliuzijas apie schizofreniją dėl kurios ji uždaryta, TAČIAU p.Keršulis su visa komanda (D.Kasulaitienė, V.Bagdonas, vyr.specialistė E.Valeikaite, vangios schizofrenijos auką iš Kauno išsiuntusios į nuošalų Kėdainių kaimą apskrities geradarės V.Margevičienė, Griškevičienė) daro išvadą kad: “nereikia trikdyti“ kančioms ir patyčioms(50) uždarytą jautrią, lengvai pažeidžiamą, namų ir draugų besiilginčią Daivą: matote, ponams reikia ją palaužti, geriausiai tam tinka ilgesys! Be abejo negalima atmesti ir ponų noro dar sykį pabandyt iš D.D. padaryt ‘daržovę‘, atitinkančią ponų primestą vangios schizofrenijos etiketę (ateitis prielaidą patvirtino). Ir kodėl ponams nepabandžius, jei visuomenė tyli?

Įdomu ir tai, kad vienodai abejingos žmogaus kančiai Lietuvos institucijos “išduoda“ viena kitos reikalus: manau kad p.Keršulio komanda, aprašydama pensionate uždarytos D.D. schizofreniją paneigiančią būseną, neišmanė Sveikatos apsaugos ministerijos problemų dėl “kai kuriuose totalitariniuose režimuose naudoto neįprasto ‘vangios schizofrenijos‘ diagnoze vadinto darinio“(21), o VRM sekretorius Abraitis- “asmenų su proto negalia“ ir “asmenų su psichikos sutrikimais“ skirtumo(28), – kaip sovietmečiu už Trispalvės iškėlimą tapusio “šizofreniku“ Vl.Majausko iškvietimas kariniams apmokymams: ką tik ištrūkęs į laisvę po 4 metų! intensyvaus gydymo – ypatingai pavojingas psichikos ligonis turėjo saugoti su automatu rankose visų mūsų ramybę: 60 dėl biurokratizmo ir slaptumo tokios rimtos represinės struktūros kaip KGB ir Karinis komisariatas nežinojo viena kitos reikalų!

Anot p.Baltutytės, atstovaujančios Lietuvos Vyriausybę Europos žmogaus teisių teisme 61, individualiai rūpintis žmogaus teisėmis jai nepriklauso, tik derinti įstatymus su Europa, tačiau kažkodėl p.Baltutytė nesibodi rašte nurodyti jog ne kas kitas o teismas D.D. pripažino neveiksnia ir tas pats teismas globėju skyrė D.D. teisėmis piktnaudžiaujantį, kaip atžymėjo (per apsirikimą?) Kauno apskrities gydytojas, 62 jos įtėvį p.Vytautą S, tad viskas, amen, nebespurdėkit! Kai kalbos apie ligą nėra, bet teismas pripažįsta pagal Europoje nepripažįstamą diagnozę(21,22,28), nematęs žmogaus (ar ne todėl teismo sprendime dėl neveiksnumo 63 užrašyta ‘prognozuojantis‘ defektas: nežinojo ką rašo ar nedrįso rašyti ‘progresuojantis‘?), neatžymėjus su nesančia liga negalinčių turėti ryšį neveiksnumo aplinkybių (nors 2002 m. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 465 str. nurodo JAU atžymėti būtina, o už įtėvio Vytauto S. prašymą padaryti neveiksnia įdukrą 463 str. 4 d. numatyta bauda), kai tas pats teismas, neperžiūrėjęs savo sprendimo pakeitus LR Civilinio proceso kodeksą, globėju skiria dėl nesančios ligos uždarinėjusį įtėvį žmogui net nežinant, t.y. be apeliacijos galimybės, galima tik padaryti išvadą, kad Lietuvoje tebesiautėja baudžiamoji psichiatrija! Galingajai Rusijai keliama byla EŽTT vien dėl globėjo skyrimo be apeliacijos galimybės 64, o “lašelis tyro gintaro Baltijos pakrantėje“, kovojantis už demokratiją Baltarusijoje, sugeba analogišku teismo sprendimu ne vien atimti žmogui nuosavybę (butą), bet ir patį žmogų laikyti uždarius daugiau nei metus, rišti prie lovos už laisvės troškimą ir luošinti neuroleptikais. Beje, “tas pats“ teismas 2004 m. teisė jau esant teismo dokumentuose užfiksuotam konfliktui tarp D.D. ir įtėvio: auką teismas atidavė skriaudėjo globai! Ir nenusikaltusi, neteista, be teismo sprendimo auka uždaryta daugiau nei metai! Lietuva “tobulina“, lygiai taip kaip Sovietinė psichiatrija“ bandė tobulinti “diagnozavimą“, Europos įstatymus, kuriuose nuostata jog asmenį patalpinti ir gydyti prieš jo valią gali tik teismas, yra visiškai aiški 65! O globėjas, be abejo, skiriamas žmogui padėti, o ne ‘vangia schizofrenija‘ jau kankintą auką uždaryti. Beje, dar negirdėjusi apie tokio aukšto lygio odiozinį atvejį Lietuvoje, gerokai lenkiančioje Europą:
 – ten stebimasi siaubingais žmogaus teisių pažeidimais Rytų kaimynų pensionuose, kai neteisėtai (kaip ir D.D. – be teismo sprendimo) sulaikomi, pvz. demencija sergą ir pirmą mėnesį neišleidžiami į parduotuvę, bažnyčią 66 tuo tarpu mes net nuo ligos bėgančius sugebame pririšti kai nori pasivaikščioti (23) ir išlaikyti už pensiono vartų ištisus metus! uždraudę net prabilti! O norą padirbėt su kompiuteriu mokam pagydyt papildę racioną Moditen depot taip, kad ima drebėt žandikauliai! 67 Netikite? O jei uždarytas poetiškas žmogutis prašo ir prašo: “Noriu prie kompiuterio, man jis visą laik širdy!“ o aš, pavyzdžiui, širdies neturiu ir tokio noro nesuprantu? O ten dar vėją kelia kad uždarėm be schizofrenijos simptomų – kodėl tai ne schizofrenijos simptomas: “kompiuteris širdy“?! Rezultatai? Nedžiuginantys – dirbom, stengėmės, manėm kaip Europoj, o išėjo kaip visada, sovietiškai: D.D. siaubingai įbauginta net liežuvį nuo Moditen’o kaišioja, bet kaip nekliedi taip nekliedi, net nehaliucinuoja, “atšildžius klimatą“ vėl namo prašosi! Gimto miesto ir draugų pasiilgo!.. Dar tie švedų-rusų mokslininkų rezultatai apie stresą (55) į neviltį varo: imobilizacija (uždarius ir pririšus), matote, organizmui pražūtinga, gali net insultą sukelt! Pasirodo, D.D. gelbėdama savo organizmą nuo vangios schizofrenijos ir lakstė kiek kojos neša! Nuo insulto. Ir šaukė iš baimės, anot švedų tyrimų: uždarymų stresas sukelia baimes, fobijas!.. Vieno pirmųjų uždarymų metu D.D. išvydo virve “fiksuotą“ senutę, vos seselėms nusisukus atrišo ir išmetė pro ligoninės langą. Teko eiti, surasti, atnešti ir gultis mobilizacijai. Tačiau senutę išgelbėjo nuo insulto. Nuo nevilties prieš mirtį tikrai.

Europos Komisija dar2003 m. įspėjo Šalių-narių vyriausybes dėl nesąžiningų giminaičių ar institucijų direktorių piktnaudžiavimo ‘neveiksnumo‘ bei ‘globėjo‘ sąvokomis (26), tačiau Lietuvoje ne vien psichiatrai neklystantys, Lietuvoje nėra nesąžiningų giminaičių! O jau įstaigų direktoriai – krištoliniai kaip pats Feliksas Zigmundovičius!

Tad vis dėlto kas jei ne p.Baltutytė, derindama įstatymus su europine teise, turėtų kuo greičiau inicijuoti minėto ir panašių teismo sprendimų peržiūrėjimą, Lietuvai gresiant milžiniškomis baudoms 68? Stebina ir p.Baltutytės širdis: net nepasiteirauti kuo “nusikalto“ įtėvio p.Vytauto S. nurodymu virš metų uždaryta našlaitė 69? Saviems viskas galima? Net kai norai keistoki: juk ne kiekvienas ir sovietmečio veikėjas kaišiotų raštą, reikalaujantį jau jo patalpintą į psichiatrijos įstaigą asmenį dar izoliuoti, neleidžiant net kalbėti! Kėdainių pensionatas pagal buv. “šefo“ norą mikliai paverčiamas lageriu (neatsimenantys kuriame aukšte gyvena jo gyventojai laisvai vaikšto Kauno gatvėmis), policija kviečiama kiekvienam(11,43) kas drįsta nukakti pas toli ištremtą, maldaujančią paleisti ar bent kelias dienas pakvėpuoti laisvės oru, susitikti su draugais Daivutę niekaip nesutinkančią išprotėti! Tiek nervų prigadino “šefui“, siaubas! Ir prisimena p.Vytautas S. kai jis lakstė su vokiečių jam duotu šautuvu…

