Įsigijęs prekę ar paslaugą vartotojas kartais nusivilia prekės ar paslaugos kokybe, nes ji neatitinka jo lūkesčių ir pardavėjo pateiktos informacijos.

Kiekvienas vartotojas apie įsigyjamą prekę ar paslaugą turi teisę gauti išsamią, tikslią ir aiškią informaciją. Ji turi būti suteikta, kol vartotojas įsigyja ar naudoja prekę ar paslaugą. Informacija apie prekes bei paslaugas vartotojams turi būti pateikta raštu valstybine kalba, išskyrus atvejus, kai prekių ir paslaugų vartojimo būdai yra tradiciškai žinomi.

Jei vartotojas įsigijo netinkamos kokybės ne maisto prekę, apie kurios trūkumus nebuvo informuotas, jis, remdamasis Vartotojų teisių gynimo įstatymu ir kitais teisės aktais, turi teisę iš pardavėjo reikalauti:

  • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas šalinant prekės trūkumus, jeigu to neatliko pardavėjas;
  • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
  • vienašališkai nutraukti pirkimo ir pardavimo sutartį bei pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Jeigu nenustatytas kokybės garantijos terminas ar tinkamumo naudoti terminas, vartotojas gali pareikšti savo reikalavimus dėl daiktų trūkumų ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Jeigu garantijos terminas ar tinkamumo naudoti terminas nustatytas, tačiau daikto trūkumus, kurie jau buvo iki daikto perdavimo Jums, pastebėjote tik pasibaigus šiam terminui, taip pat turite teisę pareikšti reikalavimus pardavėjui nepraėjus daugiau kaip dviems metams nuo daikto perdavimo dienos.

Visus aukščiau minėtus vartotojo reikalavimus, jam įsigijus netinkamos kokybės prekę, pardavėjas privalo vykdyti. Jeigu pardavėjas šių reikalavimų nevykdo, pirkėjas gali pateikti savo reikalavimus pardavėjui raštu, nurodydamas prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš reikalavimų. Būtina sąlyga – prie šio prašymo vartotojas turi pridėti kasos aparato ar pirkimo-pardavimo kvitą, arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad konkreti prekė pirkta iš konkretaus pardavėjo. Taip pat pridedamas ir garantinis dokumentas, jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas. Jei vartotojas nepateikia kasos aparato kvito, arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, pirkėjo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus.

Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (dėl ne maisto prekių) ar į Valstybinę maisto veterinarijos tarnybą (dėl maisto prekių) dėl prekės kokybės įvertinimo. Gavęs išvadas pardavėjas nedelsdamas turi informuoti pirkėją.

Jei pardavėjas nevykdo teisėtų vartotojo reikalavimų ir nesikreipia į Inspekciją ar Tarnybą, vartotojas pats savo iniciatyva gali kreiptis į minėtas institucijas dėl prekės kokybės įvertinimo, o apie raštu gautas išvadas pranešti pardavėjui.

Vartotojui būtina įsidėmėti, kad nusipirktas dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes – kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.

Mūsų šalyje galiojantys teisės aktai gina vartotoją net ir tuo atveju, kai jis nusiperka tinkamos kokybės, tačiau netinkamos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktą. Jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas ir nepraradęs prekinės išvaizdos, pirkėjas per 14 dienų nuo daikto perdavimo jam, turėdamas įrodymus, kad jį pirko iš to pardavėjo, turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku kitos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų privalo grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Ūkio ministerijos patvirtintose Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatyta, kad kai kurių tinkamos kokybės prekių pirkėjas negali reikalauti pakeisti. Tai parfumerijos ir kosmetikos preparatai, spausdintos knygos, apatiniai drabužiai, kūdikių drabužėliai, laikrodžiai, perlai, brangakmeniai ir taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją, optikos ir fotografijos aparatai, baldai, šviestuvai, patalynės reikmenys, žaislai ir žaidimai, išskyrus sporto reikmenis ir kt. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje arba kitoje pardavėjo nurodytoje, bet pirkėjui patogioje vietoje.

Vartotojas, kuriam buvo suteikta netinkamos kokybės paslauga, turi teisę per 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos reikalauti, kad ši paslauga neatlygintinai būtų pakeista tinkamos kokybės paslauga. Jei suteikta netinkamos kokybės paslauga negali būti pakeista tinkamos kokybės paslauga, vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų grąžinti už paslaugą sumokėti pinigai. Taip pat, jei dėl paslaugų teikėjo kaltės buvo prarastas ar sugadintas vartotojo pateiktas daiktas ar medžiaga, paslaugos teikėjas privalo pakeisti daiktą ar medžiagą lygiaverčiais, o kai vartotojas nesutinka arba nėra galimybių pakeisti – atlyginti daikto ar medžiagos vertę.

Paslaugos vartotojas turi dar ir tokią teisę: pranešdamas paslaugos teikėjui keisti savo nurodymus dėl paslaugos teikimo būdo ar kitų sutarties sąlygų vykdymo, kai paslauga jau teikiama, nutraukti paslaugos teikimo sutartį, jeigu paslaugos teikėjas laiku nepradėjo vykdyti sutarties ar, teikdamas paslaugą, pažeidžia sutarties sąlygas, nutraukti paslaugos teikimo sutartį bet kuriuo metu, sumokėjęs paslaugos teikėjui už atliktą darbą.

Vartotojui nepavykus geranoriškai susitarti su pardavėju ar paslaugos teikėju, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (dėl ne maisto prekių), į Valstybinę maisto veterinarijos tarnybą (dėl maisto prekių), į Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą arba į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

Norėdamas išvengti nuostolių, ginčų pažeistų teisių atstatymo procedūrose, vartotojas pats turi domėtis įsigyjama preke ar paslauga, iš pardavėjo reikalauti visos būtinos informacijos apie prekės ar paslaugos kokybę, saugumą, vartojimo būdą, kokybės garantijos terminą, saugoti visus su prekės ar paslaugos įsigijimu susijusius dokumentus.

Views All Time
Views All Time
3772
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!