Tyčinis bankrotas

Tyčinis bankrotas

Kas yra tyčinis bankrotas

Tai juridinio asmens (JA) privedimas prie bankroto tyčia. Kitaip tariant, tai są­mo­nin­gas blogas JA val­dy­mas siekiant išvengti įsipareigojimų vykdymo kreditoriams. Toks valdymas ga­li reikš­tis tiek ak­ty­viais JA va­do­vų veiks­mais, tiek ir ne­vei­ki­mu. Apie ty­či­nį ban­kro­tą ga­li­ma spręsti, pvz., iš to, kad:

  1. JA va­do­vai aki­vaiz­džiai blo­gai or­ga­ni­za­vo JA dar­bą ar­ba ap­skri­tai jo ne­or­ga­ni­za­vo;
  2. Bu­vo su­da­ri­nė­ja­mi nuos­to­lin­gi san­do­riai ži­nant, kad JA ne­ga­lės tų san­do­rių įvyk­dy­ti;
  3. Aki­vaiz­džiai gre­siant ban­kro­tui bu­vo pa­slėp­tas, iš­švais­ty­tas, per­leis­tas ki­tiems turtas, iš ku­rio galėjo būti padengtos skolos.

Praktikoje tyčiniu bankrotu pripažintini visi atvejai, kai dėl JA valdymo organų sąmoningų sprendimų JA turtas yra perleidžiamas, iššvaistomas, sunaikinamas ar sugadinamas, jei dėl tokių veiksmų JA gauna žymiai mažesnę naudą, nei yra to turto reali rinkos vertė, ir tokių veiksmų padariniu tampa JA nemokumas.

Straipsniai 1 reklama

Tyčiniu bankrotu laikytini ir minėti JA valdymo organų veiksmai JA esant faktiškai nemokiam, dar labiau pabloginantys JA turtinę padėtį, jei dėl tokių veiksmų siekiama išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

Tyčiniu bankrotu taip pat laikoma kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į JA turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų JA neturint pakankamai turto.

Spręsti klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu teismas gali tiek savo iniciatyva, tiek kreditorių prašymu.  

Tyčinio bankroto pasekmės

Jei teismas konstatuoja tyčinį bankrotą, administratorius privalo patikrinti bankrutuojančio JA sandorius, sudarytus per 5 m. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius JA bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų JA veiklos tikslams ir / arba galėjusių turėti įtakos tam, kad JA negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. 

Atsakomybė už tyčinį bankrotą

  1. Civilinė – kai JA valdymo organo nario (-ių) veiksmai pripažinti nusikalstamais ir lėmusiais JA negalėjimą įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tai šis JA valdymo organo narys (-iai) atsako prieš trečiuosius asmenis pagal JA prievoles savo turtu solidariai;
  2. Baudžiamoji – tas, kas sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos (daugiau kaip 19 500 Lt) kreditoriams, baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 m.

Santrumpos

1)     JA – juridinis asmuo.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *