UAB “Apskaita” parengė ir siūlo įsigyti naują rinkinį – “Verslo apskaitos standartai”. Šiuo metu paskelbta ir į rinkinį įtraukta 17 verslo apskaitos standartų, kurie turi būti taikomi sudarant 2004 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę:

1. 1-asis verslo apskaitos standartas “Finansinė atskaitomybė”;

2. 2-asis verslo apskaitos standartas “Balansas”;

3. 3-iasis verslo apskaitos standartas “Pelno (nuostolių) ataskaita”;

4. 4-asis verslo apskaitos standartas “Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita”;

5. 5-asis verslo apskaitos standartas “Pinigų srautų ataskaita”;

6. 6-asis verslo apskaitos standartas “Aiškinamasis raštas”;

7. 7-asis verslo apskaitos standartas “Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas”;

8. 8-asis verslo apskaitos standartas “Nuosavas kapitalas”;

9. 9asis verslo apskaitos standartas “Atsargos”;

10. 10-asis verslo apskaitos standartas “Pardavimo pajamos”;

11. 11-asis verslo apskaitos standartas “Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos”;

12. 12-asis verslo apskaitos standartas “Ilgalaikis materialusis turtas”;

13. 13-asis verslo apskaitos standartas “Nematerialusis turtas”;

14. 19-asis verslo apskaitos standartas “Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai”;

15. 20-asis verslo apskaitos standartas “Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda”;

16. 21-asis verslo apskaitos standartas “Dotacijos ir subsidijos”;

17. 22-asis verslo apskaitos standartas “Užsienio valiutos kurso pasikeitimas”.

Rinkinys yra labai aktualus, kadangi, remiantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą turi vadovautis Verslo apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja ją sudaryti.
Įsigiję minėtą rinkinį, laiku gausite likusius ir šiuo metu “Valstybės žiniose” dar nepaskelbtus naujausius Verslo apskaitos standartus, kurių projektai yra rengiami (14-ąjį -“Verslo jungimas”,
15-ąjį -“Investicijos į asocijuotas įmones”, 16- ąjį – “Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones”, 17-ąjį – “Biologinis turtas ir žemės ūkio įmonių finansinė atskaitomybė” ir kt.) bei jau įtrauktų į rinkinį standartų pakeitimus.

Views All Time
Views All Time
7098
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!