Psichiatrija gydo žmogaus dvasią, tačiau kažkas jai suteikė kitą misiją, atimdamas ir nuostabias žmogaus sielos paslaptis. sunkiai suvokiamas žmogaus elgesys gali atspindėti kelių generacijų įpročius, ar net protėvių ritualus. 70 Laimei tas kažkas nepasiekė Europos, kur prieš diagnozuojant žmogaus dvasines problemas studijuojama žmonijos sukurta kultūra, elgesio mokslas 71, o antropologija, vertinusi žmogų kaip kultūrinės aplinkos produktą, šiandien linkusi pripažinti kad kultūra sudaro svarbią dalį žmogaus biologinio išgyvenimo resursų 72, tačiau ir melo fenomenologijos tyrimai priklauso ne kuriai nors kitai mokslo sričiai, o psichiatrijai: MELAS pražūtingai veikia apmeluotąjį, nes jis priima sprendimus remdamasis neteisinga informacija tikėdamas jog ji teisinga, TAČIAU ne mažiau pražūtingai melas veikia meluojantįjį, sutrikdydamas realybės suvokimą giliausiuose jo asmenybės sluoksniuose (J Am Psych 1995). D.D. pateko pas psichiatrus sužinojusi iš nenorėjusios svetimų paslapčių neštis į kapus močiutės, kad ji įvaikinta, o ją įvaikinęs p.Vytautas S. lakstė 1944 su vokiečių šautuvu. Lietuvos kultūrinė-istorinė aplinka neleidžia abejoti, kad tam tikros jėgos struktūros negalėjo nežinoti kas 1944 m. jį turėjo, ir (lemtingi sutapimai?) – siuntimą p.Vytautui S. uždaryti eiles rašančią įdukrą įteikė tos pačios jėgos struktūros rezervo vadovaujama Kauno apskritis, neveiksnumą ir globą pagal Europoje nepripažįstamą ‘vangios schizofrenijos‘ darinį sutvarkė tas pats teismas, kurio pirm. pavaduotojas atstovauja tos pačios jėgos struktūros rezervą – vėl lemtingi sutapimai?.. Transkultūrinė psichiatrija 73 teigtų, kad, jei atskirų asmenų grupių gyvenimiškoji patirtis itin skirtinga, jų elgesys ir požiūriai gali būti nesuderinami, be abejo ir psichiatrijos tikslo klausimu: D.D. praleidus veik metus laiko psichiatrijos įstaigoje dėl močiutės perduotos žinios jog tikra motina ją nežinia kodėl paliko, ir šią žinią patvirtinus įtėviams, tie patys įtėviai, kaip tvirtina buvusi D.D. mokytoja, ilgiau nei 5 metus tvirtino šeimos draugams ir pažįstamiems jog tai, ką jie patvirtino D.D.: kad ji yra jų įvaikinta, – yra tik D.D. psichinės ligos pasireiškimas… – keistas tas sovietinių valdininkų afinitetas prisimelavusiai represinei psichiatrijai!… Tragedija, kai į Europą grįžusios Lietuvos įstaigos vadovaujasi sovietinių ideologų požiūriais.
Anaiptol nemanau kad po kiekvienu neteisėtu psichiatriniu uždarymu slypi tragiška žydšaudžio patirtis ar į auką projektuojama baimė, tačiau kiekvienas neteisėtas uždarymas yra tragedija. Europoje galiojantys Asmenų su psichine negalia (bei tokiais laikomų) teisių apsaugos Principai 74 skirti .. ach, kaip gaila! (pvz. Kauno sveikatos skyriui ir savivaldybės ‘Komisijai‘) būtent tam uždaromam žmogučiui, o ne galingajam globėjui ir jo nedemokratiškiems poreikiams, ir garantuoja, nepriklausomai nuo neveiksnumo bei globėjo suteikimo ar nesuteikimo, visas žmogaus teises: socialines, saviraiškos, privatumo, judėjimo, jei tik asmuo tai sugeba! Manipuliavimas ‘neveiksnumu‘ ir globa yra toks pat piktnaudžiavimas kaip ir diagnoze: tai yra nusikaltimas prieš žmogų.
Žvilgterėjus iš arčiau į ne veltui nuo “pašalinių“ žvilgsnių (taip apskrities administracija vadina visuomenę 11, 47) slepiamas 2005 m. Lietuvos ‘ĮSTAIGAS su orweliškom sveikatos apsaugos tobulybės pretenzijom, kur valgoma vien šaukštais ir rišama prie lovos už norą išeiti, išvysim ne vien melagingų utopijų žlugimą:
– “Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrino visas apskrityje esančias 24 socialinės rūpybos ir globos įstaigas. Rasta nekokybiškų produktų, kurių realizacija uždrausta, Kėdainių neįgaliųjų pensionate,.. (58) – prievarta prie invalidų adaptuojamos (11) metus laiko uždarytos! vangios schiozofrenijos aukos D.D. neuroleptikų pakenktoms kepenims (be jų, kaip žinome, žmogus negyvena!) – ar prievartinis nuodijimas maistu žmogų uždarius kartais nevadinamas, gerbiami ponai apskrities administratoriai, politine žmogžudyste? Su tobulu žmogaus pažeminimu (kurio nepasiekė Stalino gulagai): “klimatui atšilus“ liepos pradžioje aplankę D.D. sužinojom kad keli mėnesiai pykina, vėmė, sakė darbuotojam .Dismetaboliniai pokyčiai kepenyse (51) ir kažkodėl prievarta antri metai be pertraukos skiriamas Solian 200mg 2 kart/d, Tizercini nakčiai be jokių psichozės požymių? Priblokšti galvojom ką daryti: sekmadienis, skambinti administracijai? O ar mums išvykus tai nebus D.D. ‘vangios schizofrenijos‘ paūmėjimas vietoj terapeuto konsultacijos? Uždartytieji absoliučiai beteisiai! Gal kreiptis į Tarpt. Raud. Kryžių? Suradę soc.darbuotoją išsakėm problemą, “užregistravom“ terapeuto konsultaciją. Per mėnesį terapeutas nepasirodė, tačiau D.D. pykinimas .. praėjo – po publikacijos apie pensionate naudojamus produktus, kurių realizacija uždrausta (58) Beje, tai netrukdo buv. grafų rūmų kieme sukviesti kelis šimtus žmonių prie gausiai vaišėmis nukrautų stalų Giminių dieną (20 rugpjūčio): nužmoginti klusnūs uždarytieji šoka aprengti tautiniais drabužėliais, vaišėse dalyvauja net buv. pensionato patronė LR Seimo narė V.Margevičienė, auklės ir soc.darbuotojai saugo gyventojus kad neapsirytų – gyvuok, klestėk per amžius, brangi Tarybų neįgaliųjų Lietuva! Kaip nuoširdžiai plojo katučių pionieriai ir spaliukai Raslanui!..-
– bet ir sukurtą ištisą piktnaudžiavimų psichiatrija ir žmonių kančių peryklą vidaus tvarkos taisyklių pagalba 75, kai rajono prokuratūra vadovaujasi “telefono teise“: signalai apie žeminantį elgesį su žmonėmis ir jų kankinimą netiriami, o persiunčiami apskričiai 76- t.y. Europoje MDAC numatomas efektyvios policijos vaidmuo piktnaudžiavimų prevencijai Lietuvoje yra neįmanomas, o vietoje būtinų stacionarioms psichiatrijos įstaigoms saugiklių prieš apsirikimus ir piktnaudžiavimą psichiatrija egzistuoja absoliuti sauvalė, nesąžiningų giminaičių bei institucijų direktorių, anot 2003 m. EŽT Komisaro valstybių vadovams išvadų (26) leidžianti auką paslėpti taip, kad ne tik nesigirdėtų jos pagalbos šauksmo (tai nesunkiai atlieka pakankama neuroleptikų doze), bet kad apie susidorojimą su auka nežinotų visuomenė! Policija lankytojams kviečiama, nes aukų pagalbos šauksmas- “valstybinė“ paslaptis! Kankinimų Prevencijos Komiteto (TPC) patirtis (I str. dalis 17) rodo jog institucijose, kuriose toleruojamas nežmogiškas kančias sukeliantis elgesys, vertybių korozija, ardanti demokratijos pagrindus, yra neišvengiama. Tai klampina Lietuvą į sužlugusio sovietizmo liūną, užkerta kelią įsipareigojimų dėl Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimus ir kitą žiaurų nežmogišką elgesį vykdymui. Jei likimas mums, lietuviams, įduoda į rankas svetimą galią, ji, deja, atima protą ir padaro žvėrį (žr. toliau medžiagą Nr.13 G/10-92).

