1990 m. buvo pradėta kurti nacionalinė oro transporto sistema, apimanti visas glaudžiai susijusias aviacijos veiklos sritis. Nors kiekvienos iš šių sričių uždaviniai ir funkcijos yra skirtingi, jas vienija bendras tikslas – saugus ir greitas keleivių bei krovinių gabenimas oru. Pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys civilinės aviacijos veiklą, yra LR Aviacijos ir LR Oro erdvės naudojimo įstatymai. Svarbiausi galiojantys poįstatyminiai aktai: Licencijų oro susisiekimui vykdyti išdavimo taisyklės; LR Oro erdvės naudojimo taisyklės; Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo nuostatai; Transporto paslaugų tarifų nustatymo ir taikymo tvarka; LR Civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatai ir jų nauja redakcija; LR Civilinių orlaivių registravimo, registracijos liudijimų ir tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo nuostatų nauja redakcija.
Oro transporto valstybinio reguliavimo funkciją atlieka Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Susisiekimo infrastruktūros departamento Civilinės aviacijos skyrius kartu su VĮ “Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcija”. Pagrindinės LR Susisiekimo ministerijos Susisiekimo infrastruktūros departamento Civilinės aviacijos skyriaus veiklos kryptys:
– formuoti ir įgyvendinti civilinės aviacijos politiką;
– rengti ir derinti įstatymų, LRV nutarimų, ministro įsakymų projektus;
– rengti tarptautines oro susisiekimo sutartis, užtikrinti pasirašytų tarptautinių oro susisiekimo sutarčių įgyvendinimą;
– koordinuoti civilinės aviacijos įmonių veiklą;
– suteikti komercinių skrydžių teises Lietuvos oro erdvėje ir planuoti skrydžius;
– kaupti ir apdoroti aviacijos įmonių veiklos statistinius duomenis;
– koordinuoti mokslinius-tiriamuosius darbus;
– bendradarbiauti su kitų valstybių civilinės aviacijos administracijomis (CAA), ICAO, ECAC ir kitomis tarptautinėmis civilinės aviacijos organizacijomis.
Siekiant užtikrinti saugius ir reguliarius skrydžius bei su jais susijusių problemų sprendimus, grindžiamus Lietuvos ir tarptautiniais standartais, 1994 metais buvo įkurta pavaldi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai VĮ “Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcija”. Direkcija teikė oro navigacijos paslaugas orlaiviams, skrendantiems tranzitu per Lietuvos skrydžių atsakomybės rajoną arba tūpiantiems ir kylantiems tarptautiniuose oro uostuose, bei rūpinosi oro navigacinių paslaugų kokybe, valstybinės civilinės aviacijos skrydžių sauga, Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos rengimu ir įgyvendinimu, koordinavo aeronautikos paieškos ir gelbėjimo darbus. LR Vyriausybės 2000 m. spalio mėn. 27 d. nutarimu Nr. 1280 “Dėl valstybinės įmonės Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcijos reorganizavimo” Direkcija reorganizuota į Civilinės aviacijos administraciją ir Valstybės įmonę “Oro navigacija”. LR Civilinės aviacijos direkcijos struktūriniai padaliniai, kurie vykdė civilinės aviacijos valstybinį valdymą ir priežiūrą bei kontrolę buvo perkelti į Civilinės aviacijos administraciją, o oro navigacijos paslaugas teikiančiosios struktūros priskirtos VĮ “Oro navigacija”.
Vienas iš Lietuvos transporto plėtros prioritetų – integruoti Oro transporto sistemą į Transeuropinio transporto tinklus (TEN) bei palaipsniui priartinti prie Vakarų šalių techninio standarto lygio transporto infrastruktūrą. Šie tikslai gali būti pasiekti oro transporto sektoriaus konkurencingumo ir jo ekonominio efektyvumo padidinimu, pagerinant infrastruktūrą ir superstruktūrą tuo pačiu metu užtikrinant eismo saugą. Šiuo metu vykdomi šie investiciniai projektai: Vaitkaus gatvės į Vilniaus oro uostą rekonstrukcija ir viaduko per geležinkelį statyba (TINA – Transporto investicijų poreikių įvertinimo programa, LPNP – Lietuvos pasirengimo narystei programa).
Lietuvoje dirba 1677 licencijuoti aviacijos specialistai, keleivius skraidina 6 sertifikuoti oro vežėjai, įregistruoti ir veikia keturi tarptautiniai Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromai, į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą įtraukti 536 skraidyti tinkami orlaiviai.
Aviacijos specialistus ruošia Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutas , o orlaivių ir variklių naudojimo bei gamybos technologijos ir keleivių aptarnavimo oro uostuose specialistus – Vilniaus aukštesnioji transporto mokykla.

Informaciją parengė
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
ryšių su visuomene skyrius

Views All Time
Views All Time
2945
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!