Nuorodos:

50. ELTA, 2005-05-24: “Tyrimo metu surinkta daug pavyzdžių, kai psichoneurologinių pensionatų pacientams buvo prievarta apribota judėjimo laisvė, prieš juos naudota psichologinė, fizinė ar net seksualinė prievarta. Ekspertų teigimu, į pacientų skausmą (tiek fizinį, tiek dvasinį) kai kuriuose pensionatuose reaguojama netinkamai: pacientui pasiskundus skausmais, jam ne tik nesuteikiama pagalba, bet netgi tyčiojamasi ir juokiamasi. Psichikos ligonių teisės Lietuvoje pažeidžiamos kasdien“ (Apibendrinant žmogaus teisių stebėsenos Lietuvos psichiatrinės įtaigose rezultatus)
Į viršų

51. I.Išrašas iš ligos istorijos Nr.537b.2001 Diagnozė: Mb. ulcerosus exac. Ulcus b. dudeni. Cholelithiasis. Nephrolithiasis sin. Anamnesis: Nuo vaikystė serga opalige. Tyrimai: FGS- Ulcus b. douodeni. Cicatrix b. duodeni. VPAI – Hepar padidėję, dismetaboliškai pakitę.
Į viršų

52. COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY OF …PERSEVERATION. Dalia Marija Gerulaitiene, Lithuania Objectives. Though basic phenomena of schizophrenia – loss of natural common sense’s relational deficit in the field of social knowledge also intuitive attunement to understand the others, psychiatric diagnosis as label can serve to mystify rather than assist. Case description. 2001 assessed at Kaunas Central Policlinic Psychiatric Department (Mb. Ulcerosus. Nephrolithiasis. Hepar: enlarged, dysmetabolicum) 39y. Old D.D. reported being hospitalized 22 times by adopted father, soviet functionary, when 16 years old tried suicide when was told is foundling, last 10-months compulsory treatment: after minor accident disability recognized upon adopted father’s request. Medical referrals: Paranoid schizophrenia, no schizophrenia symptoms after ICD-10 criteria. Design and Methods Cognitive-behavioural problem focused 8-months therapy successfully alleviated language disturbing perseveration (affective-coloured, in Jasper’s sense) leaving increased arousal, concentration, memory problems, intrusive distressing images, startle reactions, rehospitalization fears. Despite labile emotional behaviour, D.D. strives to integrate, be useful, and identify with somebody. No K.Schneider’s first-second-rank, E.Krepelin’s criteria evident, and I appealed Kaunas Health Department solve problem of soviet psychiatry victim (codification, rehabilitation program).After 2 m. I was victimized of “non-ethical critic of treatment-as-Soviet-system-relict”, being on suit till now. Results: 2004-06-30 D.D., full conscious, PTSD symptoms reduced, perseveration absent, hospitalized and treated against her will (Moditen-depot i/m/every week) 32 days to be transferred to secluded social care home as … schizophrenic. Appeals to officials and colleagues were futile, NGO and MDAC trying liberating. Conclusions During soviet time’s people with mental disabilities languished in the same institutional regime and abuse as political detainees, schizophrenia diagnosis, satisfying socialist ideology isolate “non-normal”, fuelled prejudices and discrimination. Regrettably repressive psychiatry problems: dehumanizing labelling, poor reliability of diagnosis, guilt transferred to hatred for patients, especially ostensible, dominate, humiliating, degrading and isolating “not-ill-but-protesting” soviet psychiatry victims- to show to Europe more suitable visage.. 13th AEP Congress “European Psychiatry: The Interface between Biological and Social Factors”, MMunich, April 5, 2005
Į viršų

53. Vš.Į.Kauno centro poliklinikos direktorius(vyr.gydytojas) Įsakymas Nr.85k dėl D.M. Gerulaitienės atleidimo iš darbo Psichikos sveikatos centro gydytoją psichiatrę Dalią Mariją Gerulaitienę š.m. kovo 24 d. a t l e i d ž i u iš darbo pagal L R Darbo kodekso 136 str. 3d. 2p. PAGRINDAS: Psichikos sveikatos centro gydytojų V.Kentrienės, V.Savinovos, D.Aušrienės 2002-06-26 tarnybinis pranešimas, Psichikos centro vadovės V.Matulionienės 2002-06-26 tarnybinis pranešimas, Psichikos centro psichologės L.Vasiliauskaitės 2002-07-31d. tarnybinis pranešimas Nr.09-08-13, vadovės V.Matulionienės 2002-08-14d.tarnybinis pranešimas Nr.09-08-15, gydytojos psichiatrės V.Savinovos 2003-01-08d. tarnybinis pranešimas Nr.09-08-03, PSC vadovės V.Matulionienės 2003-01-08d. tarnybinis pranešimas, PSC socialinės darbuotojos R.Maselienės 2003-01-24d. tarnybinis pranešimas Nr.09-08-04, PSC slaugytojos D.Stanionienės 2003—01-24d. tarnybinis pranešimas Nr.09-08-05, slaugytojos L.Baronienės 2003—01-24d. tarnybinis pranešimas Nr.09-08-06, vadovės V.Matulionienės 2004-01-24d. tarnybinis pranešimas Nr. 09-08-07 (37), VšĮ Kauno Centro Poliklinikos Medicinos etikos komisijos 2003-02-04d. protokolas, vadovės V.Matulionienės 2003-02-13d. tarnybinis pranešimas Nr.09-08-11.***. 2. Vš.Į.Kauno centro poliklinikos Medicinos etikos komisijos 2003-02-04 posėdžio protokolas, 2003m. kovo 4d., Kaunas. Posėdžio pirmininkas – T.Martišius, gydytojas chirurgas, D.Peckutė, advokatė. Dalyvauja komisijos nariai: I.Gurnienė, D.Urbanavičienė, A.Maščinskienė. Svarstyta: 2003-01-24 Psichikos centro vadovės V.Matulionienės (įregistravimo Nr. 09-08-07), slaugytojos D.Stanionienės (įreg.Nr. 09-08-05), socialinės darbuotojos R.Maselienės (įreg. Nr. 09-08-04) tarnybiniai pranešimai, psichologės L.Vasiliauskaitės tarnybinis pranešimas (be datos), slaugytojų D.Stanionienės bei L.Baronienės tarnybiniai pranešimai, gydytojos V.Kentrienės ir kt. 2002-06-26 tarnybinis pranešimas bei PSC vadovės V.Matulionienės 2002-06-26 tarnybiniai pranešimai Nutarta 1.Gydytojos D.M.Gerulaitienės elgesys, dėl kurio parašyti visi tarnybiniai pranešimai, ATITINKA medicinos etikos normas 4. Su nutarimu suinteresuotus asmenis supažindinti raštu. Parašai.
Į viršų

54. 2004-12-06 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus V.Abraičio raštas Nr. 1D-7236-(12)
Į viršų

55. Daivos S. (tuo metu), lietuvės, nepartinės charakteristika, išduota 1982m. pristatyti Šiaulių m. Preikšo Pedagoginiam institutui:, pasirašyta Kauno III klinikinės ligoninės Vyr. Gydytojo R.Dumčiaus, Part. org. Sekr. S.Pociaus, Vietos komiteto pirmininkės Z.Česnavičienės, patvirtinta antspaudais.
Į viršų

56. Bull Eksp Biol Med. 1986 Apr;101(4):395-7.Damage to the hemato-encephalic barrier during one-time immobilization stress Belova TI, Petrova NV Jonson G. The importance of locus
ceruleus for the integrity of blood-brain barrier functions in control animals and especially in rats exposed to emotional stress was revealed. The data obtained prove the homeostatic role of locus ceruleus, which is the most prominent in conditions of emotional stres: 697482 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Į viršų

57. Neatsakytas Kauno miesto savivaldybės sveikatos skyriuje gautas 2001m.balandžio mėn. 6d. , registr.Nr. L-5D, O. Lunaitės bei dar 9 Kauno gyventojų Prašymas Kauno miesto Merui ir savivaldybės Sveikatos skyriaus vadovams nedelsiant apginti D.D. teises nuo išnaudojimo, diskriminavimo ir ją įžeidžiančio bei paniekinančio įtėvio Vytauto P. Survilos elgesio.
Į viršų

58. “Kauno apskrities globos namų valgyklose mažiau pažeidimų.“ Laisvas laikraštis, liepos 14-28, Nr.14
Į viršų

59. LTV 2004-12-08 laida Sauliaus Bartkaus “Požiūris“, Komentarai www.lrt.lt
Į viršų

60. Valstybės saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (KGB) baudžiamoji byla Nr. 335 (Arch. Nr 47640/3) kaltinamo Vladislovo Majausko, Kazimiero s, padariusio visuomenei pavojingas veikas, numatytas Lietuvos TSR BK 68 str. Id. 1-4 tomai, pradėta 1972m. kovo 9 d., baigta 1973m. sausio 31 d.! (13 men.); Lietuvos TSR Aukšiausiojo teismo 1973m. byla Nr. 8-3; Vladislovo Majausko 1993 05 20d. Pareiškimas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Sveikatos apsaugos ministrui J.Brėdikiui, Generaliniam Prokurorui A.Paulauskui
Į viršų

61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Europos žmogaus teisių teisme Elvyros Baltutytės 2005-04-19 raštas Nr.(1.23)-7R-2989 Dėl jūsų skundo Europos Komitetui prieš kankinimą ir kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį, Lietuvos vyriausybės atstovui Europos žmogaus teisių teisme, Kėdainių rajono apylinkės Vyr.Prokurorui Dėl atsisakymo pabaigti pradėtą ikiteisminį tyrimą Dėl neteisėtų Kėdainių neįgaliųjų pensionato direktorės V.Rokienės veiksmų atimant laisvę D.D., pradėtą pagal 2005-01-05 pareiškimą (reg. 2005-01-06), nutrauktą 2005-02-28 po to, kai buvo įteikti papildomi dokumentai, įrodantys, kad 1.D.D sulaikymas ir izoliacija Kėdainių neįgaliųjų pensionate yra ne medicininio pobūdžio (dokumentas Nr.5,6,7,8910,11,13,14), 2. Prieštarauja LR Vyriausybės atstovo EŽTT tvirtinimui, kad laisvės atėmimas psichine liga sergančiam ar tokiu laikomam asmeniui pagal Konvencijos 5 straipsnio 1 (e) punktą, turi būti teisėtas ir atitikti Konvencijos 5 str. 1 (e) tikslą (kai psichinė liga kelia grėsmę sergančiam ar kitiems asmenims), o sulaikytas asmuo turi teisę kreiptis į teismą pagal Konvencijos 5 straipsnio 4 dalį dėl sulaikymo. Pensionato direktorė savo įsakymais ir nurodymais taikydama prievartą, neleido D.D. įgyvendinti savo teises, pažeisdama taip pat ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, 2002 m. vasario 6 d. Nr. 171 LR Vyriausybės įsakymą DĖL socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos patvirtinimo. D.D. kenčia uždaryta Kėdainių pensionate sutelkusi visas jėgas neišprotėti ir moraliai nedegraduoti, tikėdamasi pagalbos (dok. 14), tad yra uždaryta ir atskirta nuo išorinio pasaulio TAI paslėpti tikintis išprotėsiant, kas uždarytojų nuomone pateisintų uždarymą. Visos valstybės, Europos Tarybos narės, ratifikavo Europos Žmogaus Teisių Konvenciją, taip pat Europos Konvenciją prieš kankinimą, kuria remiantis įsteigtas Europos Komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį (KPK). Konvencijos 1 str. numato, kad KPK “turi inspektavimo pagrindais ištirti asmenų, iš kurių atimta laisvė, priežiūrą, siekdamas, jei reikia, sustiprinti tokių asmenų apsaugą nuo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo“.
Į viršų

62. LR Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriaus S.J.Janonio 2004-10-19 raštas Nr. 4-(10.10.22)-2353)
Į viršų

63. Civilinė byla Nr.2-10110/2000 Sprendimas LR vardu 2000 m. rugsėjo 15 d: “Kauno m. apylinkės teismo teisėja J.Narkevičiūtė, sekretoriaujant M.Mordosienei, nedalyvaujant pareiškėjui Vytautui Survilai, dalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno m. savivaldybės sveikatos skyriaus atstovei, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Vytauto Survilos pareiškimą Kauno m. sveikatos skyriui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, nustatė: Pareiškėjas V.Survila pareiškime nurodo, kad jo dukra Daiva D. yra antros grupės invalidė, nuo 1979 m. serga psichine liga, 5 kartus gydyta Žiegždrių psichiatrijos ligoninėje, 12 kartų Kauno psichiatrinėje ligoninėje. Dėl savo ligos nesupranta savo veiksmų esmės ir negali jų valdyti, jai reikalinga globa. Prašo pripažinti Daivą D., g. 1963-01-15d., neveiksnia“ ***Dabar, mieli skaitytojai, tiesai išaiškinti turim grįžti į 24 nuorodą (III d.): “Daiva netyčia padegė savo butą, nukentėjo kaimyno policininko buto durys, ir (gydytoja D.Gerulaitienė teigia kad dėl V.Survilos pareiškimo) pareigūnas per teismo medikus pasiekė, kad Daiva būtų pripažinta neveiksni“ – kodėl meluojama “Klubo “13 ir K“.)?“ laikraštėlyje (2004, Nr. 4(26), 13 psl.), redaguojamame Pacientų teisių gynimo projektą vykdančios psichiatrės Danguolės Survilaitės? Paslaugų vartotojo R.Belovo, kurį pensionato direktorė V.Rokienė sutiko su “duona ir druska“ (o gydytojai, kuri raštu kreipėsi į Kauno Sveikatos skyrių dėl D.D. sov.psichiatrijos (‘vangios schizofrenijos‘) aukos statuso, tik grasino iškviesti policiją, jei tuoj pat neišvyks) lūpomis? Melo pilna visa sovietinė psichiatrija, R.Belovo str. “Atsakomybės kriterijus“ melagingos visos detalės, kurių tikslas kuo skaudžiau apšmeižti D.D.: nėra ir nebuvo kaimyno policininko, “gaisras“ – rūkstantis televizorius, kurio dūmai išgąsdino pas kaimynę tik ateinantį policininką, kuris matyt buvo blogai nusiteikęs: eilinį kartą paleistai iš psich.ligoninės neuroleptikų dėl ‘vangios schizofrenijos‘ prileistai D.D., kuri meldėsi kad praeitų nerimas ir drebėjimas nuo “vaistų“ prie žvakės ir užmigo, ištarė: “Tau ir tarp lavonų vietos nebus!“ D.D. šoke pagriebė dažus ir apliejo kaimynės duris. Tačiau dėl neveiksnumo nustatymo R.Belovas perduoda buv.sov.psichiatrijos šefo norą nuslėpti savo atsakomybę už savo pareiškimą (tad supranta kaltę?), tas noras mielas ir Pacientų teisių gynimo projektą vykdančiai psichiatrei D.Survilaitei, kurį ji ir spausdina, nors gydytoją psichiatrą pirmiausiai turėtų dominti p.V.Survilos melavimo tikslas: aklinai atskyręs nuo išorinio pasaulio ir įnirtingai neleisdamas kalbėtis p. Survila bandė įteigti įdukrai net kad aš ją uždariau: “tavo daktarė pasirašė uždaryti tave čia visam laikui“! Žmogui su etikete tai būtų patologinio melavimo viršūnė, tačiau p.Vytautui S., buv. sov.psich. šefui paslaugų kažkodėl teikti nenorima, Valstybinė įstaiga kažkodėl net vykdo visas keistokas jo užgaidas, nepaisant LR Gen.prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės Vyr.prokuroro Z.Buroko 2004-08-11 rašto Kauno m. apylinkės Vyr.prokurorui A.Čiurliui Nr.7.2-3162: “Papildomai prašome informuoti savivaldybės globos ir rūpybos instituciją dėl būtinumo kontroliuoti D.D. globėjo įtėvio V.Survilos veiklą“ ,2004-09-15 LR Gen.prokuratūros rašto Nr. 7.2-3570: “Kauno m. savivaldybės administracijos skyrius, kaip globos ir rūpybos institucija, dar kartą informuoti dėl būtinumo kontroliuoti D.D. globėjo įtėvio V.P.Survilos veiklą“, LR VRM sekretoriaus V.Abraičio 2004-12-06 rašto Nr. ID-7236-(12): “Kauno m. savivaldybės globos ir rūpybos institucija informuota dėl būtinumo kontroliuoti D.D. globėjo įtėvio V.P. Survilos veiklą.“ Nei Pacientų teisių gynimo projektą vykdančios psichiatrės D.Survilaitės, nei pensionato administracijos nedomina KAM visa tai? Ir telieka Vakarų politologų prielaida: “Neįtikėtina, kad žmogus galėtų kentėti farmakologinius kankinimus ir neatsiverstų komunistinių kankintojų pasitenkinimui“ (7). Iš tiesų, kaip Europos žmogaus teisių teisme Kauno savivaldybės Sveikatos skyrius galėtų paaiškinti p.V.Survilos, paskirto tarpininkaujant Sveikatos skyriui teisme be apeliacijos globėjo tikslą – laikyti uždarytą Kedainių neįgaliųjų pensionate ’valstybinę‘ paslaptį – 22 kartus kankintą dėl neegzistuojančios vangios schizofrenijos D.D.?
Į viršų

64. Press release: Russia‘s guardianship system challenged at the European Court of human Rights. 4 August 2005. Today, the Mental Disability Advocacy centre (MDAC) lodged an application with the European Court of human Rights against Russia, challenging the Russian system of legal incapacitation and guardianship. The case is brought by Russian woman, Ms.S, who is represented by Russian attorney D,Bartenev. In April 2004 Russian district court deprived Ms.S of her legal capacity in a court hearing of which she was not informed, and at which she was not present. Representatives of local authority as well as the prosecutor supported the application to deprive Ms.S of her capacity despite never having met her. (..) MDAC‘s Executive Director, Diana Samprasan, explained that „because Ms.S‘s case is not unique-because violations of this sort happen much too frequently in Russsia and elsewhere in Central and Eastern Europe-MDAC has made it priority to expose human rights violations in guardianship legislation and practice“ “A process which is likely to expose the injustices of the Russian guardianship system to the international community“ –said MDAC‘s Legal Director Oliver Lewis commenting the case.
Į viršų

65. Europos Ministrų Taryba 2004m. rugsėjo 22 tai išaiškino sekančiai: “Sprendimą dėl asmens gydymo prieš jo valią turi priimti teismas arba jį atstojantis organas, skirtingas nuo gydymą prieš paciento valią siūlančio organo ir galintis spręsti nepriklausomai: a) priimdamas domėn paties asmens nuomonę; b) elgdamasis pagal įstatymo numatytas procedūras, kurių principinį pagrindą sudaro paties asmens buvimas ir jo konsultacija (REC(2004)10 I skyrius. 20 straipsnis. 2d.)
Į viršų

66. “Residents of social care homes are subject to arbitrary detention. Although social care homes: are not places where people are detained by law, de facto detention can take a number of forms residents are not allowed out during first month; residents are allowed out on certain days of the week; residents are not allowed to go to church (too disruptive); residents have to seek the permission of the director to leave – even to go to the local shops“ Gombos, G., Kismodi, E., Peto, K., The human rights of patients in social care homes “These are institutions from which residents are rarely discharged. Apart from Hungary and Bulgaria the human rights torch has not shone inside social care homes. Social care homes are both geographically and metaphorically far from the common consciousness. In violation of international standards -social care homes remain the breeding ground of human rights abuses and they residents the overlooked victims of the systemic ill-treatment degradation and boredom until death” O.Lewis. Mental disability law in central and eastern Europe. The Journal of Mental Health Law, 2002-8, 295-296
Į viršų

67. Tokį paaiškinimą telefonu 2005-02-26 išsakė Kėdainių neįgaliųjų pensionato psichiatras. “Gydymas” paslėpus nuo visuomenės, įtėvio – sov. vykdomojo primininko nurodymu kelia įtarimą piktnaudžiavimu jau vien dėl to, kad yra neteisėtas. Europos Komisijos narys MDAC tokiu atveju pataria kreiptis į sveikatos, užsienio reikalų ministrą, Prezidentą, tačiau Lietuvoje šiuo klausimu laikomasi griežtos taisyklės: persiutinėti raštus iš vienos institucijos į kitą taip, kad dingtų atsakomybė (asmuo, kuris pradėjo neteisėtą prievartinę žmogaus “adaptaciją” prie invalidų: tuo ir naudojamasi), visiškai nekreipiant dėmesio į patį uždarytą kankinamą žmogų. Aš, D.D. gydytoja, nušalinta nuo darbo dėl neetiškos gydymo kaip Sovietinės sistemos kritikos, nesu nušalinta nuo savo pareigos padėti žmogui, kuris pats kreipėsi pagalbos. Vyraujant Lietuvos psichiatrijoje sovietiniam mąstymui ir valdininkų sauvalei (tai patvirtino monitoringo rezultatai), man buvo griežtai uždrausta (unikalus atvejis pasaulio medicinoj!) matytis su savo paciente, tad tai dariau slapta: žmogus, kuriam buvo leista aplankyti D.D. superslaptoje valstybinėje įstaigoje Kėdainių neįgaliųjų pensionate atvedė ją pas mane slapta į mašiną – pas D.D. buvo ryškus medikamentinis parkinsonizmas, kramtomųjų raumenų tremoras – šalutinis neuroleptikų poveikis! Paskambinus pensionato psichiatrui išklausėme tekste minimą paaiškinimą. Tai buvo visiškai akivaizdus ir nenuginčijamas D.D. žalojimas neuroleptikais, kurį patvirtino tolesni D.D. uždariusios valdžios veiksmai, žalojimas, prie kurio aš pati “prisidėjau“: stebėdama 2004-12-08 LTV laidą “S.Bartkaus požiūris“ mačiau kompiuterį, tad slapta perduotame laiškelyje uždarytą D.D. guodžiau, kad tikrai išeis į laisvę, kad neliūdėtų ir negaištų veltui laiko, kad dirbtų su kompiuteriu kurį mačiau laidoje, kad internetu galima palaikyti ryšį su pasauliu. Sunkiai tikėtina, kad 2005 žmogaus norą dirbti su kompiuteriu psichiatras kur nors pasaulyje vertintų schizofrenijos simptomu ir prie didžiulių pensionate skiriamų neuroleptikų dozių pridėtų dar Moditen depot i/m kas savaitė, tai iš tiesų įmanoma vien Lietuvoje, kur sovietinė baudžiamoji psichiatrija degradavo į prieštvaninius laikus… Manu kad laukti kai žmogus tokiu tikslu žalojamas negalima, ir 2005-03-03 Kauno apskrities viršininkui B.Kazakevičiui išsiunčiau laišką, nurodžiusi visas minėtas aplinkybes, bei kreipimąsi dėl pagalbos (Cry for Help) užsienio ambasadoms Lietuvoje, jei nebus nutrauktas uždarytos sov.psichiatrijos aukos luošinimas. Sekančią dieną pensionato psichiatras išsikvietė D.D. ir paklausė ar norinti nutraukti išsyk, ar palaipsniui. D.D. norėjo išsyk. Ačiū Dievui, nes šalutiniai medikamentinio parkinsonizmo reiškiniai būtų nebegrįžtami! Ir labai gaila, kad tai tik dar kartą įrodė baudžiamosios psichiatrijos siautėjimą Lietuvoje: jei pagrasinus galima buvo nutraukti “vaistus“ – kokiu tikslu jie buvo skiriami?
Į viršų

68. Robertas van Vorenas, Tarptautinės organizacijos “Globali iniciatyva psichiatrijoje” generalinis sekretorius, “Lietuvos rytas” 2005 birželio 21d.
Į viršų

69. Kėdainių rajono Policijos komisariato Viršininko E.Lapinsko 2005-02-28 atsakymas D.M Gerulaitienei Nr. 66-3,-15-2379 Dėl prašymo dėl neteisėtų Kėdainių neįgaliųjų pensionato direktorės V.Rokienės veiksmų, atimant laisvę D.D., ją izoliuojant ir pažeidžiant jos žmogaus teises: “Pensionato direktorė nesprendžia klausimų dėl ligonių patalpinimo, o priima pagal gautą siuntimą. Dėl sprendimo D.D. siųsti į stacionarią globos įstaigą pagrįstumo siūlome kreiptis į siuntimą išdavusią Kauno apskrities viršininko administraciją. (Kreipėmės: ten atsakė kad žmogaus izoliacija ir rišimas izoliatoriuje už norą pasivaikščioti laisvėje nėra prievarta ir nepažeidžia žmogaus teisių! (11) ) Jums bendrauti su D.D. neleidžiama remiantis Kėdainių pensionato vidaus tvarkos taisyklėmis, kurios numato, kad “pensionato gyventojus leidžiama lankyti jų giminaičiams ir globėjams, o išimtinais atvejais, su administracijos leidimu, kitiems asmenims“ (be abejo tik tokiems, kurie pritaria piktnaudžiavimams psichiatrija) tobulai priešinga 2003 m. Kopenhagos Europos Komisijos Žmogaus teisių seminaro Rekomendacijai šalių-narių vadovams! (26), bei teismo pripažinto (be apeliacijos teisės!) D.D. globėjo V.P. Survilos raštišku prašymu neleisti pašaliniams asmenims (legali gydytoja, draugai, žmogaus teisių gynimo bei stebėjimo organizacijų atstovai, Europos Kankinimo prevencijos komiteto atstovai yra “pašaliniai“ superslaptoje Lietuvos, vykdančios integraciją visuomenėje, įstaigoje!) bendrauti su globotine“ – be abejo Europoje tai itin svarbi priežastis pašalinti globėją, kuris reikalauja globotinę, – ligonę ar tik tariamą ligonę – atskirti nuo pasaulio ir neleisti bendrauti (visų Konvencijos straipsnių pažeidimas).
Į viršų

70. Although disease occurs as a natural process with a biological and psychological reality, the experience of illness is a cultural or symbolic reality. Every culture has systems of symbolic meaning that may be overtly expressed and experienced trough belief systems, such as those about mental illness. J. Rubenstein. Ambivalence in play and ritual. Am J Psychoanal 40:73, 1980. Because of the wide range of values, roles, and other important variables associated with ethnic backgrounds, the psychiatrist cannot treat all patients within a rigid framework. He must be aware of ethnic differences. The age, sex, skin color, name, accent, dress, ethnic background, and degree of acculturation of both the patient and the therapist must be dealt with openly a therapeutic alliance is to be formed Psychopathology. 4.Science of Human Behavior. Contribution of the Sociocultural Sciences. Psychiatric Treatment. Folk beliefs and rituals. 1992, NY.
Į viršų

71. The psychiatrist‘s perception of reality, of human nature and of the natural order of things is intimately linked to the dominant suppositions of Western culture. Science of Human Behavior. Culture, Mental Health, and Mental Illness. In: Psychopathology 1992, NY
Į viršų

72. Anthropology has classically regarded humans as largely products of the cultural milieu and only recently has taken interest in culture itself as part of human biogical survival equipment. (…) Conclusions Trough a direct familiarity with the anthropological literature and trough expertise in anthropological methods, psychiatrists are developing a sound theoretical basis for cultural psychiatry, and are initiating attempts to apply cultural insights into psychiatric clinical practice. Anthropology and Psychiatry. In: Psychopathology. 4.1 1992, NY
Į viršų

73. Culture. A well known definition of culture includes the following points: Culture consists of values, explicit and implicit behaviour patterns, and historically derived and selected ideas, distinctive symbols mediate the acquisition of transmission of these values, patterns and ideas; and culture systems are products of action, as well as conditioning elements of further action. More recent formulations of culture emphasize abstract elements, such a cognition, that lie behind observable behaviour. Cross-Cultural Studies. Brislin defined cross-cultural psychology as “the empirical study of members of various culture groups who have had different experiences that lead to predictable and significant differences in behaviour. In the majority the groups under study speak different languages and are governed by different political units. Science of Human Behaviour. Anthropology and Psychiatry. Cross-Cultural Studies
Į viršų

74. Psichinėmis ligomis sergančiųjų teisių apsaugos PRINCIPAI, įtvirtinti 1991 m. gruodžio 17 d. Generalinės Asamblėjos Rezoliucija 46/119 (MDAC organizuotas vertimas į lietuvių kalbą: www.mdac.info) Priedas.(…) Taikymas. “Šie principai yra taikomi be jokios diskriminacijos dėl asmens negalios, rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, teisinio ar socialinio statuso, amžiaus, nuosavybės ar gimimo pagrindais. (…)Bendroji apribojimų išlyga naudojimuisi šiuose Principuose numatytomis teisėmis gali būti taikomi tik įstatymų nustatyti apribojimai.
Į viršų

75. Kėdainių rajono apylinkės prokuratūra Kauno apskrities Viršininko administracijai 2004-08-13 Nr.11-6751(1.22) :“Persiunčiame D.M.Gerulaitienės skundą dėl Kėdainių pensionato direktorės

Views All Time
Views All Time
8512
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!